صفحه اصلی / آپدیت / افزونه بازاریابی وردپرس AffiliateWp به نسخه 2.2.15 آپدیت شد… نسخه نهایی

افزونه بازاریابی وردپرس AffiliateWp به نسخه 2.2.15 آپدیت شد… نسخه نهایی

لیست آپدیت و تغییرات افزونه بازاریابی وردپرس AffiliateWp:

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه بازاریابی وردپرس AffiliateWp:

Version 2.2.7, August 3, 2018

 • Fix: Customer record not created in Restrict Content Pro integration when customers are not logged in.
 • Fix: Email address of affiliate not returned in the /wp-json/affwp/v1/affiliates endpoint.
 • Fix: Customer record not created in Paid Memberships Pro integration when customers are not logged in.
 • Fix: Referral edit screen does not display arrays and objects properly in the custom field.
 • Fix: Customer records not linked to user accounts if the user account is created after the customer.

Version 2.2.6, July 16, 2018

 • Fix: Referral description not always shown in WP Simple Pay integration.
 • Fix: Customer record not created with Opt-In Forms.

Version 2.2.5, July 2, 2018

 • Fix: Fatal error on list table screens if the database contains records with IDs of 0
 • Tweak: Referral ID now shown on the Referrals list table

Version 2.2.4, June 27, 2018

 • New: Added link to quickly register user record as an affiliate from the Users list table
 • New: Added a “affwp_before_conversion_tracking_script” hook to the conversion script shortcode
 • Fix: Customer not created in PayPal integration
 • Fix: Fatal error message shown on Referrals list table when database contains invalid records
 • Fix: Default text not shown for terms of agreement when label setting is removed
 • Fix: Updating customer record duplicates affiliate_id customer meta
 • Tweak: Updated Spanish language files

Version 2.2.3, June 12, 2018

 • Fix: “Mark as Paid” link does not function on Referrals page
 • Fix: Password reset URL incorrectly shown on affiliate welcome and pending email
 • Fix: Referrals not set to Unpaid in Formidable Forms integration
 • Fix: Improper redirect away from Referrals page when marking a referral as paid
 • Fix: Not possible to search visits by exact URL

Version 2.2.2, June 8, 2018

 • Fix: Internal server error on WooCommerce checkout when using older versions of WooCommerce
 • Fix: 404 not found error shown on home page when using an affiliate link with LifterLMS
 • Tweak: Added status field to REST consumers
 • Tweak: Added date field to REST consumers
 • Tweak: Added rest_id field to REST objects

Version 2.2.1, June 6, 2018

 • New: Added option to disable IP address logging for improved GDPR compliance.
 • New: Added filter to get_sortable_columns() methods.
 • New: Added Payment Email to the affiliate review screen.
 • Tweak: Creative description field now uses a rich editor.
 • Tweak: Better debug messages added to complete_referral() method.
 • Tweak: Updated Hungarian translation.
 • Tweak: Updated Spanish translation.
 • Tweak: Updated Dutch translation.
 • Tweak: Affiliate ID is now linked in order notes for WooCommerce and Easy Digital Downloads.
 • Fix: Referral should not be created when all WooCommerce products in order have referrals disabled.
 • Fix: MySQL syntax error when viewing affiliate payout.
 • Fix: In WooCommerce integration, leaving the Affiliate Rate field blank does not result in default rate being used.
 • Fix: Affiliate ID not properly stored in customer meta for WooCommerce.
 • Fix: Links broken in emails for some email clients.
 • Fix: Debug message logged incorrectly for OptimizeMember integration.
 • Fix: Password reset URL included in affiliate application accepted email even when disabled.
 • Fix: Undefined “args” variable when updating customer record.
 • Fix: Email column cannot be null when creating customer records.

Version 2.2, May 21, 2018

 • New: Introduced an [opt_in] shortcode for displaying an email opt-in form that connects to MailChimp, ConvertKit, and ActiveCampaign.
 • New: Introduced support for new personal data exporters and erasers in WordPress for GGDPR compliance.
 • New: Introduced “Terms of Use” label option for improved GDPR compliance.
 • New: Introduced dedicated database table for tracking customer emails associated with affiliate accounts.
 • New: Introduced a “type” option for referrals, including sale, opt-in, and lead.
 • New: Introduced options to set form type in all form plugin integrations.
 • New: Redesigned email notification settings to give more control over which email notifications are sent.
 • New: Added category-specific referral rates to WooCommerce and Easy Digital Downloads integrations.
 • New: Added support for setting the registration password field as optional.
 • New: Added support for new Jigoshop eCommerce plugin.
 • New: Added class method to retrieve the class name for each integration.
 • Tweak: Improved description of Cookie Sharing setting to better explain what it does.
 • Tweak: In Easy Digital Downloads, referral IDs in payment notes now link to the referral details screen.
 • Tweak: The “Enable New Referral Notifications” checkbox in the Affiliate Area is enabled by default on all new affiliate registrations.
 • Fix: Affiliate IDs stripped from URLs when using WooCommerce with pretty affiliate links and custom blog permalinks that match the referral variable.
 • Fix: SQL error when using campaign keyword to search visits database.
 • Fix: PHP error shown when Zippy Courses theme is active.
 • Fix: Payout generation fails if database is not in perfect condition.
 • Fix: Referral creation fails if description column is given a NULL value.

Version 2.1.18, May 8, 2018

 • Fix: Incorrect referral amounts in GiveWP integration
 • Fix: Referrals not recorded in Paid Member Subscriptions integration

Version 2.1.17, April 8, 2018

 • New: WooCommerce products now support a rate type selection
 • New: Pagination support has been added to the referrals on the payout details screen
 • Fix: Referral not created when submitting Contact Form 7 in some cases
 • Fix: Referral not created in OptimizeMember integration
 • Fix: Incorrect translation file causes affiliate name to be shown as 0
 • Fix: Cyrilic characters not supported in CSV export
 • Fix: Affiliate accounts can be created with invalid usernames
 • Tweak: Updated French translation
 • Tweak: Text input fields can now be set to disabled in the settings API

Version 2.1.16, March 19, 2018

 • Fix: PHP error when submitting form with Formidable Forms
 • Fix: Referrals generated through Restrict Content Pro not rejected when refund is issued
 • Fix: Referral description blank for Ninja Forms integration
 • Fix: Incorrect referral amount in Ninja Forms integration
 • Fix: Reference column missing in Restrict Content Pro integration when affiliate discount is used
 • Fix: Referrals being updated immediately after being created through WooCommerce
 • New: Added order referral details in WooCommerce 3.3 preview window
 • Tweak: Updated Dutch translation

Version 2.1.15, February 20, 2018

 • Fix: Campaign not recorded with Fallback Tracking Mode enabled
 • Tweak: Creative embed code formatting improved when displayed with shortcodes
 • Tweak: Improved data validation when manually creating new referral records in the administration area

Version 2.1.14, February 16, 2018

 • Fix: Incorrect referral amount in Easy Digital Downloads if customer goes to PayPal, abandons, changes cart contents, then completes purchase
 • Fix: Hyphen incorrectly added to referral descriptions in Easy Digital Downloads integration

Version 2.1.13, February 13, 2018

 • Fix: Creatives not displaying in Affiliate Area

Version 2.1.12, February 12, 2018

 • New: Added a new Overview box for Highest Converting URLs
 • New: Payout records can now be deleted
 • Tweak: Filter added to referral description in Contact Form 7 integration
 • Tweak: iThemes Exchange is now ExchangeWP
 • Tweak: Form fields now have widths of 100%
 • Tweak: New affiliate emails now include a link to set account passwords when needed
 • Tweak: Improved Affiliate Referral column width in WooCommerce to conserve space
 • Tweak: Updated pt_BR translation file
 • Fix: Pagination fails if Affiliate Area is set to the Front Page
 • Fix: Affiliate cookies not created when Fallback Tracking Mode is enabled and an affiliate’s username that contains a period is used
 • Fix: JS error with some plugins when PayPal Buttons integration is enabled
 • Fix: Trial period amount not used in MemberPress when calculating referral amount
 • Fix: Refreshing user edit screen after registering affiliate can cause affiliate to be registered a second time
 • Fix: Affiliates can be registered with usernames less than four characters
 • Fix: Conflict between Yoast SEO and the conversion script shortcode
 • Fix: Referrals not created in ExchangeWP if non-affiliate coupon is used on the order

Version 2.1.11, January 10, 2018

 • New: Added support for BTC currency
 • New: Total number of paid referrals now shown on reports screen
 • New: WooCommerce orders list table now includes an Affiliate Referral column
 • Fix: Fatal error on Referrals screen with WooCommerce integration when order no longer exists
 • Fix: Referral amounts do not take into account discounts from Discounts Pro in Easy Digital Downloads integration
 • Fix: Duplicate submissions created when referral is present in Ninja Forms integration
 • Tweak: Referral ID in WooCommerce order notes now links to referral screen
 • Tweak: Referral description now includes price option name in Easy Digital Downloads integration
 • Tweak: Affiliate Area page now notated in the pages list table

Version 2.1.10, December 21, 2017

 • Fix: Referral rates not properly calculated for Ninja Forms integration.
 • Tweak: Updated pt_PT translation.
 • New: Added an option to enable tracking cookies on sub domains.

Version 2.1.9, December 14, 2017

 • Fix: Graphs sometimes show incorrect totals when filtered
 • Fix: Several fields aren’t being processed correctly when creating or editing affiliates via the REST API
 • Fix: JavaScript error when using PayPal Buttons and EDD Frontend Submissions at the same time
 • Tweak: Pass the affiliate object to the affwp_affiliate_table_$column filter
 • Tweak: Introduce an affwp_pre_insert_$type_data filter to allow short-circuiting creation of all core objects by type
 • Tweak: Free trial periods in RCP should award a $0 referral
 • Tweak: Admin list tables and affiliate area stats now reflect localized dates in WordPress-defined formats
 • Tweak: Improve help text for the {name} email tag
 • Tweak: Generate an order note when a referral associated with a WooCommerce order is updated
 • Tweak: Add support for WooCommerce Sequential Order Numbers in the referral list table reference column

Version 2.1.8, November 19, 2017

 • Fix: Visit recount tool not working.
 • Fix: Affiliate usernames with dashes do not working properly with landing pages.
 • Fix: Referral retrieval error being logged on all page loads, even when not appropriate.
 • Fix: Colspan of referrals table incorrect.
 • Fix: Compatibility with Apple Pay gateway for WooCommerce fixed.
 • Tweak: New filter added to arguments passed to affwp_add_affiliate().

Version 2.1.7, November 1, 2017

 • New: Tables in Affiliate Area are now responsive
 • New: Bulk actions have been added to Creatives
 • New: Referrals tab of Affiliate Area now includes a Reference column
 • Tweak: CSV export of affiliates now includes first and last name columns
 • Tweak: Improved Dutch translation
 • Fix: Batch importers for affiliates and referrals may sometimes silently fail
 • Fix: Affiliate registration form fails to process if redirect parameter is not set
 • Fix: Required scripts for earnings graph in the Affiliate Area not loaded in certain cases
 • Fix: Total Unpaid Earnings cell not respecting date filters

Version 2.1.6.1, October 20, 2017

 • Fix: The AffiliateWP settings panel is empty in WooCommerce product settings in some circumstances
 • Tweak: Upgrade AffWP_Plugin_Updater to v1.6.15, version check option will no longer be autoloaded

Version 2.1.6, October 4, 2017

 • Fix: Batch importers hang and cause data corruption in some circumstances
 • Fix: The AffiliateWP metabox isn’t showing in the donation form for Give 1.8+

Version 2.1.5.2, October 1, 2017

 • Fix: Ensure the Stripe integration works with WP Simple Pay Pro 3.1.6+

Version 2.1.5.1, September 28, 2017

 • Fix: Ensure the Stripe integration works with WP Simple Pay Pro 3

Version 2.1.5, September 22, 2017

 • Fix: Incorrect description and reference values in Restrict Content Pro integration
 • Tweak: Added support for Ruble currency symbol
 • Tweak: Added support for Kenyan Shilling currency

Version 2.1.4.2, September 7, 2017

 • Tweak: Standardize custom data storage and retrieval
 • Fix: License expiration notice displays unstyled and in the wrong place

Version 2.1.4.1, September 6, 2017

 • Fix: Ensure batch process garbage collection only runs on the first step

Version 2.1.4, August 29, 2017

 • Tweak: Improved usability of the Add New Affiliate screen
 • Tweak: Improved column display on the Visits list  table
 • Tweak: Updated language files
 • Fix: Payout batch processing can fail due to improper garbage collection
 • Fix: License key status shown incorrectly at times
 • Fix: Autocomplete field not functional on the API Keys screen
 • Fix: Autocomplete field fails to function when there are not affiliate accounts
 • Fix: Unknown column “unpaid_earnings” error when updating from older versions of AffiliateWP

Version 2.1.3.1, July 19, 2017

 • Fix: Conversion rates sometimes display incorrect percentages in the Affiliate Area
 • Fix: Admin capabilities need to be refreshed for 2.1.x

Version 2.1.3, July 17, 2017

 • Fix: Payouts and Visits exporter text need a small correction
 • Fix: Website URL field on registration form is not always getting saved
 • Tweak: Improve accuracy of the Affiliate Area link in the WooCommerce My Account navigation

Version 2.1.2, July 11, 2017

 • Fix: Fatal error when viewing Visits screen on sites with a large number of visits.

Version 2.1.1, July 11, 2017

 • Fix: Fatal error with BuddyPress – Cannot redeclare update_blog_status()
 • Fix: Average referrals per payout shows as NAN

Version 2.1, July 10, 2017

 • This is a major release, see our blog post for more information
 • New: Import affiliates and referrals from a CSV file (#338)
 • New: Export Visits to a CSV file (#2270)
 • New: Filter referrals, visits, campaigns, and payouts Reports tab by a single affiliate (#1991)
 • New: Add a download option for the Debug Log (#1953)
 • New: Payouts tab in the Reports screen (#1997)
 • Tweak: Leverage HTML5 validation on the affiliate registration form (#1919)
 • Tweak: Make it possible to short-circuit visit creation via a new affwp_tracking_skip_track_visit filter (#2049)
 • Tweak: Bump the required WordPress minimum version to 4.5. (#2128)
 • Tweak: Add “Affiliate Area” link to WooCommerce’s “My Account” page (#2108)
 • Tweak: Improved debug logging throughout (#2165)
 • Tweak: Make it possible to set the registration date and website URL fields when adding an affiliate (#2218#۲۲۲۷)
 • Tweak: Add the ability to query for two or more fields for all core objects (#2254#۲۲۵۶#۲۲۶۳)
 • Tweak: Override the PayPal IPN URL with a new AFFILIATEWP_PAYPAL_IPN constant (#2245)
 • Tweak: Making Referrals searchable by amount or description (#2265)
 • Tweak: Improve contextual help for adding text-only creatives (#2249)
 • Fix: Referrals less than 1.00 using a comma decimal separator create 0.00 referral amounts (#1972)
 • Fix: Strings on login/registration not being localized/translated (#1993)
 • Fix: Adding a new form in Contact Form 7 overrides the previous one (#2007)
 • Fix: Contact Form 7 bypasses required fields when integration enabled (#2004)
 • Fix: Referral link on homepage shows WooCommerce product message when Polylang is active (#2028)
 • Fix: Credit Last Referrer does not work when fallback tracking is enabled (#2038)
 • Fix: Fatal error/page not found depending on affiliate link structure with WP e-Commerce (#2077)
 • Fix: Affiliate links show wrong page when “Front page displays” is set in WP e-Commerce( #۲۰۷۸)
 • Fix: Page set as front page does not show with affiliate link when using BuddyPress Docs (#2086)
 • Fix: Upgrade database notice appears on fresh installs (#2101)
 • Fix: Restrict Content Pro’s Prevent Account Sharing option is redirecting affiliates when logging in (#2118)
 • Fix: Filtering date range/affiliate in Affiliates, Creatives, Payouts, Referrals, and Visits screens displays the entire “All” count (#2149)
 • Fix: Some options rows are not being cleaned up during uninstall (#2159)
 • Fix: The username is being escaped twice in affwp_get_affiliate_username() (#۲۱۸۸)
 • Fix: The Totals meta box on the Overview screen sometimes times out (#2202)
 • Fix: Empty referral amounts in the Recent Referrals meta box don’t display properly (#2247)
 • Fix: Rejected referrals not updated to Unpaid if associated order is completed (#1752)
 • Fix: Integration code can cause fatal error if integration plugin is not activated (#2291)

Version 2.0.10.1, June 23, 2017

 • Fix: Enabling the WooCommerce integration while WooCommerce is not active causes a fatal error in AffiliateWP 2.0.10.

Version 2.0.10, June 19, 2017

 • Fix: Adding a payout sometimes results in database write errors
 • Fix: Pretty affiliate URLs still don’t always work on the WooCommerce shop page
 • Fix: Earnings adjustments are sometimes skipped when updating referrals
 • Fix: Attempt to enqueue tracking scripts alongside jQuery in header or footer
 • Fix: Null insert error if no description specified in WP Simple Pay Pro 2.5 (Stripe) shortcode

Version 2.0.9.2, May 25, 2017

 • Fix: Some affiliate registration emails are no longer sending after the 2.0.9 update

Version 2.0.9.1, May 17, 2017

 • Security Fix: A cross-site scripting (XSS) vulnerability was discovered in relation to filtering referrals in the admin. Reported by Neven Biruski (DefenseCode).

دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد...

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد…

  UPDATES Version 4.9.35.1 (24 Sep 2019) ============================ - Fixed bug : Remove files from …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *