صفحه اصلی / آپدیت / افزونه WooCommerce Membership Premium به نسخه 1.3.17 به روز رسانی شد.

افزونه WooCommerce Membership Premium به نسخه 1.3.17 به روز رسانی شد.

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه WooCommerce Membership Premium:
تغییرات و لیست آپدیت های نسخه های اخیر افزونه

Version 1.3.17 – Released: Aug 05, 2019

 • New – support to WooCommerce 3.7
 • New – add CSS classes to body tag based on the memberships of the user
 • Update – plugin framework
 • Update – language files
 • Fix – issue when overriding Multi Vendor options
 • Fix – prevent issue if for some reasons the Shop Manager role doesn’t exist
 • Fix – duplicate select2 in Gutenberg editor for protected links
 • Fix – issue with credits on membership activation

Version 1.3.16 – Released: May 29, 2019

 • New – options to include/exclude members of specific plans in Cart Rules of YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discount 1.5.3
 • Fix – override Multi Vendor options in combination with Frontend Manager
 • Update – plugin framework

Version 1.3.15 – Released: May 07, 2019

 • New – search for membership by user fields
 • Update – plugin framework
 • Dev – added membership object in emails

Version 1.3.14 – Released: Apr 17, 2019

 • New – support to WooCommerce 3.6
 • New – support to YITH Mailchimp 2.1.1: unsubscribe email when the membership expires or is cancelled
 • Tweak – fixed notices for membership emails
 • Update – language files
 • Update – plugin framework

Version 1.3.13 – Released: Feb 07, 2019

 • New – search memberships by order fields
 • New – set a list of excluded membership plans in discount rules of YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discount
 • Fix – protected media download issue
 • Fix – js error in Membership plans
 • Tweak – prevent issues in combination with some plugins using the_title filter such as WooCommerce PayPal Checkout Gateway
 • Update – language files
 • Update – plugin framework

Version 1.3.12 – Released: Dec 06, 2018

 • New – support to WordPress 5.0
 • New – expired membership email
 • Update – plugin framework
 • Update – language files
 • Tweak – fixed issue when showing download links for admin
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_history_shortcode_no_membership_message filter

Version 1.3.11 – Released: Oct 23, 2018

 • New – integration with YITH Amazon S3
 • Update – Plugin Framework

Version 1.3.10 – Released: Oct 15, 2018

 • New – support to WooCommerce 3.5.x
 • New – possibility to edit Multi Vendor product limit based on Membership plan
 • New – Membership Flat Rate shipping method
 • New – download report IP address
 • Fix – show alternative content in Shop if restricted
 • Fix – support to YITH WooCommerce MailChimp
 • Fix – prevent warning on empty array for filter posts method
 • Tweak – prevent issues on copy and paste email in All Membership table
 • Tweak – fixed style in All Memberships list
 • Update – Italian language
 • Update – Plugin Framework
 • Dev – added yith_wcmbs_username_anchor_membership_list_table filter

Version 1.3.9 – Released: Jun 06, 2018

 • Fix – issue when manually assigning a new membership plan to users
 • Fix – issue when sending emails
 • Fix – template overriding issue
 • Update – Spanish translation
 • Dev – added yith_wcmbs_show_membership_edit_actions_in_users filter

Version 1.3.8 – Released: May 24, 2018

 • New – support to WordPress 4.9.6
 • New – support to WooCommerce 3.4.0
 • New – Privacy Policy Guide
 • New – Polish language (thanks to Jakub Przetocki)
 • Update – Italian language
 • Fix – issue activating memberhip through variable products
 • Fix – issue on email when getting billing address from order

Version 1.3.7 – Released: Apr 23, 2018

 • New – Persian translation (thank to Sadra)
 • New – Dutch translation
 • Fix – do_shortcode in alternative content for products
 • Fix – plan metabox saving
 • Fix – links
 • Tweak – prevent notice in menu
 • Dev – added yith_wcmbs_admin_profile_show_membership_count filter
 • Dev – added yith_wcmbs_products_manager_add_products_in_plan_only_downloadable_check filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_notify filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_max_days_number_to_send_expiring_email filter

Version 1.3.6 – Released: Jan 31, 2018

 • New – support to WooCommerce 3.3
 • New – default Alternative Content
 • Update – Plugin Framework
 • Fix – notice in Membership Welcome email
 • Fix – tip-tip css style
 • Fix – time offset in Membership History
 • Fix – add to cart validation issue
 • Fix – required registration for membership products issue
 • Tweak – prevent theme issues
 • Dev – added yith_wcmbs_get_alternative_content function
 • Dev – added yith_wcmbs_get_alternative_content filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_history_shortcode_membership_plans_status filter
 • Dev – added yith_wcmbs_admin_profile_membership_columns_membership_plans_args filter
 • Dev – added yith_wcmbs_admin_profile_membership_columns_membership_plans_status filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_history_shortcode_membership_plans_args filter
 • Dev – added yith_wcmbs_validate_product_add_to_cart_needs_membership_error_message filter

Version 1.3.5 – Released: Dec 27, 2017

 • New – translate plan title with WPML
 • Tweak – added gettext to print membership note to make it translatable through WPML String Translations
 • Update – language file
 • Fix – integration with YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts 1.4.2
 • Fix – Linked Plans field issue
 • Fix – WPML issue
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_get_plan_title filter
 • Dev – fixed yith_wcmbs_get_restricted_items_in_plan filter issue

Version 1.3.4 – Released: Dec 11, 2017

 • Update – Plugin Framework 3.0
 • Fix – register post type issue, since it was registered only if is_admin
 • Fix – membership free shipping hooks
 • Fix – multiple membership issue when creating new one manually

Version 1.3.3 – Released: Oct 25, 2017

 • New – support to WooCommerce 3.2.1
 • New – integration with YITH WooCommerce Mailchimp 1.1.1: the admin can set Mailchimp lists in Membership plans, so when an user becomes a member he/she will be added to the selected Mailchimp lists
 • Fix – YITH WooCommerce Multi Vendor integration
 • Fix – removed possibility to create post for Membership plans
 • Fix – products in membership
 • Dev – added yith_wcmbs_add_products_in_plan_cat_tag_args filter
 • Dev – added yith_wcmbs_product_is_in_plans filter
 • Tweak – delete cron when uninstalling

Version 1.3.2 – Released: Oct 11, 2017

 • New – support to Support to WooCommerce 3.2.0 RC2
 • Fix – wordpress version number in WP_Compatibility class
 • Fix – prevent fatal error in combination with YITH WooCommerce Multi Vendor
 • Fix – Plan Item Order scrollable issue
 • Tweak – added CSS classes in membership information in My Account
 • Tweak – fixed yith_wcmbs_hide_price_and_add_to_cart filter name
 • Tweak – new shortcode tab style
 • Tweak – changed the_content filter priority to prevent issues with other plugins
 • Tweak – added do_shortcode for alternative contents
 • Dev – added yith_wcmbs_frontend_js_deps filter
 • Dev – added yith_wcmbs_email_membership_status_expiration_date filter
 • Dev – added yith_wcmbs_my_account_membership_status_expiration_date filter
 • Dev – added yith_wcmbs_email_membership_status_expiration_date filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_created action
 • Dev – added yith_wcmbs_not_enough_credits_message filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_get_remaining_days filter
 • Dev – added yith_wcmbs_get_product_download_links filter
 • Dev – added yith_wcmbs_sorted_plan_items filter
 • Dev – added yith_wcmbs_shortcode_membership_download_product_links_name filter
 • Dev – added yith_wcmbs_shortcode_membership_download_product_links_link filter
 • Dev – added yith_wcmbs_shortcode_membership_download_product_links_data filter

Version 1.3.1 – Released: Mar 16, 2017

 • New – support to WooCommerce 3.0.0-RC1
 • New – added German translation (thanks to Ninos Ego)
 • Dev – added yith_wcmbs_get_restricted_items_in_plan filter
 • Dev – added yith_wcmbs_check_if_external_file_exists filter
 • Dev – added yith_wcmbs_non_allowed_post_ids_for_user filter

Version 1.3.0 – Released: Jan 02, 2017

 • New – more than one membership target product in membership plans
 • Fix – issues with formatted dates
 • Fix – tip-tip in reports
 • Fix – display date in localized format
 • Fix – issue with access restrictions in the shop page
 • Fix – check if linked file exists to prevent displaying the link
 • Fix – added WP retro compatibility
 • Tweak – added membership info column in “downloads by user” reports
 • Tweak – “Credits” field moved to Advanced tab in product (for variable products)
 • Tweak – improved subscription information in membership tip-tip (in combination with YITH WooCommerce Subscription Premium)
 • Dev – added hooks in reports
 • Dev – added action yith_wcmbs_download_report_after_graphics

Version 1.2.9 – Released on Nov 07, 2016

 • Added: Spanish language
 • Added: new reports (downloads by user and download details by user)
 • Fixed: issue in Edit Plan when adding ajax select2
 • Fixed: membership history view
 • Fixed: reports style in order page
 • Dev: added yith_wcmb_update_membership_status_allowed filter
 • Dev: added yith_wcmb_allow_status_management_by_subscription filter
 • Dev: added yith_wcbms_remove_woocommerce_product_shop_actions action
 • Dev: added yith_wcbms_restore_woocommerce_product_shop_actions action
 • Dev: added yith_wcbms_remove_woocommerce_product_actions action
 • Dev: added yith_wcbms_restore_woocommerce_product_actions action

Version 1.2.8 – Released on Sept 06, 2016

 • Added: user option in membership_protected_content shortcode to display content to non-members or guests or logged users only
 • Fixed: shortcode issue
 • Fixed: membership activation issue in combination with polylang

Version 1.2.7 – Released on July 19, 2016

 • Fixed: download link style
 • Fixed: protected link saving

Version 1.2.6 – Released on July 13, 2016

 • Added: protected links in posts, pages and product descriptions
 • Added: protected contents through shortcode
 • Added: “copy to clipboard” for shortcodes in Membership Plan list
 • Added: improved CSS and JS inclusion
 • Fixed: YITH WooCommerce Multi Vendor compatibility (hide alternative content if user is not enabled to see it)

Version 1.2.5 – Released on Jun 16, 2016

 • Added: Membership Free Shipping method since WooCommerce 2.6
 • Added: parameter to sort membership items in [membership_items] shortcode
 • Added: italian language

Version 1.2.4 – Released on May 31, 2016

 • Added: possibility to associate automatically membership plans to newly registered users

Version 1.2.3 – Released on May 17, 2016

 • Added: compatibility with YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts 1.1.0 to allow discounts for members
 • Added: shortcode to show downloaded product links
 • Fixed: bug in memberships with user_id = 0
 • Fixed: issue with creation of download report table on multisite installation
 • Fixed: memory issue in Membership Plan settings
 • Fixed: membership access issue
 • Tweak: fixed strings

Version 1.2.2 – Released on Mar 15, 2016

 • Tweak: display membership access in Media Editor
 • Tweak: fixed Multi Vendor suborder bug ( duplicate membership )
 • Tweak: fixed minor bugs

Version 1.2.1 – Released on Mar 10, 2016

 • Added: possibility to change the subscription id for every membership with membership advanced management enabled
 • Added: order info in membership list
 • Added: sorting for starting and expiring date in All Memberships WP List
 • Fixed: datepicker css style
 • Fixed: date bug in advanced membership management
 • Fixed: redirect bug for pages in membership

Version 1.1.1 – Released on Jan 15, 2016

Version 1.2.0 – Released on Feb 25, 2016

 • Added: membership advanced management
 • Added: possibility to hide product download links and use shortcode
 • Added: credit advanced management, admin can set different credits for every product (default is 1)
 • Added: possibility to set credits for the first term
 • Added: compatibility with Premium YITH WooCommerce Email Templates 1.2.0
 • Added: possibility to override membership email templates
 • Added: subscription status in All Memberships list
 • Added: possibility to hide price and add-to-cart button in Single Product Page, if members are allowed to download the productv
 • Added: reports for memberships purchased with subscription
 • Fixed: duplicate membership plan
 • Fixed: CSS tooltip in frontend
 • Fixed: Membership can now be activated even when cancelled Subscription is payed
 • Fixed: subscription cancel-now bug
 • Fixed: issue concering product download by admin (check credit error); now Admin doesn’t need credits to download products
 • Tweak: added hierarchical structure in “chosen for product” and post categories
 • Tweak: added buttons “Select All” and “Deselect All” for chosen field of post and product categories in Membership Plan Options
 • Tweak: added action to manage PayPal and Stripe disputes
 • Tweak: improved frontend style for membership history, download buttons and list of planned items
 • Tweak: added admin tab shortcodes to explain shortcode usage
 • Tweak: email classes and templates updated for WC 2.5
 • Tweak: improved reports
 • Tweak: changed status label from “Not Active” to “Suspended”
 • Tweak: changed labels in admin membership plan
 • Tweak: included child categories for products if parent category is selected in Membership Plan Options
 • Tweak: fixed css for metabox chosen, select and descriptions
 • Tweak: added style for download buttons in Single Product Page

Version 1.1.1 – Released on Jan 15, 2016

 • Tweak: fixed bug for current memberships without credits management

Version 1.1.0 – Released on Jan 13, 2016

 • Added: download credits management for membership
 • Added: possibility to choose limit for membership downloads
 • Added: membership and download reports
 • Added: user download reports table and graphics in orders
 • Added: status filters in Memberships WP List
 • Added: compatibility with WooCommerce 2.5 RC2
 • Tweak: fixed minor bug with bbPress
 • Tweak: fixed membership bulk actions for users
 • Tweak: fixed pot language file
 • Tweak: changed menu name Memberships in All Memberships
 • Tweak: fixed minor bugs

Version 1.0.4 – Released on Dec 07, 2015

 • Added: possibility to hide items directly in membership plan settings page
 • Tweak: better styling management for membership item list (shortcode)
 • Tweak: improved compatibility with YITH WooCommerce Multi Vendor
 • Tweak: improved cron performance
 • Tweak: fixed end date calculation after pause
 • Tweak: fixed minor bugs

Version 1.0.3 – Released on Dec 01, 2015

 • Added: support for membership bought by guest users
 • Added: shortcode for showing membership history
 • Tweak: improved compatibility with YITH WooCommerce Multi Vendor
 • Tweak: added possibility to hide membership history in My Account page
 • Tweak: improved download list

دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد...

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد…

  UPDATES Version 4.9.35.1 (24 Sep 2019) ============================ - Fixed bug : Remove files from …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *