صفحه اصلی / آپدیت / افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro به نسخه ۷٫۹ آپدیت شد…

افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro به نسخه ۷٫۹ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro :

 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro

Updates Log

Version 7.9 – ۰۵٫۱۷٫۲۰۱۹

- Fix Users list table
- Fix DirectEmail sender details
- Improve custom fields workflow
- Improve Coupons insert process
- Improve Export CSV workflow
- Improve Avatar storaged images

Version 7.8 – ۰۴٫۲۹٫۲۰۱۹

- ADD dedicated Filter section for Users
- ADD Export users to CSV based on selected filters
- ADD Special field for OptIn confirmation
- ADD Special field for MembersList display
- Improve Modal Login workflow
- Improve Mollie payment gateway
- Improve Public Individual page workflow
- Update PayPal Standard payment gateway
- Fix MembersList Filter showcase for multi options fields

Version 7.7 – ۰۴٫۰۵٫۲۰۱۹

- Improve DirectEmail workflow
- Improve Stripe popup data
- Fix loading CSS and JS files into Admin section
- Fix MultiSelect field workflow
- Compatibility with latest PHP versions
- Fix Cancelling reason module workflow
- Improve Invoice showcase
- Improve PagSeguro recurring workflow
- Improve Notifications workflow.

Version 7.6 – ۰۳٫۰۵٫۲۰۱۹

- Add Import Users&Levels reports
- Add Woo Discount Product value with decimal step
- Improve MembersList Filter design
- Improve Membership Badge settings on UMP Dashboard
- Improve extra custom templates for Public Individual Page
- Improve PHP versions compatibility
- Improve WPML compatibility
- Improve Stripe Coupons restrictions
- Improve Stripe WebHook workflow
- Improve Authorize.net payment gateway
- Improve Authorize.net Webhook workflow
- Improve Mollie payment workflow.
- Improve Uploading process and vulnerability avoided
- Manage Envato WP Requirements.
- Fix DirectEmail button workflow
- Fix "No payment gateway" warning 
- Fix Public Individual Page fields order
- Fix Authozire gateway Notifications workflow

Version 7.5
– ADD Gutenberg Integration
– Optimize the mobile style
– Improve the Upload Avatar workflow
– Improve system performances
– Update Envato API integration

Version 7.4

- ADD WPML Integration
- ADD Elementor Integration
- Improve Stripe workflow on Account Page
- Improve Stripe Coupon workflow
- Improve Avatar Image upload process with Crop option
- Fix Cancel Subscription workflow

Version 7.3

- ADD Mollie Payment Gateway
- ADD PayPal Express Payment Gateway
- ADD Pagseguro Payment Gateway
- ADD "Zapier" Magic Module
- ADD "InfusionSoft" Magic Module
- ADD "Kissmetrics" Magic Module
- ADD "Direct Login" Magic Module
- ADD "Reason for Cancelling" Magic Module
- ADD Login Modal Popup showcase
- ADD Register Modal Popup showcase
- ADD Shortcode attribute for having single Level box
- Improve Stripe payment gateway workflow
- Improve WP Workflow Restriction module
- Improve Woo payment integration
- Improve Custom fields workflow
- Improve DirectEmail feature
- Improve Levels ordering process
- Fix editing special custom fields
- Fix RegisterListe showcase display
- Fix Import Users&Levels process
- Fix Deleting users action
- Fix JS Password Strenght errors
- Fix State field inside the Profile form

Version 7.2

- Fix Banner upload on Account Page option
- Fix Manually Transactions added
- Fix Register form warnings
- ADD Black Email List for Register step
- ADD DirectEmail options on Users table
- Improve text translations
- ADD Restrict ULP Courses and Curriculum together
- ADD Extra templates on wp Theme folder option
- ADD WP Profile image replaced by UMP Avatar image

Version 7.1

- ADD Banner upload on Account Page option
- Improve Stripe trial payments
- Improve Stripe Coupons payments
- Improve PayPal trial payments
- Update the default language file
- Improve workflow with Ultimate Learning Pro

Version 7.0

- GDPR Compliant
- Improve recurring Authorize workflow
- Improve Reset Password workflow
- Fix Invoice price show
- TOS error style improvement
- TOS Label display
- Improve Payment details to show trial price
- Improve Stripe coupon workflow.

Version 6.9

- Improve text translations
- Improve front-end style and CSS structure
- Fix Admin notifications
- Fix Coupon workflow for recurring levels
- Fix Trial option for Bank Transfer payments
- Update Payza payment gateway

Version 6.8

- Improve {constants} date format
- Change Authorize payment workflow
- Fix Renew link for authorize payments
- Fix Single Level Link - Braintree payment
- Improve Storing Coupons process
- Improve overall Stripe payment workflow
- New Subscription table design and functions improvements
- Add 3 new Login Templates
- Add 1 new Register Template
- Add 3 new Account Page Templates

Version 6.7

- Update Stripe API workflow based on the last requires
- Fix Notifications HTML content submission
- Fix Default WP Role for Pending approve action
- Improve Save Coupon functions
- Improve Pending Users login process

Version 6.6

- Update the Product Verification process.
- Fix missing ID warnings over Register form fields

Version 6.5

- Important Security Release
- "Pending" restriction over any WP Login forms
- MultiSite environment - MemebersList results fixed
- Stripe payments for new registered users improved
- Additional System performance

Version 6.4

- Register form WP Role manageing improved
- Improve Grace Period option
- Approve User action based on WP settings
- Improve Invoice Custom content submission
- Order management improved
- Profile form submission for required fields
- WooCommerce Orders warning fixed
- Membership Card - add new field: User ID
- Export CSV including the Level start,expire time
- Account Page Menu mobile friendly
- Coupons usage display on Users Reports
- Coupons usage listed on Orders section.
- Improve Invidation Code incrementation workflow

Version 6.3

- Add New Module: Register Redirects+
- Fix MembersList - level filter workflow
- Improve Users tab listing related to WP Roles
- Add Stripe Language option and labels
- Add PayPal Language option
- Fix Users Tab Search action

Version 6.2

- Fix MembersList Filter order
- Improve MembersList module workflow
- Improve compatibility with any WP Theme
- Improve Workflow Restriction
- Fix List Access Post module workflow for drip content
- Add Filter search based on username
- Improve Payza webhook workflow
- Fix WooCommerce Account Page UMP Tab
- Fix Stripe payment with 100% Coupon
- Improve Notifications workflow for expired Levels
- Improve MembersList Search option
- Fix PayPal Refund process.
- Improve Users Search keywords

Version 6.1

- Improve Texts and default messages
- Fix Payza missing Label
- Fix Braintree missing Label
- Improve Invitation Code workflow
- Improve Account Page Orders list
- Improve queries requests
- Fix Price format
- Improve custom Currencies workflow
- Fix transactions amount during Notifications process
- Fix Date format display
- Fix Cancel subscriptions for PayPal platform
- Improve Notifications for expire reminders
- "Replace Content" workflow improvements
- Improve SQL queries calls
- Fix Levels keys issue
- Improve State field workflow
- Fix Coupon codes incrementation

Version 6.0

- Fix special empty queries
- Update to WooCommerce 3.0
- Fix MembersList isssues
- Improve MembersList Search workflow
- Improve WooCommerce Products Discount module
- Fix Custom Fields checkbox workflow
- Improve Notifications for Bank Transfer
- Improve Notifications Before/After Level expires
- Improve PayPal IPN workflow
- Fix WP Workflow Restrictions for Post Views condition
- Convert to Mailster plugin
- Improve Invidation Code workflow

Version 5.9

- Improve Stripe Webhook workflow
- Fix Filter by Level User list
- Improve List Access Posts module
- Fix MultiSelect into MembersList Filter
- Improve 2checkOut payment workflow
- Dashboard reports improvements
- New option for WP workflow restriction module
- Fix Orders pagination
- Fix Warning message in Transaction section

Version 5.8

- Compatible with new Facebook API
- Compatible with new WooCommerce 3.0
- Improve BuddyPress account page integration
- Fix Account Page Icons settings
- Improve Individual Page workflow and settings

Version 5.7

- ADD MultiSite based on Subscription module
- ADD Import Users & Levels
- Improve MembersList workflow
- Improve queries based on huge data
- Improve delete Level action
- Fix Braintree Labels translation
- Enable Conditional Logic for Profile form fields

Version 5.6

- ADD WooCommerce Products Discount
- ADD Drip Content Notifications
- Fix Redirect on Categories restriction
- Improve WP Social Login level assignment 
- Improve Account Page showcase
- Improve translation workflow
- Fix PayPal confirmation for Trial subscriptions
- Improve compatibility with Divi Builder

Version 5.5

- Improve compatibility with Page builder scripts
- Change the Transaction ID for Trial subscriptions
- Required Improve workflow Unique Field
- Fix Custom Fields constants
- Fix constant workflow Flag
- Fix Account Settings Page Custom Icons
- Improve compatibility Drip Content Slider
- Additional Workflow Improvements

Version 5.4

- ADD Import-Export module
- Fix Drip Content Slider compatibiliti
- Improve Country Field on Admin side
- Fix Braintree payment fields templates
- Improve Payment logs
- Fix API Module warnings
- Improve Replace Content workflow
- Add WP Workflow Module restrictions
- Add Download Monitor restrictions
- Improve PayPal Payment for trial
- Improve Register Form fields workflow
- Add Drip Content workflow into List Access Posts
- Fix UX Builder compatibility
- Add Links over Emails into MembersList showcase
- Fix Membership Gifts module for Trial subscriptions.

Version 5.3

- ADD MyCred Points Integration
- ADD API Module
- Add Custom Account Tabs Module
- Fix MembersList module Pending option
- Improve MembersList module
- Improve BrainTree payment workflow
- Fix Coupon negative results
- Improve Coupons for PayPal
- Improve Form Design Compatibility
- Fix Lock Rules All Pages option
- Fix Notifications listing
- Fix Admin Bar display
- Improve Trial Workflow
- Fix Drip Content for Registered condition
- Improve workflow for Conditional Logic fields
- Fix Notifications before Level expires

Version 5.2

- ADD Dynamic Subscription Price Module
- ADD Payment Logs module
- ADD User Reports Module
- ADD PushOver Notification
- Improve Stripe details
- Improve Lock Rules section
- Set to show Invoice only for Completed Orders
- Fix "Renew" option
- Improve RegisterLite workflow
- Fix Country field problem
- Fix Gravatar workflow for older WP versions
- Fix Woo Product assigment
- Fix WP Date format into Account Page
- Improve Print Invoice on Admin section
- Improve NOtification content encoding
- Update to Visual Composer 5.x

Version 5.1

- ADD Subscription Delay - Magic Feature
- ADD WP WorkFlow Restrictions - Magic Feature
- Improve MembersList Filter module
- Fix Buy again Level action
- Fix Redirect settings from Lock Rules module

Version 5.0

- ADD Suspend Account feature
- ADD Avatar syncronization with Gravatar and BuddyPress
- ADD Security module
- Fix Avatar remove process
- Improve Individual Pages module
- Improve MembersList Filter
- Improve Inside Page Predefined Templates
- Improve Inside Page Custom Fields
- Fix "Final Price" display for free Levels

Version 4.9

- Improve paginations into Account Page
- Improve edit Profile into Account Page
- Fix Coupon Field required message
- Add MembersList Filter section
- ADD WOOCOMMERCE Payment integration
- Improve Dashboard notifications
- Fix Individual Pages workflow
- ADD Public Individual Page Templates
- Improve Design

Version 4.8

- Fix Print Invoice into UMP Dashboard
- Improve Payment Details section
- Improve Install Setup module
- Fix workflow for special MySQL versions
- Improve Coupon workflow
- Add Invoice text translations
- Improve Account Page Subscription actions

Version 4.7

- Improve Payments from Account Page
- Imrove WP MultiSite integration
- Fix special content into Individual Pages
- Fix Links with www.

Version 4.6

- Improve Stripe Payment on Mobile devices
- Improve Taxes Display
- Improve Payment gateways workflow
- Improve UMP Dashboard design
- Fix Error on Register Lite workflow
- Fix Cancel Subscription on PayPal gateway
- Fix Subscription Plan Page simple Payment

Version 4.5

- ADD Invoice Module
- ADD List Access Post Module
- Fix Content Links
- Fix Banner Image setting
- ADD Unlink Social Account
- ADD ActiveCampaing List
- Improve Register Theme 6 design
- Improve ShortLinks for Payment IPNs
- Improve Country/State Fields
- Improve Register Lite module
- Improve Authorize.Net payment gateway
- Show "Admin Bar" for Users with access on WP Dashboard
- ADD Filters&Hooks
- Improve MembersList - Inside Page option
- Improve Performance&Workflow

Version 4.4

- Improve Templates design
- Improve Add New Taxes
- ADD Membership Card tab into Account Page
- ADD Membership Card Shortcode attributes
- Improve Dashboard workflow

Version 4.3

- ADD 6 Register Templates
- ADD 3 Login Templates
- ADD 3 Subscription Templates
- ADD Short IPN Links
- Improve Membership Cards
- ADD Coupon validation
- ADD Membership Card Level filter
- ADD Register Lite - Custom Redirect
- ADD State on Taxes
- Improve Bank Transfer workflow
- ADD Content on Login Social buttons
- Fix TOS workflow
- ADD Login Shortcode attributes
- ADD Register Shortcode attributes
- ADD Subscription Shortcode attributes

Version 4.2

- ADD Register Lite
- ADD Currency Symbols
- ADD Currency Position
- ADD LevelPlus restriction
- ADD Specific Payment based on Level
- ADD Membership Gift Codes
- ADD ActiveCapaign OptIn option
- ADD Custom Login Redirect based on Levels
- ADD New Notifications
- ADD Search by Custom Fields
- ADD Integration with WordPress Social Login
- Improve Big Prices management
- Fix Multi Admin email addresses
- Improve Invitation Code
- Improve WooCommerce My Account integration

Version 4.1

- ADD Membership Card Module
- ADD Invitation Code Module
- ADD "Cheat Off" Module
- ADD "Download Monitor" integartion module
- ADD All Post Lock Rules
- ADD All Categories Lock Rules
- ADD Filer Lock Rules
- Change URL BLock module
- Improve Account Page top Section
- Improve Subscription tab workflow
- Improve Setup module
- Improve Visitor Inside Page permalink workflow

Version 4.0.1

- FIX Account Page - Subscription tab for particular servers
- Improve URL Block workflow

Version 4.0

- ADD Magic Features section
- ADD reCaptcha on Login Form
- ADD Orders module
- ADD Manually add Transactions (especially for Bank Transfer)
- ADD Search on Members List
- ADD "Exclude Pending Users" on Members List
- ADD Pagination Options on Members List
- ADD new Custom Field - Unique Value
- ADD Taxes Module
- ADD Predefined settings on Install
- ADD Multiple Email Address for Admin Notifications
- ADD {current_date} constant
- ADD Integrate UMP into Woo Account Page module
- ADD Integrate UMP into BuddyPress Account Page module
- ADD Redirect for Reset Password workflow
- ADD Notification Counts into WP Dashboard
- ADD Shortcuts Menu into WP Dashboard
- ADD Account Page Top Section
- ADD 3 new Templates for Account Page Top Section
- ADD Account Page new Template for Content Section
- ADD Account Page Footer section
- ADD Additional tab into Account Page
- ADD Country special Custom Field
- ADD {flag} constant
- Improve Bank Transfer Message
- Improve Stripe Transactions
- Improve Members List module
- Improve Authorize.net gateway
- Improve Users tab
- Improve UMP Dashboard
- Improve Coupons module
- Improve Uninstall workflow
- Improve Notifications workflow
- Improve Bank Transfer workflow
- Fix FaceBook Link
- Fix reCaptcha filter by Level
- Fix Login Message

Version 3.7.2

- Improve Notifications workflow on new Registered Users
- Improve Redirects conditions

Version 3.7.1

- Fix Dashboard Workflow errors

Version 3.7

- Improve Users Filter workflow
- Improve Double Email Verification deleting users workflow
- Improve Single Level Link shortcode
- Improve Renew already expired Level
- Fix Delete Avatar from Register Form

Version 3.6

- Integrated with Ultimate Affiliate Pro v.1.7
- Improve Authorize Payment form
- Fix Reset Password form translation
- Fix Filter Users by Username
- ADD Custom Fields Values Order feature 

Version 3.5

- Integrated with Ultimate Affiliate Pro Coupons tracking
- Fix Coupons repeat time
- Fix Stripe Trial period
- Improve Login CSS

Version 3.4

- ADD New Notifications
- Fix Stripe Cancel/Delete Subscriptions
- ADD Authorize error warning message
- Fix Avada Page Builder compatibility
- Fix Referral via PayPal for Affiliate system
- ADD Check Email Server button
- ADD Image Avatar shortcode

Version 3.3

- ADD direct integration into Ultimate Affiliate Pro on Dashboard and Account Page
- Fix "Members List" shortcode Generator
- Fix Custom Fields Filter by Levels on Account Page

Version 3.2

- Improve Website Loding on listed Posts
- Fix Access module on Dashboard side
- Fix Export Users on CSV
- Improve Dashboard Design
- Change "Lost Password" module
- Ready for "Ultimate Affiliate Pro" system 

Version 3.1

- Fix Slider Carousel conflict
- Improve predefined Texts
- Fix Stripe Cancel/Delete aciton
- Improve WP Redirects
- Improve UMP Dashboard
- Improve 2CheckOut Level name
- Fix Coupons on Bank Transfer
- Fix DatePicker Required field
- Improve Subscription Plan Template 4
- Fix Delete Users action
- Improve Levels settings
- Add Delete Level confirmation
- Improve Delete Level action
- Restrict Custom Field slug
- Restrict Custom Field slug unique value
- Restrict Coupons Code value
- Restrict Level slug 
- Fix Stripe payment with Required Fields
- Check cURL status
- Fix Level Reorders
- Avoid special Warning
- Improve PayPal cancel recurrings
- Improve Coupons verification security
- Improve Cookies workflow
- Fix Register vulnerability
- Improve Level Link workflow
- Add Italian Translation

Version 3.0

- ADD Members List module
- ADD Members List 10 predefined Showcase Templates
- ADD Coupons - AutoGenetate multiple coupons
- ADD Notifications - Admin custom notifications
- ADD Notifications - Bank Transfer Payment
- ADD Shortcode - Users Display
- ADD WP Roles - Custom Dashboard Access
- Improve Dahsboard Workflow
- Improve Dashboard Transactions
- Improve Account Page Transactions
- Improve Stripe payments
- Improve PayPal recurring payments
- Fix Level slugs
- Fix Aweber Authentification
- Fix delete Levels users

Version 2.6

- ADD Register Form - CONDITIONAL LOGIC fields
- ADD Register Form - Plain Text row
- ADD Register Form - Required Verification Code
- Improve Text Descriptions
- Fix URL Blocks Levels display
- Improve particular cases
- Improve Register Form workflow

Version 2.5.1

- Improve Level-Date Range workflow
- Fix Subscription Plan - Template preview
- Fix No Custom Currencies warning message

Version 2.5

- ADD MultiPayment option
- ADD Custom Currencies
- Improve special characters into payment details

Version 2.4.3

- Improve reCaptca message
- Improve Edit Users
- Improve Display Users
- Fix requirements into Account Page
- Improve Upload Avatar button

Version 2.4.2

- Fix Approve notifications
- Improve reCaptcha workflow

Version 2.4.1

- FIX - Register Form -  reCaptcha not set by default

Version 2.4

- ADD Drip Content Module
- ADD New Notifications
- ADD Custom Fields - Level targeting
- Improve PayPal Payments
- ADD AJAX Fields verification
- ADD tags on Page List
- Improve Bank Transfer Payment
- ADD Login Error messages
- Improve Register Error Message
- Improve UMP Dashboard workflow
- ADD Turkish Translation (thanks to Sirac)

Version 2.3

- Fix Stripe recurring Payments
- Improve Payment Transactions
- Improve Dashboard workflow
- Fix Notifications html templates

Version 2.2

- ADD Double Email Verification
- ADD Auto Logged after Register
- Improve Subscriptions into Account Page
- Improve Level Link Shortcode
- Improve Account Page Responsive
- ADD New Notifications
- ADD New Constants
- ADD Default Notifications Templates
- Improve Coupon - no payments for 100% discount
- Improve PayPal Cancel Recurring

Version 2.1

- Improve FrontEnd scripts
- Improve Redirects
- Improve Fonts requests
- Improve Account Page

Version 2.0

- Add Social Login module
- Add Coupon gifts module
- Add Custom Redirect Links
- Add Level details into Register Page
- Improve Dashboard Workflow
- Improve Payment module

Version 1.9

- Improve Stripe Payments
- Fix User Exptort CSV
- Improve Account Page
- Fix Add SubLabels

Version 1.8

- ADD New Custom Fields on Register/Edit Form
- ADD Avatar Image field
- ADD Upload Files field
- ADD Date Picker
- ADD DropDown field
- ADD MultiSelect field
- ADD Checkbox section
- ADD Radio section
- ADD SubLabels option
- Improve Account Page
- ADD custom Welcome message
- ADD Overview section
- ADD assigned Page/Post into Overview for each user
- ADD Subscription Plan list
- ADD Renew Subscription Option
- ADD Cancel Subscription Option
- ADD Delete Subscription Option
- ADD Transaction History tab
- ADD Account Page Template
- Improve Payments gateways
- Improve Bank Transfer message
- Improve New Password process
- Improve Transaltion
- Improve Dashboard workflow
- Improve Transaction Section
- Improve Stripe Payments
- Improve 2CheckOut Payments

Version 1.7

- ADD Authozire.net Payments
- ADD Stripe Payments
- ADD 2CheckOut Payments
- ADD Offline Payments
- ADD Expire Level Switch
- ADD Active Level Option
- ADD Custom WP Role
- ADD Filter USers
- ADD Export Users
- ADD Offline Level stage
- Fix Labels Translation
- Fix Redirect Update User
- Improve Payment Module
- Improve Dashboard workflow
- Improve Help section
- Improve Login&Register Forms

Version 1.6

- ADD Notification Module
- Improve Level WorkFlow
- Improve Payment Module

Version 1.5

- Improve PayPal Transaction track
- Improve Restriction Module
- ADD Debug Mode
- Fix Redirection
- Fix First Level workflow
- Fix Language Workflow

Version 1.4

- ADD Recurring Payments
- ADD Limited Access option
- ADD Date Rage Access option
- ADD Regular Period Access option
- ADD OnGoing Billing option
- ADD Limited Billing option
- ADD Start Time/Expire Time User Access
- ADD Custom CSS on Subscription Plan
- Improve Responsive Showcases
- Improve Subscription Plan workflow
- MultiSite Ready
- Improve MP Dashboard Workflow 
- Additional Fixes

Version 1.3

- Improve Language WP function interation
- Fix some warnings
- French Language Added

Version 1.2

- Improve "Custom Post Type" compatibility
- Improve WooCommerce compatibility
- Improve bbPress compatibility
- Add Multi-Sync WordPress Users vs Membership Users
- Add "Custom CSS" on Subscription Plan
- Add Decimal number for Prices
- Add Multi-Language ready

Version 1.1

- PayPal "sandBox Mode" Improve

نوشته افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro به نسخه ۷٫۹ آپدیت شد… اولین بار در نوین وردپرس. پدیدار شد.


دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

افزونه Yoast News SEO به نسخه 11.3 آپدیت شد... در سایت نوین وردپرس

افزونه Yoast News SEO به نسخه 11.3 آپدیت شد… در سایت نوین وردپرس

لیست آپدیت و تغییرات افزونه Yoast News SEO :    جهت خرید محصول کلیک کنید…  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *