صفحه اصلی / آپدیت / افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro به نسخه ۷٫۹ آپدیت شد…

افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro به نسخه ۷٫۹ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro :

 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro

Updates Log

Version 7.9 – ۰۵٫۱۷٫۲۰۱۹

- Fix Users list table
- Fix DirectEmail sender details
- Improve custom fields workflow
- Improve Coupons insert process
- Improve Export CSV workflow
- Improve Avatar storaged images

Version 7.8 – ۰۴٫۲۹٫۲۰۱۹

- ADD dedicated Filter section for Users
- ADD Export users to CSV based on selected filters
- ADD Special field for OptIn confirmation
- ADD Special field for MembersList display
- Improve Modal Login workflow
- Improve Mollie payment gateway
- Improve Public Individual page workflow
- Update PayPal Standard payment gateway
- Fix MembersList Filter showcase for multi options fields

Version 7.7 – ۰۴٫۰۵٫۲۰۱۹

- Improve DirectEmail workflow
- Improve Stripe popup data
- Fix loading CSS and JS files into Admin section
- Fix MultiSelect field workflow
- Compatibility with latest PHP versions
- Fix Cancelling reason module workflow
- Improve Invoice showcase
- Improve PagSeguro recurring workflow
- Improve Notifications workflow.

Version 7.6 – ۰۳٫۰۵٫۲۰۱۹

- Add Import Users&Levels reports
- Add Woo Discount Product value with decimal step
- Improve MembersList Filter design
- Improve Membership Badge settings on UMP Dashboard
- Improve extra custom templates for Public Individual Page
- Improve PHP versions compatibility
- Improve WPML compatibility
- Improve Stripe Coupons restrictions
- Improve Stripe WebHook workflow
- Improve Authorize.net payment gateway
- Improve Authorize.net Webhook workflow
- Improve Mollie payment workflow.
- Improve Uploading process and vulnerability avoided
- Manage Envato WP Requirements.
- Fix DirectEmail button workflow
- Fix "No payment gateway" warning 
- Fix Public Individual Page fields order
- Fix Authozire gateway Notifications workflow

Version 7.5
– ADD Gutenberg Integration
– Optimize the mobile style
– Improve the Upload Avatar workflow
– Improve system performances
– Update Envato API integration

Version 7.4

- ADD WPML Integration
- ADD Elementor Integration
- Improve Stripe workflow on Account Page
- Improve Stripe Coupon workflow
- Improve Avatar Image upload process with Crop option
- Fix Cancel Subscription workflow

Version 7.3

- ADD Mollie Payment Gateway
- ADD PayPal Express Payment Gateway
- ADD Pagseguro Payment Gateway
- ADD "Zapier" Magic Module
- ADD "InfusionSoft" Magic Module
- ADD "Kissmetrics" Magic Module
- ADD "Direct Login" Magic Module
- ADD "Reason for Cancelling" Magic Module
- ADD Login Modal Popup showcase
- ADD Register Modal Popup showcase
- ADD Shortcode attribute for having single Level box
- Improve Stripe payment gateway workflow
- Improve WP Workflow Restriction module
- Improve Woo payment integration
- Improve Custom fields workflow
- Improve DirectEmail feature
- Improve Levels ordering process
- Fix editing special custom fields
- Fix RegisterListe showcase display
- Fix Import Users&Levels process
- Fix Deleting users action
- Fix JS Password Strenght errors
- Fix State field inside the Profile form

Version 7.2

- Fix Banner upload on Account Page option
- Fix Manually Transactions added
- Fix Register form warnings
- ADD Black Email List for Register step
- ADD DirectEmail options on Users table
- Improve text translations
- ADD Restrict ULP Courses and Curriculum together
- ADD Extra templates on wp Theme folder option
- ADD WP Profile image replaced by UMP Avatar image

Version 7.1

- ADD Banner upload on Account Page option
- Improve Stripe trial payments
- Improve Stripe Coupons payments
- Improve PayPal trial payments
- Update the default language file
- Improve workflow with Ultimate Learning Pro

Version 7.0

- GDPR Compliant
- Improve recurring Authorize workflow
- Improve Reset Password workflow
- Fix Invoice price show
- TOS error style improvement
- TOS Label display
- Improve Payment details to show trial price
- Improve Stripe coupon workflow.

Version 6.9

- Improve text translations
- Improve front-end style and CSS structure
- Fix Admin notifications
- Fix Coupon workflow for recurring levels
- Fix Trial option for Bank Transfer payments
- Update Payza payment gateway

Version 6.8

- Improve {constants} date format
- Change Authorize payment workflow
- Fix Renew link for authorize payments
- Fix Single Level Link - Braintree payment
- Improve Storing Coupons process
- Improve overall Stripe payment workflow
- New Subscription table design and functions improvements
- Add 3 new Login Templates
- Add 1 new Register Template
- Add 3 new Account Page Templates

Version 6.7

- Update Stripe API workflow based on the last requires
- Fix Notifications HTML content submission
- Fix Default WP Role for Pending approve action
- Improve Save Coupon functions
- Improve Pending Users login process

Version 6.6

- Update the Product Verification process.
- Fix missing ID warnings over Register form fields

Version 6.5

- Important Security Release
- "Pending" restriction over any WP Login forms
- MultiSite environment - MemebersList results fixed
- Stripe payments for new registered users improved
- Additional System performance

Version 6.4

- Register form WP Role manageing improved
- Improve Grace Period option
- Approve User action based on WP settings
- Improve Invoice Custom content submission
- Order management improved
- Profile form submission for required fields
- WooCommerce Orders warning fixed
- Membership Card - add new field: User ID
- Export CSV including the Level start,expire time
- Account Page Menu mobile friendly
- Coupons usage display on Users Reports
- Coupons usage listed on Orders section.
- Improve Invidation Code incrementation workflow

Version 6.3

- Add New Module: Register Redirects+
- Fix MembersList - level filter workflow
- Improve Users tab listing related to WP Roles
- Add Stripe Language option and labels
- Add PayPal Language option
- Fix Users Tab Search action

Version 6.2

- Fix MembersList Filter order
- Improve MembersList module workflow
- Improve compatibility with any WP Theme
- Improve Workflow Restriction
- Fix List Access Post module workflow for drip content
- Add Filter search based on username
- Improve Payza webhook workflow
- Fix WooCommerce Account Page UMP Tab
- Fix Stripe payment with 100% Coupon
- Improve Notifications workflow for expired Levels
- Improve MembersList Search option
- Fix PayPal Refund process.
- Improve Users Search keywords

Version 6.1

- Improve Texts and default messages
- Fix Payza missing Label
- Fix Braintree missing Label
- Improve Invitation Code workflow
- Improve Account Page Orders list
- Improve queries requests
- Fix Price format
- Improve custom Currencies workflow
- Fix transactions amount during Notifications process
- Fix Date format display
- Fix Cancel subscriptions for PayPal platform
- Improve Notifications for expire reminders
- "Replace Content" workflow improvements
- Improve SQL queries calls
- Fix Levels keys issue
- Improve State field workflow
- Fix Coupon codes incrementation

Version 6.0

- Fix special empty queries
- Update to WooCommerce 3.0
- Fix MembersList isssues
- Improve MembersList Search workflow
- Improve WooCommerce Products Discount module
- Fix Custom Fields checkbox workflow
- Improve Notifications for Bank Transfer
- Improve Notifications Before/After Level expires
- Improve PayPal IPN workflow
- Fix WP Workflow Restrictions for Post Views condition
- Convert to Mailster plugin
- Improve Invidation Code workflow

Version 5.9

- Improve Stripe Webhook workflow
- Fix Filter by Level User list
- Improve List Access Posts module
- Fix MultiSelect into MembersList Filter
- Improve 2checkOut payment workflow
- Dashboard reports improvements
- New option for WP workflow restriction module
- Fix Orders pagination
- Fix Warning message in Transaction section

Version 5.8

- Compatible with new Facebook API
- Compatible with new WooCommerce 3.0
- Improve BuddyPress account page integration
- Fix Account Page Icons settings
- Improve Individual Page workflow and settings

Version 5.7

- ADD MultiSite based on Subscription module
- ADD Import Users & Levels
- Improve MembersList workflow
- Improve queries based on huge data
- Improve delete Level action
- Fix Braintree Labels translation
- Enable Conditional Logic for Profile form fields

Version 5.6

- ADD WooCommerce Products Discount
- ADD Drip Content Notifications
- Fix Redirect on Categories restriction
- Improve WP Social Login level assignment 
- Improve Account Page showcase
- Improve translation workflow
- Fix PayPal confirmation for Trial subscriptions
- Improve compatibility with Divi Builder

Version 5.5

- Improve compatibility with Page builder scripts
- Change the Transaction ID for Trial subscriptions
- Required Improve workflow Unique Field
- Fix Custom Fields constants
- Fix constant workflow Flag
- Fix Account Settings Page Custom Icons
- Improve compatibility Drip Content Slider
- Additional Workflow Improvements

Version 5.4

- ADD Import-Export module
- Fix Drip Content Slider compatibiliti
- Improve Country Field on Admin side
- Fix Braintree payment fields templates
- Improve Payment logs
- Fix API Module warnings
- Improve Replace Content workflow
- Add WP Workflow Module restrictions
- Add Download Monitor restrictions
- Improve PayPal Payment for trial
- Improve Register Form fields workflow
- Add Drip Content workflow into List Access Posts
- Fix UX Builder compatibility
- Add Links over Emails into MembersList showcase
- Fix Membership Gifts module for Trial subscriptions.

Version 5.3

- ADD MyCred Points Integration
- ADD API Module
- Add Custom Account Tabs Module
- Fix MembersList module Pending option
- Improve MembersList module
- Improve BrainTree payment workflow
- Fix Coupon negative results
- Improve Coupons for PayPal
- Improve Form Design Compatibility
- Fix Lock Rules All Pages option
- Fix Notifications listing
- Fix Admin Bar display
- Improve Trial Workflow
- Fix Drip Content for Registered condition
- Improve workflow for Conditional Logic fields
- Fix Notifications before Level expires

Version 5.2

- ADD Dynamic Subscription Price Module
- ADD Payment Logs module
- ADD User Reports Module
- ADD PushOver Notification
- Improve Stripe details
- Improve Lock Rules section
- Set to show Invoice only for Completed Orders
- Fix "Renew" option
- Improve RegisterLite workflow
- Fix Country field problem
- Fix Gravatar workflow for older WP versions
- Fix Woo Product assigment
- Fix WP Date format into Account Page
- Improve Print Invoice on Admin section
- Improve NOtification content encoding
- Update to Visual Composer 5.x

Version 5.1

- ADD Subscription Delay - Magic Feature
- ADD WP WorkFlow Restrictions - Magic Feature
- Improve MembersList Filter module
- Fix Buy again Level action
- Fix Redirect settings from Lock Rules module

Version 5.0

- ADD Suspend Account feature
- ADD Avatar syncronization with Gravatar and BuddyPress
- ADD Security module
- Fix Avatar remove process
- Improve Individual Pages module
- Improve MembersList Filter
- Improve Inside Page Predefined Templates
- Improve Inside Page Custom Fields
- Fix "Final Price" display for free Levels

Version 4.9

- Improve paginations into Account Page
- Improve edit Profile into Account Page
- Fix Coupon Field required message
- Add MembersList Filter section
- ADD WOOCOMMERCE Payment integration
- Improve Dashboard notifications
- Fix Individual Pages workflow
- ADD Public Individual Page Templates
- Improve Design

Version 4.8

- Fix Print Invoice into UMP Dashboard
- Improve Payment Details section
- Improve Install Setup module
- Fix workflow for special MySQL versions
- Improve Coupon workflow
- Add Invoice text translations
- Improve Account Page Subscription actions

Version 4.7

- Improve Payments from Account Page
- Imrove WP MultiSite integration
- Fix special content into Individual Pages
- Fix Links with www.

Version 4.6

- Improve Stripe Payment on Mobile devices
- Improve Taxes Display
- Improve Payment gateways workflow
- Improve UMP Dashboard design
- Fix Error on Register Lite workflow
- Fix Cancel Subscription on PayPal gateway
- Fix Subscription Plan Page simple Payment

Version 4.5

- ADD Invoice Module
- ADD List Access Post Module
- Fix Content Links
- Fix Banner Image setting
- ADD Unlink Social Account
- ADD ActiveCampaing List
- Improve Register Theme 6 design
- Improve ShortLinks for Payment IPNs
- Improve Country/State Fields
- Improve Register Lite module
- Improve Authorize.Net payment gateway
- Show "Admin Bar" for Users with access on WP Dashboard
- ADD Filters&Hooks
- Improve MembersList - Inside Page option
- Improve Performance&Workflow

Version 4.4

- Improve Templates design
- Improve Add New Taxes
- ADD Membership Card tab into Account Page
- ADD Membership Card Shortcode attributes
- Improve Dashboard workflow

Version 4.3

- ADD 6 Register Templates
- ADD 3 Login Templates
- ADD 3 Subscription Templates
- ADD Short IPN Links
- Improve Membership Cards
- ADD Coupon validation
- ADD Membership Card Level filter
- ADD Register Lite - Custom Redirect
- ADD State on Taxes
- Improve Bank Transfer workflow
- ADD Content on Login Social buttons
- Fix TOS workflow
- ADD Login Shortcode attributes
- ADD Register Shortcode attributes
- ADD Subscription Shortcode attributes

Version 4.2

- ADD Register Lite
- ADD Currency Symbols
- ADD Currency Position
- ADD LevelPlus restriction
- ADD Specific Payment based on Level
- ADD Membership Gift Codes
- ADD ActiveCapaign OptIn option
- ADD Custom Login Redirect based on Levels
- ADD New Notifications
- ADD Search by Custom Fields
- ADD Integration with WordPress Social Login
- Improve Big Prices management
- Fix Multi Admin email addresses
- Improve Invitation Code
- Improve WooCommerce My Account integration

Version 4.1

- ADD Membership Card Module
- ADD Invitation Code Module
- ADD "Cheat Off" Module
- ADD "Download Monitor" integartion module
- ADD All Post Lock Rules
- ADD All Categories Lock Rules
- ADD Filer Lock Rules
- Change URL BLock module
- Improve Account Page top Section
- Improve Subscription tab workflow
- Improve Setup module
- Improve Visitor Inside Page permalink workflow

Version 4.0.1

- FIX Account Page - Subscription tab for particular servers
- Improve URL Block workflow

Version 4.0

- ADD Magic Features section
- ADD reCaptcha on Login Form
- ADD Orders module
- ADD Manually add Transactions (especially for Bank Transfer)
- ADD Search on Members List
- ADD "Exclude Pending Users" on Members List
- ADD Pagination Options on Members List
- ADD new Custom Field - Unique Value
- ADD Taxes Module
- ADD Predefined settings on Install
- ADD Multiple Email Address for Admin Notifications
- ADD {current_date} constant
- ADD Integrate UMP into Woo Account Page module
- ADD Integrate UMP into BuddyPress Account Page module
- ADD Redirect for Reset Password workflow
- ADD Notification Counts into WP Dashboard
- ADD Shortcuts Menu into WP Dashboard
- ADD Account Page Top Section
- ADD 3 new Templates for Account Page Top Section
- ADD Account Page new Template for Content Section
- ADD Account Page Footer section
- ADD Additional tab into Account Page
- ADD Country special Custom Field
- ADD {flag} constant
- Improve Bank Transfer Message
- Improve Stripe Transactions
- Improve Members List module
- Improve Authorize.net gateway
- Improve Users tab
- Improve UMP Dashboard
- Improve Coupons module
- Improve Uninstall workflow
- Improve Notifications workflow
- Improve Bank Transfer workflow
- Fix FaceBook Link
- Fix reCaptcha filter by Level
- Fix Login Message

Version 3.7.2

- Improve Notifications workflow on new Registered Users
- Improve Redirects conditions

Version 3.7.1

- Fix Dashboard Workflow errors

Version 3.7

- Improve Users Filter workflow
- Improve Double Email Verification deleting users workflow
- Improve Single Level Link shortcode
- Improve Renew already expired Level
- Fix Delete Avatar from Register Form

Version 3.6

- Integrated with Ultimate Affiliate Pro v.1.7
- Improve Authorize Payment form
- Fix Reset Password form translation
- Fix Filter Users by Username
- ADD Custom Fields Values Order feature 

Version 3.5

- Integrated with Ultimate Affiliate Pro Coupons tracking
- Fix Coupons repeat time
- Fix Stripe Trial period
- Improve Login CSS

Version 3.4

- ADD New Notifications
- Fix Stripe Cancel/Delete Subscriptions
- ADD Authorize error warning message
- Fix Avada Page Builder compatibility
- Fix Referral via PayPal for Affiliate system
- ADD Check Email Server button
- ADD Image Avatar shortcode

Version 3.3

- ADD direct integration into Ultimate Affiliate Pro on Dashboard and Account Page
- Fix "Members List" shortcode Generator
- Fix Custom Fields Filter by Levels on Account Page

Version 3.2

- Improve Website Loding on listed Posts
- Fix Access module on Dashboard side
- Fix Export Users on CSV
- Improve Dashboard Design
- Change "Lost Password" module
- Ready for "Ultimate Affiliate Pro" system 

Version 3.1

- Fix Slider Carousel conflict
- Improve predefined Texts
- Fix Stripe Cancel/Delete aciton
- Improve WP Redirects
- Improve UMP Dashboard
- Improve 2CheckOut Level name
- Fix Coupons on Bank Transfer
- Fix DatePicker Required field
- Improve Subscription Plan Template 4
- Fix Delete Users action
- Improve Levels settings
- Add Delete Level confirmation
- Improve Delete Level action
- Restrict Custom Field slug
- Restrict Custom Field slug unique value
- Restrict Coupons Code value
- Restrict Level slug 
- Fix Stripe payment with Required Fields
- Check cURL status
- Fix Level Reorders
- Avoid special Warning
- Improve PayPal cancel recurrings
- Improve Coupons verification security
- Improve Cookies workflow
- Fix Register vulnerability
- Improve Level Link workflow
- Add Italian Translation

Version 3.0

- ADD Members List module
- ADD Members List 10 predefined Showcase Templates
- ADD Coupons - AutoGenetate multiple coupons
- ADD Notifications - Admin custom notifications
- ADD Notifications - Bank Transfer Payment
- ADD Shortcode - Users Display
- ADD WP Roles - Custom Dashboard Access
- Improve Dahsboard Workflow
- Improve Dashboard Transactions
- Improve Account Page Transactions
- Improve Stripe payments
- Improve PayPal recurring payments
- Fix Level slugs
- Fix Aweber Authentification
- Fix delete Levels users

Version 2.6

- ADD Register Form - CONDITIONAL LOGIC fields
- ADD Register Form - Plain Text row
- ADD Register Form - Required Verification Code
- Improve Text Descriptions
- Fix URL Blocks Levels display
- Improve particular cases
- Improve Register Form workflow

Version 2.5.1

- Improve Level-Date Range workflow
- Fix Subscription Plan - Template preview
- Fix No Custom Currencies warning message

Version 2.5

- ADD MultiPayment option
- ADD Custom Currencies
- Improve special characters into payment details

Version 2.4.3

- Improve reCaptca message
- Improve Edit Users
- Improve Display Users
- Fix requirements into Account Page
- Improve Upload Avatar button

Version 2.4.2

- Fix Approve notifications
- Improve reCaptcha workflow

Version 2.4.1

- FIX - Register Form -  reCaptcha not set by default

Version 2.4

- ADD Drip Content Module
- ADD New Notifications
- ADD Custom Fields - Level targeting
- Improve PayPal Payments
- ADD AJAX Fields verification
- ADD tags on Page List
- Improve Bank Transfer Payment
- ADD Login Error messages
- Improve Register Error Message
- Improve UMP Dashboard workflow
- ADD Turkish Translation (thanks to Sirac)

Version 2.3

- Fix Stripe recurring Payments
- Improve Payment Transactions
- Improve Dashboard workflow
- Fix Notifications html templates

Version 2.2

- ADD Double Email Verification
- ADD Auto Logged after Register
- Improve Subscriptions into Account Page
- Improve Level Link Shortcode
- Improve Account Page Responsive
- ADD New Notifications
- ADD New Constants
- ADD Default Notifications Templates
- Improve Coupon - no payments for 100% discount
- Improve PayPal Cancel Recurring

Version 2.1

- Improve FrontEnd scripts
- Improve Redirects
- Improve Fonts requests
- Improve Account Page

Version 2.0

- Add Social Login module
- Add Coupon gifts module
- Add Custom Redirect Links
- Add Level details into Register Page
- Improve Dashboard Workflow
- Improve Payment module

Version 1.9

- Improve Stripe Payments
- Fix User Exptort CSV
- Improve Account Page
- Fix Add SubLabels

Version 1.8

- ADD New Custom Fields on Register/Edit Form
- ADD Avatar Image field
- ADD Upload Files field
- ADD Date Picker
- ADD DropDown field
- ADD MultiSelect field
- ADD Checkbox section
- ADD Radio section
- ADD SubLabels option
- Improve Account Page
- ADD custom Welcome message
- ADD Overview section
- ADD assigned Page/Post into Overview for each user
- ADD Subscription Plan list
- ADD Renew Subscription Option
- ADD Cancel Subscription Option
- ADD Delete Subscription Option
- ADD Transaction History tab
- ADD Account Page Template
- Improve Payments gateways
- Improve Bank Transfer message
- Improve New Password process
- Improve Transaltion
- Improve Dashboard workflow
- Improve Transaction Section
- Improve Stripe Payments
- Improve 2CheckOut Payments

Version 1.7

- ADD Authozire.net Payments
- ADD Stripe Payments
- ADD 2CheckOut Payments
- ADD Offline Payments
- ADD Expire Level Switch
- ADD Active Level Option
- ADD Custom WP Role
- ADD Filter USers
- ADD Export Users
- ADD Offline Level stage
- Fix Labels Translation
- Fix Redirect Update User
- Improve Payment Module
- Improve Dashboard workflow
- Improve Help section
- Improve Login&Register Forms

Version 1.6

- ADD Notification Module
- Improve Level WorkFlow
- Improve Payment Module

Version 1.5

- Improve PayPal Transaction track
- Improve Restriction Module
- ADD Debug Mode
- Fix Redirection
- Fix First Level workflow
- Fix Language Workflow

Version 1.4

- ADD Recurring Payments
- ADD Limited Access option
- ADD Date Rage Access option
- ADD Regular Period Access option
- ADD OnGoing Billing option
- ADD Limited Billing option
- ADD Start Time/Expire Time User Access
- ADD Custom CSS on Subscription Plan
- Improve Responsive Showcases
- Improve Subscription Plan workflow
- MultiSite Ready
- Improve MP Dashboard Workflow 
- Additional Fixes

Version 1.3

- Improve Language WP function interation
- Fix some warnings
- French Language Added

Version 1.2

- Improve "Custom Post Type" compatibility
- Improve WooCommerce compatibility
- Improve bbPress compatibility
- Add Multi-Sync WordPress Users vs Membership Users
- Add "Custom CSS" on Subscription Plan
- Add Decimal number for Prices
- Add Multi-Language ready

Version 1.1

- PayPal "sandBox Mode" Improve

نوشته افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro به نسخه ۷٫۹ آپدیت شد… اولین بار در نوین وردپرس. پدیدار شد.


دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد...

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد…

  UPDATES Version 4.9.35.1 (24 Sep 2019) ============================ - Fixed bug : Remove files from …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *