صفحه اصلی / آپدیت / افزونه بازاریابی وردپرس AffiliateWp به نسخه 2.2.15 آپدیت شد… نسخه نهایی

افزونه بازاریابی وردپرس AffiliateWp به نسخه 2.2.15 آپدیت شد… نسخه نهایی

لیست آپدیت و تغییرات افزونه بازاریابی وردپرس AffiliateWp:

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه بازاریابی وردپرس AffiliateWp:

Version 2.2.7, August 3, 2018

 • Fix: Customer record not created in Restrict Content Pro integration when customers are not logged in.
 • Fix: Email address of affiliate not returned in the /wp-json/affwp/v1/affiliates endpoint.
 • Fix: Customer record not created in Paid Memberships Pro integration when customers are not logged in.
 • Fix: Referral edit screen does not display arrays and objects properly in the custom field.
 • Fix: Customer records not linked to user accounts if the user account is created after the customer.

Version 2.2.6, July 16, 2018

 • Fix: Referral description not always shown in WP Simple Pay integration.
 • Fix: Customer record not created with Opt-In Forms.

Version 2.2.5, July 2, 2018

 • Fix: Fatal error on list table screens if the database contains records with IDs of 0
 • Tweak: Referral ID now shown on the Referrals list table

Version 2.2.4, June 27, 2018

 • New: Added link to quickly register user record as an affiliate from the Users list table
 • New: Added a “affwp_before_conversion_tracking_script” hook to the conversion script shortcode
 • Fix: Customer not created in PayPal integration
 • Fix: Fatal error message shown on Referrals list table when database contains invalid records
 • Fix: Default text not shown for terms of agreement when label setting is removed
 • Fix: Updating customer record duplicates affiliate_id customer meta
 • Tweak: Updated Spanish language files

Version 2.2.3, June 12, 2018

 • Fix: “Mark as Paid” link does not function on Referrals page
 • Fix: Password reset URL incorrectly shown on affiliate welcome and pending email
 • Fix: Referrals not set to Unpaid in Formidable Forms integration
 • Fix: Improper redirect away from Referrals page when marking a referral as paid
 • Fix: Not possible to search visits by exact URL

Version 2.2.2, June 8, 2018

 • Fix: Internal server error on WooCommerce checkout when using older versions of WooCommerce
 • Fix: 404 not found error shown on home page when using an affiliate link with LifterLMS
 • Tweak: Added status field to REST consumers
 • Tweak: Added date field to REST consumers
 • Tweak: Added rest_id field to REST objects

Version 2.2.1, June 6, 2018

 • New: Added option to disable IP address logging for improved GDPR compliance.
 • New: Added filter to get_sortable_columns() methods.
 • New: Added Payment Email to the affiliate review screen.
 • Tweak: Creative description field now uses a rich editor.
 • Tweak: Better debug messages added to complete_referral() method.
 • Tweak: Updated Hungarian translation.
 • Tweak: Updated Spanish translation.
 • Tweak: Updated Dutch translation.
 • Tweak: Affiliate ID is now linked in order notes for WooCommerce and Easy Digital Downloads.
 • Fix: Referral should not be created when all WooCommerce products in order have referrals disabled.
 • Fix: MySQL syntax error when viewing affiliate payout.
 • Fix: In WooCommerce integration, leaving the Affiliate Rate field blank does not result in default rate being used.
 • Fix: Affiliate ID not properly stored in customer meta for WooCommerce.
 • Fix: Links broken in emails for some email clients.
 • Fix: Debug message logged incorrectly for OptimizeMember integration.
 • Fix: Password reset URL included in affiliate application accepted email even when disabled.
 • Fix: Undefined “args” variable when updating customer record.
 • Fix: Email column cannot be null when creating customer records.

Version 2.2, May 21, 2018

 • New: Introduced an [opt_in] shortcode for displaying an email opt-in form that connects to MailChimp, ConvertKit, and ActiveCampaign.
 • New: Introduced support for new personal data exporters and erasers in WordPress for GGDPR compliance.
 • New: Introduced “Terms of Use” label option for improved GDPR compliance.
 • New: Introduced dedicated database table for tracking customer emails associated with affiliate accounts.
 • New: Introduced a “type” option for referrals, including sale, opt-in, and lead.
 • New: Introduced options to set form type in all form plugin integrations.
 • New: Redesigned email notification settings to give more control over which email notifications are sent.
 • New: Added category-specific referral rates to WooCommerce and Easy Digital Downloads integrations.
 • New: Added support for setting the registration password field as optional.
 • New: Added support for new Jigoshop eCommerce plugin.
 • New: Added class method to retrieve the class name for each integration.
 • Tweak: Improved description of Cookie Sharing setting to better explain what it does.
 • Tweak: In Easy Digital Downloads, referral IDs in payment notes now link to the referral details screen.
 • Tweak: The “Enable New Referral Notifications” checkbox in the Affiliate Area is enabled by default on all new affiliate registrations.
 • Fix: Affiliate IDs stripped from URLs when using WooCommerce with pretty affiliate links and custom blog permalinks that match the referral variable.
 • Fix: SQL error when using campaign keyword to search visits database.
 • Fix: PHP error shown when Zippy Courses theme is active.
 • Fix: Payout generation fails if database is not in perfect condition.
 • Fix: Referral creation fails if description column is given a NULL value.

Version 2.1.18, May 8, 2018

 • Fix: Incorrect referral amounts in GiveWP integration
 • Fix: Referrals not recorded in Paid Member Subscriptions integration

Version 2.1.17, April 8, 2018

 • New: WooCommerce products now support a rate type selection
 • New: Pagination support has been added to the referrals on the payout details screen
 • Fix: Referral not created when submitting Contact Form 7 in some cases
 • Fix: Referral not created in OptimizeMember integration
 • Fix: Incorrect translation file causes affiliate name to be shown as 0
 • Fix: Cyrilic characters not supported in CSV export
 • Fix: Affiliate accounts can be created with invalid usernames
 • Tweak: Updated French translation
 • Tweak: Text input fields can now be set to disabled in the settings API

Version 2.1.16, March 19, 2018

 • Fix: PHP error when submitting form with Formidable Forms
 • Fix: Referrals generated through Restrict Content Pro not rejected when refund is issued
 • Fix: Referral description blank for Ninja Forms integration
 • Fix: Incorrect referral amount in Ninja Forms integration
 • Fix: Reference column missing in Restrict Content Pro integration when affiliate discount is used
 • Fix: Referrals being updated immediately after being created through WooCommerce
 • New: Added order referral details in WooCommerce 3.3 preview window
 • Tweak: Updated Dutch translation

Version 2.1.15, February 20, 2018

 • Fix: Campaign not recorded with Fallback Tracking Mode enabled
 • Tweak: Creative embed code formatting improved when displayed with shortcodes
 • Tweak: Improved data validation when manually creating new referral records in the administration area

Version 2.1.14, February 16, 2018

 • Fix: Incorrect referral amount in Easy Digital Downloads if customer goes to PayPal, abandons, changes cart contents, then completes purchase
 • Fix: Hyphen incorrectly added to referral descriptions in Easy Digital Downloads integration

Version 2.1.13, February 13, 2018

 • Fix: Creatives not displaying in Affiliate Area

Version 2.1.12, February 12, 2018

 • New: Added a new Overview box for Highest Converting URLs
 • New: Payout records can now be deleted
 • Tweak: Filter added to referral description in Contact Form 7 integration
 • Tweak: iThemes Exchange is now ExchangeWP
 • Tweak: Form fields now have widths of 100%
 • Tweak: New affiliate emails now include a link to set account passwords when needed
 • Tweak: Improved Affiliate Referral column width in WooCommerce to conserve space
 • Tweak: Updated pt_BR translation file
 • Fix: Pagination fails if Affiliate Area is set to the Front Page
 • Fix: Affiliate cookies not created when Fallback Tracking Mode is enabled and an affiliate’s username that contains a period is used
 • Fix: JS error with some plugins when PayPal Buttons integration is enabled
 • Fix: Trial period amount not used in MemberPress when calculating referral amount
 • Fix: Refreshing user edit screen after registering affiliate can cause affiliate to be registered a second time
 • Fix: Affiliates can be registered with usernames less than four characters
 • Fix: Conflict between Yoast SEO and the conversion script shortcode
 • Fix: Referrals not created in ExchangeWP if non-affiliate coupon is used on the order

Version 2.1.11, January 10, 2018

 • New: Added support for BTC currency
 • New: Total number of paid referrals now shown on reports screen
 • New: WooCommerce orders list table now includes an Affiliate Referral column
 • Fix: Fatal error on Referrals screen with WooCommerce integration when order no longer exists
 • Fix: Referral amounts do not take into account discounts from Discounts Pro in Easy Digital Downloads integration
 • Fix: Duplicate submissions created when referral is present in Ninja Forms integration
 • Tweak: Referral ID in WooCommerce order notes now links to referral screen
 • Tweak: Referral description now includes price option name in Easy Digital Downloads integration
 • Tweak: Affiliate Area page now notated in the pages list table

Version 2.1.10, December 21, 2017

 • Fix: Referral rates not properly calculated for Ninja Forms integration.
 • Tweak: Updated pt_PT translation.
 • New: Added an option to enable tracking cookies on sub domains.

Version 2.1.9, December 14, 2017

 • Fix: Graphs sometimes show incorrect totals when filtered
 • Fix: Several fields aren’t being processed correctly when creating or editing affiliates via the REST API
 • Fix: JavaScript error when using PayPal Buttons and EDD Frontend Submissions at the same time
 • Tweak: Pass the affiliate object to the affwp_affiliate_table_$column filter
 • Tweak: Introduce an affwp_pre_insert_$type_data filter to allow short-circuiting creation of all core objects by type
 • Tweak: Free trial periods in RCP should award a $0 referral
 • Tweak: Admin list tables and affiliate area stats now reflect localized dates in WordPress-defined formats
 • Tweak: Improve help text for the {name} email tag
 • Tweak: Generate an order note when a referral associated with a WooCommerce order is updated
 • Tweak: Add support for WooCommerce Sequential Order Numbers in the referral list table reference column

Version 2.1.8, November 19, 2017

 • Fix: Visit recount tool not working.
 • Fix: Affiliate usernames with dashes do not working properly with landing pages.
 • Fix: Referral retrieval error being logged on all page loads, even when not appropriate.
 • Fix: Colspan of referrals table incorrect.
 • Fix: Compatibility with Apple Pay gateway for WooCommerce fixed.
 • Tweak: New filter added to arguments passed to affwp_add_affiliate().

Version 2.1.7, November 1, 2017

 • New: Tables in Affiliate Area are now responsive
 • New: Bulk actions have been added to Creatives
 • New: Referrals tab of Affiliate Area now includes a Reference column
 • Tweak: CSV export of affiliates now includes first and last name columns
 • Tweak: Improved Dutch translation
 • Fix: Batch importers for affiliates and referrals may sometimes silently fail
 • Fix: Affiliate registration form fails to process if redirect parameter is not set
 • Fix: Required scripts for earnings graph in the Affiliate Area not loaded in certain cases
 • Fix: Total Unpaid Earnings cell not respecting date filters

Version 2.1.6.1, October 20, 2017

 • Fix: The AffiliateWP settings panel is empty in WooCommerce product settings in some circumstances
 • Tweak: Upgrade AffWP_Plugin_Updater to v1.6.15, version check option will no longer be autoloaded

Version 2.1.6, October 4, 2017

 • Fix: Batch importers hang and cause data corruption in some circumstances
 • Fix: The AffiliateWP metabox isn’t showing in the donation form for Give 1.8+

Version 2.1.5.2, October 1, 2017

 • Fix: Ensure the Stripe integration works with WP Simple Pay Pro 3.1.6+

Version 2.1.5.1, September 28, 2017

 • Fix: Ensure the Stripe integration works with WP Simple Pay Pro 3

Version 2.1.5, September 22, 2017

 • Fix: Incorrect description and reference values in Restrict Content Pro integration
 • Tweak: Added support for Ruble currency symbol
 • Tweak: Added support for Kenyan Shilling currency

Version 2.1.4.2, September 7, 2017

 • Tweak: Standardize custom data storage and retrieval
 • Fix: License expiration notice displays unstyled and in the wrong place

Version 2.1.4.1, September 6, 2017

 • Fix: Ensure batch process garbage collection only runs on the first step

Version 2.1.4, August 29, 2017

 • Tweak: Improved usability of the Add New Affiliate screen
 • Tweak: Improved column display on the Visits list  table
 • Tweak: Updated language files
 • Fix: Payout batch processing can fail due to improper garbage collection
 • Fix: License key status shown incorrectly at times
 • Fix: Autocomplete field not functional on the API Keys screen
 • Fix: Autocomplete field fails to function when there are not affiliate accounts
 • Fix: Unknown column “unpaid_earnings” error when updating from older versions of AffiliateWP

Version 2.1.3.1, July 19, 2017

 • Fix: Conversion rates sometimes display incorrect percentages in the Affiliate Area
 • Fix: Admin capabilities need to be refreshed for 2.1.x

Version 2.1.3, July 17, 2017

 • Fix: Payouts and Visits exporter text need a small correction
 • Fix: Website URL field on registration form is not always getting saved
 • Tweak: Improve accuracy of the Affiliate Area link in the WooCommerce My Account navigation

Version 2.1.2, July 11, 2017

 • Fix: Fatal error when viewing Visits screen on sites with a large number of visits.

Version 2.1.1, July 11, 2017

 • Fix: Fatal error with BuddyPress – Cannot redeclare update_blog_status()
 • Fix: Average referrals per payout shows as NAN

Version 2.1, July 10, 2017

 • This is a major release, see our blog post for more information
 • New: Import affiliates and referrals from a CSV file (#338)
 • New: Export Visits to a CSV file (#2270)
 • New: Filter referrals, visits, campaigns, and payouts Reports tab by a single affiliate (#1991)
 • New: Add a download option for the Debug Log (#1953)
 • New: Payouts tab in the Reports screen (#1997)
 • Tweak: Leverage HTML5 validation on the affiliate registration form (#1919)
 • Tweak: Make it possible to short-circuit visit creation via a new affwp_tracking_skip_track_visit filter (#2049)
 • Tweak: Bump the required WordPress minimum version to 4.5. (#2128)
 • Tweak: Add “Affiliate Area” link to WooCommerce’s “My Account” page (#2108)
 • Tweak: Improved debug logging throughout (#2165)
 • Tweak: Make it possible to set the registration date and website URL fields when adding an affiliate (#2218#۲۲۲۷)
 • Tweak: Add the ability to query for two or more fields for all core objects (#2254#۲۲۵۶#۲۲۶۳)
 • Tweak: Override the PayPal IPN URL with a new AFFILIATEWP_PAYPAL_IPN constant (#2245)
 • Tweak: Making Referrals searchable by amount or description (#2265)
 • Tweak: Improve contextual help for adding text-only creatives (#2249)
 • Fix: Referrals less than 1.00 using a comma decimal separator create 0.00 referral amounts (#1972)
 • Fix: Strings on login/registration not being localized/translated (#1993)
 • Fix: Adding a new form in Contact Form 7 overrides the previous one (#2007)
 • Fix: Contact Form 7 bypasses required fields when integration enabled (#2004)
 • Fix: Referral link on homepage shows WooCommerce product message when Polylang is active (#2028)
 • Fix: Credit Last Referrer does not work when fallback tracking is enabled (#2038)
 • Fix: Fatal error/page not found depending on affiliate link structure with WP e-Commerce (#2077)
 • Fix: Affiliate links show wrong page when “Front page displays” is set in WP e-Commerce( #۲۰۷۸)
 • Fix: Page set as front page does not show with affiliate link when using BuddyPress Docs (#2086)
 • Fix: Upgrade database notice appears on fresh installs (#2101)
 • Fix: Restrict Content Pro’s Prevent Account Sharing option is redirecting affiliates when logging in (#2118)
 • Fix: Filtering date range/affiliate in Affiliates, Creatives, Payouts, Referrals, and Visits screens displays the entire “All” count (#2149)
 • Fix: Some options rows are not being cleaned up during uninstall (#2159)
 • Fix: The username is being escaped twice in affwp_get_affiliate_username() (#۲۱۸۸)
 • Fix: The Totals meta box on the Overview screen sometimes times out (#2202)
 • Fix: Empty referral amounts in the Recent Referrals meta box don’t display properly (#2247)
 • Fix: Rejected referrals not updated to Unpaid if associated order is completed (#1752)
 • Fix: Integration code can cause fatal error if integration plugin is not activated (#2291)

Version 2.0.10.1, June 23, 2017

 • Fix: Enabling the WooCommerce integration while WooCommerce is not active causes a fatal error in AffiliateWP 2.0.10.

Version 2.0.10, June 19, 2017

 • Fix: Adding a payout sometimes results in database write errors
 • Fix: Pretty affiliate URLs still don’t always work on the WooCommerce shop page
 • Fix: Earnings adjustments are sometimes skipped when updating referrals
 • Fix: Attempt to enqueue tracking scripts alongside jQuery in header or footer
 • Fix: Null insert error if no description specified in WP Simple Pay Pro 2.5 (Stripe) shortcode

Version 2.0.9.2, May 25, 2017

 • Fix: Some affiliate registration emails are no longer sending after the 2.0.9 update

Version 2.0.9.1, May 17, 2017

 • Security Fix: A cross-site scripting (XSS) vulnerability was discovered in relation to filtering referrals in the admin. Reported by Neven Biruski (DefenseCode).

دانلود قالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *