صفحه اصلی / آپدیت / افزونه ویژه صفحه ساز ویژوال کامپوزر | Visual Composer |به نسخه ۶/۰/۲ آپدیت شد…

افزونه ویژه صفحه ساز ویژوال کامپوزر | Visual Composer |به نسخه ۶/۰/۲ آپدیت شد…

لیست تغییرات و آپدیت های ارائه شده برای افزونه visual composer :

   جهت خرید افزونه Visual Composer کلیک کنید… 

لیست تغییرات و آپدیت های افزونه Visual Composer

۶/۰/۲ ۲۰۱۹

 

۱۳٫۰۲٫۲۰۱۹ - ver 5.7
 - Update: Compatibility with PHP 7.3
 - Fix: WooCommerce corrected editable role
 - Fix: Page preview styles independent from view page
۲۷٫۱۱٫۲۰۱۸ - ver 5.6
  - Update: Compatibility with WordPress 5.0
۱۱٫۱۰٫۲۰۱۸ - ver 5.5.5
 - Fix: SSL issues for fonts
 - Fix: Gutenberg improvements

۰۸٫۰۹٫۲۰۱۸ – ver 5.5.4
– Fix: Link selector works properly in Backend editor

۰۷٫۰۹٫۲۰۱۸ – ver 5.5.3
– Added: RTL control toggle added for columns
– Fix: Accordion control styles display properly in Role Manager settings
– Fix: Plugin update notice works properly
– Fix: RTL works properly with full screen rows
– Fix: Single Image elements are counted into Yoast SEO sitemap
– Fix: Post grid id applied properly to reduce number of records in wp_postmeta
– Fix: Exception works properly in Post Grid
– Fix: SSL timeout on activation
– Fix: Link selector works properly in Frontend and Backend editors
– Fix: Simplified controls in Design Options save border color
– Fix: Empty space in class name removed for inner column
– Fix: Post grid display proper number of posts specified

۲۷٫۰۶٫۲۰۱۸ - ver 5.5.2
  - Fix: "WPBMap Uncaught Exception" for modifyParam API method
۲۲٫۰۶٫۲۰۱۸ - ver 5.5.1
  - Fix: "WPBMap Uncaught Exception" for dropParam and addParam API methods
۰۷٫۰۶٫۲۰۱۸ - ver 5.5
  - Added: Undo/Redo operations available for the editor actions
  - Added: Gutenberg compatibility elements to insert Gutenberg blocks in the WPBakery layout
  - Added: 5 columns grid layout for rows
  - Added: RTL support for the full width rows
  - Added: Settings to enable/disable Gutenberg plugin
  - API Added: vc_shortcode_prepare_atts to update prepared shortcode attributes
  - API Added: vc_map_get_attributes to add new, modify all compiled attributes
  - API Added: vc_basic_grid_filter_query_filters to modify custom query in posts grid.
  - API Added: vc_is_valid_post_type_be to disable/enable Backend Editor for several post type
  - API Added: vc_show_button_fe to show Edit With WPB in Frontend Editor
  - API Update: vc_shortcode_output added shortcode tag in attributes
  - Update: Order by "include" added to WooCommerce
  - Update: WooCommerce elements default order/orderby synchronized
  - Update: Isotope/Masonry library version update
  - Update: Performance improvements for the Frontend Editor loading
  - Update: Performance improvements for the Editor Save
  - Update: Performance improvements for the Posts Grid loading
  - Update: WPML compatibility for posts/front pages
  - Update: RevSlider compatibility improvements
  - Update: Ninja Forms compatibility improvements
  - Update: ChartJS library update
  - Update: vc_wpautop, vc_wpnop versions updated
  - Fix: PHP 7.2 compatibility improvements
  - Fix: Post Slider custom links work properly
  - Fix: Extra p tags in grid removed
  - Fix: Blog page design options work properly
  - Fix: WPML single image translation available
  - Fix: HoverBox element on iOS and Firefox improvements
  - Fix: Builder.parse in frontend
  - Fix: Custom OnClick action in buttons for Posts Grids
  - Fix: Shortcode attributes update by reference inside filter vc_shortcode_output
۰۸٫۰۳٫۲۰۱۸ - ver 5.4.7
  - Fix: Custom shortcode mapping

۰۷٫۰۳٫۲۰۱۸ - ver 5.4.6
  - Update: Compatibility with PHP 7.2 added
  - Update: Compatibility filters for WP Toolset added
  - Update: French translation updated
  - Update: Persian translation updated
۲۴٫۱۱٫۲۰۱۷ - ver 5.4.5
  - Fix: Firefox tinymce and vc_link issue
  - Fix: WooCommerce vendor categories list
۱۶٫۱۱٫۲۰۱۷
 - ver 5.4.4
  - Fix: TinyMCE Saves linebreaks

۱۵٫۱۱٫۲۰۱۷ - ver 5.4.3
  - Added: Shortcode support in raw_html
  - Added: More filters for vc_btn shortcode
  - Update: Shortcode automapper admin content escaping
  - Fix: Improve WordPress 4.9 tinyMCE support
  - Compatibility: with WordPress 4.9
  - Compatibility: with WP Tool Set plugin

۱۲٫۱۰٫۲۰۱۷ - ver 5.4.2
  - Fix: "Update failed: Download failed. A valid URL was not provided." 

۱۲٫۱۰٫۲۰۱۷ - ver 5.4
  - Update: WPBakery page builder logo update
  - Update: Navigation bar color schema in Backend and Grid Builder
  - Update: TweetMe text update with WPBakery data
  - Update: FontAwesome library update
  - Update: PO/MO files with new strings
  - Fix: Param saving dependant on checkbox
  - Fix: Extra javascript loading with Yoast SEO activated
  - Fix: Double shortcode parsing in WPB field
  - Fix: Checkbox param value repeat inside param group
  - Fix: Fixed encodeUriComponent
  - Fix: Device icons for column responsiveness
  - Fix: WPML vendor
  - Fix: ZigZag separator display on Firefox
  - Fix: Element presets category merge

۱۵٫۰۹٫۲۰۱۷ - ver 5.3
  - Update: WordPress native color interface
  - Update: New interface icons
  - Update: New SVG element icons
  - Update: FontAwesome library is updated
  - Update: With new color scheme comes new name WPBakery Page Builder

۰۳٫۰۸٫۲۰۱۷ - ver 5.2.1
  Update: Function add_shortcode_param returned
  Update: Function get_row_css_class returned
  Update: Function wpb_map returned
  Fix: std fixed for attribute types nested in a param group
  Fix: vc_js error on frontend editor
  Fix: Font dropdown in TinyMCE for WordPress 4.8.1

۰۶٫۰۶٫۲۰۱۷ - ver 5.2
  Added: RTL support
  Added: HoverBox content element
  Added: ZigZag separator content element
  Added: Parallax effect added to columns
  Added: video background added to columns
  Update: element presets work as My Elements in Add Element window
  Update: drag and drop control in Role Manager
  Update: deprecated functions removed
  Update: Arabic translation
  Update: Russian translation
  Update: Spanish translation
  Fix: TinyMCE performance in Backend editor
  Fix: remove obsolete function designOptions
  Fix: Layer Slider compatibility issues
  Fix: templates user access
  Fix: shortcode saving in fe adds 0="" 
  Fix: duplicate icons when adding custom icon font
  Fix: subscriber see WPBakery Page Builder welcome page
  Fix: WPML vendor issue
  Fix: page returns 0 when clicking add to cart from grid template
  Fix: shortcode regexp for dash in shortcode name
  Fix: preg_replace result, replacement and extra space
  Fix: filesystem error when saving design options (css) in settings
  Fix: woocommerce product id in grid api
  Fix: tabs/tours/accordions role access

۰۴٫۰۴٫۲۰۱۷ - ver 5.1.1
  Added: extra security check for grid ajax calls to harden security

۰۹٫۰۳٫۲۰۱۷ - ver 5.1
  Added: Element Id for all elements
  Added: Image size control for Grid Builder media elements
  Update: Grid Builder Backend editor style user interface
  Update: List of available Google Fonts
  Fix: getJSON backward compatibility for jQuery
  Fix: vcIcon font family
  Fix: postDeactivate redirect url
  Fix: Extra isset check in case if vc_remove_param
  Fix: Not all child categories are displayed in the drop-down
  Fix: Autocomplete param sorting
  Fix: Shortcode mapper and shortcodes with dashes
  Fix: Can not read property of 'IndexOf'
  Fix: Custom CSS textarea height
  Fix: Missing scrollbar for view preset
  Fix: Fix vc_gitem_template_attribute_post_image_url warning for array_merge
  Fix: Box-shadow and borders for twenty-seventeen
  Fix: Media query for added css files
  Fix: Increase gap in edit form for google fonts
  Fix: Hiding all "Tabs" in tab module still displays active item
  Fix: php 7.1 compatibility issues
  Fix: Section save as template option

۱۷٫۱۱٫۲۰۱۶ - ver 5.0.1
  Improved: Auto update process on hostings with wrong chmod on /tmp directory
  Fixed: CSS Animation "none" works differently on save
  Fixed: Prettyphoto jumps up on closing in firefox
  Fixed: Section in template breaks
  Fixed: Warning for array_merge in vc_gitem_template_attribute_post_image_url

۰۹٫۱۱٫۲۰۱۶ - ver 5.0
  Added: WPBakery Page Builder Template Library with downloadable templates
  Added: Section element to combine rows
  Added: Material icon set to icon libraries
  Added: Animate CSS animations
  Added: template saving for section and row
  Update: all elements has CSS animation attribute
  Update: UI of element preset saving
  Update: editor controls with retina friendly icon set
  Update: IE8-9 support files removed
  Update: compatibility with Ninja Forms
  Update: less.js version update for better performance
  Update: activation/deactivation mechanism
  Update: iconpicker performance
  Fix: php notice for default post type
  Fix: php notices for post save
  Fix: autocomplete element removing indexes
  Fix: warning foreach for acf grid shortcodes
  Fix: activation state on multisite
  Fix: custom heading google fonts loading
  Deprecated: class license methods in favor of 4.8
  Deprecated: droppable and draggable methods in javascript for rows

۰۷٫۰۹٫۲۰۱۶ - ver 4.12.1
  Fixed: backend editor loading - getContent in case if #content doesn't exists
  Fixed: Grid item background image URL quoting
  Fixed: Entypo icons
  Fixed: Templates preview element icons
  Fixed: Remove extra next/prev buttons for prettyPhoto
  Fixed: Lightbox in firefox
  Fixed: Empty content welcome block for latest woocommerce
  Fixed: Hook into the YoastSEO:ready event directly.
  Fixed: Disable scrollTo when autoplay enabled
  Fixed: PrettyPhoto is-single hover controls
  Fixed: Grid Item ajax response rendering when no posts found
  Updated: Make old names for deprecated elements
  Updated: Old buttons and CTA removed from add element list
  Updated: FontAwesome to 4.6.3

۰۸٫۰۶٫۲۰۱۶ - ver 4.12
  - Added: Set default templates for post types
  - Added: Option to disable/hide row
  - Added: ’nofollow’ attribute option for links
  - Added: onclick action option for links
  - Improved: CSS file loading
  - Improved: Custom Heading added to Toggle(Faq)
  - Improved: Compatibility with qTranslate X and Polylang
  - Improved: French translation files
  - Fixed: White line in grid on mac chrome
  - Fixed: vc_vendor for Yoast
  - Fixed: Post grid and post masonry grid settings
  - Fixed: Lightbox prettyPhoto JS
  - Fixed: Shortcode mapper default value
  - Fixed: Server resource control
  - Fixed: textarea_raw_html in param_group
  - Fixed: Image doubling in masonry grid
  - Fixed: Locale file for Japanese
  - Fixed: Contact Form 7 search by title
  - Fixed: Version display on Welcome page
  - Fixed: Equal Height on IE11
  - Fixed: ‘js_composer_front.min.js and Masonry component
  - Fixed: Ability to disable accordion scroll
  - Fixed: ‘Add Template’ and WPML conflict
  - Fixed: Autocomplete field
  - Fixed: PrettyPhoto navigation in Image Carousel
  - Fixed: Loop builder in grid
  - Fixed: Woo Commerce product settings

۰۷٫۰۴٫۲۰۱۶ - ver 4.11.2
  - Added: Compatibility with WP 4.5
  - Added: Filter for database query limits
  - Improved: Input Sanitization
  - Improved: TGMPA compatibility
  - Improved: Pageable Container Back button behaviour
  - Improved: vc_siteAttachedImages now uses get_posts instead of direct query
  - Improved: Ordering by meta key in grid elements
  - Improved: loop param work with multiple taxonomies selection
  - Fixed: Google maps scroll behaviour
  - Fixed: Initial loading for Masonry Media Grid
  - Fixed: Advanced Custom Fields vendor initialization
  - Fixed: Post Grid filter taxonomy names collapsing

۱۶٫۰۳٫۲۰۱۶ - ver 4.11.1
  - Fixed: WPML + Image selection is working again
  - Fixed: vc_remove_param() + Custom WP Theme Front-end editor broke Text block

۱۰٫۰۳٫۲۰۱۶ - ver 4.11
  - Added: New predefined templates added
  - Added: Mono Social icons added to icon library list
  - Added: 'All' text in grid element filters can be modified in param window
  - Added: Gradient button style for buttons
  - Added: Grid element initial loading controls (including 'Disable' option)
  - Added: TweetMe Button content element params description added
  - Update: WordPress 4.5 compatibility added
  - Update: Additional element description in Backend editor
  - Update: Video background autoplay on mobile devices
  - Update: Refactor grid params array system
  - Update: In some cases relative path to admin-ajax.php returned 404, replaced with full path
  - Fixed: Russian language adds new content tab
  - Fixed: Content display on video background in IE10
  - Fixed: wp_get_attachment_url work with arg
  - Fixed: php7 array slice indexes
  - Fixed: '_self' attribute fix in CTA and button
  - Fixed: get_currentuserinfo() updated
  - Fixed: Full height row and iteration issue
  - Fixed: ACF foreach warning fixed
  - Fixed: Link stripping from images added from "Add Media" 

۰۹٫۰۲٫۲۰۱۶ - ver 4.10
  - Added: Compatibility with option to add ACF to page
  - Added: Video width and alignment controls
  - Added: Parallax speed parameter added
  - Added: Category and Author elements added to Grid Builder
  - Added: Link to author in Grid Builder
  - Update: License tab available with 'set as theme’
  - Update: TweetMe button updated to support new styles
  - Update: Fontawesome library updated
  - Update: Grid Builder templates include user templates
  - Fixed: Add Media image sorting in WYSIWYG
  - Fixed: Single image preview in Grid Builder
  - Fixed: WP Theme 2016 underline fix
  - Fixed: Tabs outline style fix
  - Fixed: Iconpicker icons rendering on category change
  - Fixed: ACF fields rendering in Grid Builder

۱۲٫۰۱٫۲۰۱۶ - ver 4.9.2
  - Fixed: "Editing an existing Post Grid, page IDs are displayed instead of titles." 
  - Fixed: Extra CSS class name for single image in post grid
  - Fixed: Third elements not working in templates
  - Fixed: WPBakery Page Builder button is now added even if post doesn't support title
  - Fixed: Yoast + single image without default value
  - Fixed: Grid builder on multisite
  - Fixed: 404 error on WP multisite
  - Improved: Tab activation through menu (links on same page)
  - Improved: PHP7 compatibility

<a href="http://go.wpbakery.com/release-notes">Past versions changelogs.</a>

افزونه ویژه صفحه ساز ویژوال کامپوزر | Visual Composer |به نسخه ۶/۰/۲ آپدیت شد…

 

نوشته افزونه ویژه صفحه ساز ویژوال کامپوزر | Visual Composer |به نسخه ۶/۰/۲ آپدیت شد… اولین بار در نوین وردپرس. پدیدار شد.


دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد...

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد…

  UPDATES Version 4.9.35.1 (24 Sep 2019) ============================ - Fixed bug : Remove files from …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *