صفحه اصلی / آپدیت / افزونه WooCommerce Product Reviews نقد و بررسی پیشرفته محصولات- نسخه 1.15.0

افزونه WooCommerce Product Reviews نقد و بررسی پیشرفته محصولات- نسخه 1.15.0

 

*** WooCommerce Product Reviews Pro Changelog ***

۲۰۱۹٫۱۱٫۰۵ - version 1.15.0
* Misc - Add support for WooCommerce 3.8

۲۰۱۹٫۰۸٫۰۷ - version 1.14.0
 * Misc - Add support for WooCommerce 3.7
 * Misc - Remove support for WooCommerce 2.6
 * Misc - Require PHP 5.6+

 

۲۰۱۹٫۰۷٫۰۴ – version 1.13.5
* Fix – Fix fatal error on get_current_screen

۲۰۱۹٫۰۶٫۲۷ – version 1.13.4
* Fix – Fix star label behaviour on hover and change

۲۰۱۹٫۰۵٫۲۹ – version 1.13.3
* Fix – Address a fatal error in the Product Vendors integration

۲۰۱۹٫۰۴٫۲۵ – version 1.13.2
* Fix – Address an error when installing the plugin with WooCommerce 3.6

۲۰۱۹٫۰۴٫۲۴ – version 1.13.1
* Fix – Fix login modal overflow styling conflict with Social Login

۲۰۱۹٫۰۴٫۱۱ – version 1.13.0
* Fix – Ensure the email templates are updated to use the correct hook signatures from the latest versions of WooCommerce
* Fix – Ensure that review attachments can be updated
* Misc – Upgrade to Framework version 5.4
* Misc – Remove support for PHP 5.2: PHP 5.4 is the minimum supported version
* Misc – Add support for WooCommerce 3.6
* Localization – Update Italian translation

۲۰۱۸٫۱۱٫۰۷ – version 1.12.3
* Dev – Introduced action hooks before submit buttons
* Dev – Wrap submit buttons into more specific CSS class wc-product-reviews-pro-form-submit-row
* Localization – Update Spanish translation

۲۰۱۸٫۱۰٫۲۳ – version 1.12.2
* Misc – Add support for WooCommerce 3.5

۲۰۱۸٫۰۹٫۱۹ – version 1.12.1
* Fix – Inform reviewers when a contribution is awaiting moderation after it’s submitted
* Fix – Allow editing review ratings or title without editing content
* Fix – Move the moderated comment count bubble to “Reviews” instead of “Comments”
* Fix – Ensure review counts are updated when contributions are approved after moderation
* Fix – Respect WordPress comment settings when name & email aren’t required for guest users

۲۰۱۸٫۰۷٫۱۸ – version 1.12.0
* Feature – Add option to show Jetpack sharing icons on product contributions
* Tweak – The default minimum review threshold setting for new installations is 1 instead of 5
* Tweak – Improve performance when counting contributions or user reviews for a product
* Fix – Ensure product vendors are able to see additional internal comment types that may not be associated with a vendor product
* Fix – When updating a review and changing the rating in WooCommerce 3.0+, make sure the rating averages of the product reflect the new value

۲۰۱۸٫۰۵٫۲۳ – version 1.11.1
* Tweak – Erase additional personal data when contributions are anonymized by WordPress and WooCommerce after a personal data erasure request is issued
* Fix – Fix a compatibility issue with WooCommerce Warranty plugin
* Fix – When using Points and Rewards, ensure points are only rewarded when customers add a review and not other contribution types
* Misc – Add support for WooCommerce 3.4

۲۰۱۸٫۰۲٫۲۸ – version 1.11.0
* Tweak – Add an option to allow or disallow attachments on reviews and questions
* Fix – Trashed contributions no longer prevent new contributions on the same product
* Fix – Mobile responsive fixes for login modal
* Fix – Anonymous contributions can now be correctly added when allowed by comment settings
* Fix – Fix issue with badges not appearing correctly
* Fix – Fix issue with multiple HTML element IDs being found on the same page
* Dev – Add action hook that fires inside contribution forms

۲۰۱۸٫۰۲٫۱۳ – version 1.10.0
* Feature – Show product contributions to public only after an optional minimum threshold is met
* Feature – Add an option to automatically change the publication status of contributions flagged as inappropriate by someone
* Feature – Get more flagging data and resolve customer flagging reports from the review edit screen in admin
* Feature – Optionally notify the admin by email whenever a contribution is flagged for removal
* Feature – Add WooCommerce Product Vendors integration
* Fix – Remove hardcoded HTTP for contribution rating & vote links

۲۰۱۸٫۰۱٫۲۳ – version 1.9.0
* Misc – Add support for WooCommerce 3.3
* Misc – Remove support for WooCommerce 2.5

۲۰۱۷٫۰۵٫۱۷ – version 1.8.1
* Fix – If WordPress Discussion settings require a logged in registered user to leave a comment, an “Invalid Request” error might have shown to anonymous users who attempted to leave a review

۲۰۱۷٫۰۴٫۲۷ – version 1.8.0
* Feature – No more duplicated reviews! Update previous customer reviews instead of adding multiple reviews from a customer for a specific product
* Feature – Thread watching is now available for Guest users by asking their email addresses
* Fix – Ensure embedded videos use correct external links

۲۰۱۷٫۰۳٫۲۸ – version 1.7.0
* Feature – Supports JSON-LD Schema.org markup in stores running WooCommerce 3.0+
* Fix – Remove login prompt for logged in customers when only verified reviews are allowed
* Fix – Ensure styles & scripts are loaded where needed when “WooCommerce” string is translated
* Misc – Added support for WooCommerce 3.0
* Misc – Removed support for WooCommerce 2.4

۲۰۱۷٫۰۲٫۱۳ – version 1.6.7
* Fix – Removes login errors with WooCommerce 2.6.x when registration is forced

۲۰۱۷٫۰۱٫۲۴ – version 1.6.6
* Fix – “Remove attachment” links will now actually remove attachments 🙂
* Tweak – Reviews and questions show an indicator if an attachment is present

۲۰۱۶٫۱۱٫۰۲ – version 1.6.5
* Fix – Correct sort order of reviews may not work correctly when comment pagination is enabled or alternative sort order is set in WordPress Discussion settings
* Fix – When sorting by helpfulness, disregard helpfulness of comment replies to reviews and consider only the helpfulness of parent reviews, so that the sorting order of comment replies is not altered
* Localization – Added Italian translation 🙂

۲۰۱۶٫۰۹٫۲۸ – version 1.6.4
* Misc – Add the `wc_product_reviews_pro_widget_contribution_title` filter
* Fix – Contribution URLs are now also returned for uploaded photos
* Fix – Wrong formatting in reviews list table when showing contribution date and time

۲۰۱۶٫۰۶٫۲۸ – version 1.6.3
* Fix – Update account area CSS to patch some minor display issues
* Fix – Make sure the tabbed contributions list in My Account page works well in new installations running WooCommerce 2.6 without the need to flush permalinks

۲۰۱۶٫۰۶٫۱۰ – version 1.6.2
* Fix – Fix CSS issues re-introduced in the last version

۲۰۱۶٫۰۶٫۰۹ – version 1.6.1
* Fix – Duplicated navigation tabs in My Account page introduced in WooCommerce 2.6

۲۰۱۶٫۰۶٫۰۲ – version 1.6.0
* Misc – Added support for WooCommerce 2.6
* Misc – Removed support for WooCommerce 2.3
* Fix – Ensures admin badges are displayed for super admins in multi-site networks

۲۰۱۶٫۰۵٫۱۱ – version 1.5.0
* Feature – Adds a custom recent reviews widget that only shows review-type contributions
* Feature – Adds widgets to show recent contributions for other enabled types (ie “Recent Questions”)
* Fix – Photo contributions now properly show the photo indicator icon

۲۰۱۶٫۰۵٫۰۴ – version 1.4.4
* Fix – Fix display issues introduced in the last version

۲۰۱۶٫۰۴٫۲۶ – version 1.4.3
* Tweak – Improved compatibility with WooCommerce Tab Manager
* Fix – Fix reverse contribution ordering when the sorting order is set to Newest First and WordPress is set to display newer comments first
* Fix – Hide the “Notify me” checkbox for logged-out reviewers
* Fix – Hide comment form if comment contributions are disabled
* Fix – Fix microdata markup errors

۲۰۱۶٫۰۲٫۱۸ – version 1.4.2
* Tweak – Improve compatibility with themes which customize the WooCommerce reviews output
* Tweak – Allow the reviews output to be customized separately from the WooCommerce reviews output in themes and plugins
* Tweak – Display a login link when reviews are restricted to verified owners

۲۰۱۶٫۰۲٫۰۹ – version 1.4.1
* Fix – When using WooCommerce 2.5 and WordPress 4.4 unapproved contribution badges and contribution counts could be inaccurate
* Tweak – Improve compatibility with Akismet for contributions that contain attachment URls (e.g. photo, video)

۲۰۱۶٫۰۱٫۱۴ – version 1.4.0
* Tweak – Prompt login or signup modal when clicking to watch a contribution and not being logged in
* Misc – Added support for WooCommerce 2.5
* Misc – Removed support for WooCommerce 2.2
* Misc – Deprecated ‘wc_product_reviews_pro_get_product_rating_count’ template function

۲۰۱۵٫۱۲٫۱۱ – version 1.3.2
* Fix – Upvoting or downvoting contributions (thumbs up/down) produced no effect due to a JavaScript error
* Fix – Login or signup through the modal that appears while trying to post a contribution or cast a vote did not work properly either

۲۰۱۵٫۱۱٫۲۴ – version 1.3.1
* Fix – When replying to any comment type in the admin, the comment is blanked out upon submitting it
* Fix – JavaScript errors on product pages

۲۰۱۵٫۱۱٫۱۸ – version 1.3.0
* Feature – Users can watch contribution threads and receive email notifications on replies
* Fix – Validate attachments that are larger than allowed max upload size
* Fix – Guest contributions not following WordPress setting when not requiring registration for comments
* Misc – Compatibility with WordPress 4.4 comments

۲۰۱۵٫۱۰٫۰۶ – version 1.2.2
* Misc – Add Spanish translation (props Miguel M.)

۲۰۱۵٫۰۹٫۲۵ – version 1.2.1
* Tweak – Improve template loading

۲۰۱۵٫۰۸٫۲۰ – version 1.2.0
* Feature – “My Contributions” table added to customer account area
* Feature – Improve template structure to allow for easy overriding
* Tweak – Improve microdata markup
* Tweak – Add the ‘wc_product_reviews_pro_contribution_image_size’ filter
* Tweak – Add the ‘wc_product_reviews_pro_contribution_badge_text’ filter
* Fix – Registration errors display
* Fix – Fix registration when username auto-generation is disabled
* Fix – Filtering/sorting by flags on the reviews admin

۲۰۱۵٫۰۷٫۲۸ – version 1.1.0
* Misc – WooCommerce 2.4 Compatibility

۲۰۱۵٫۰۴٫۲۹ – version 1.0.8
* Fix – Reviews list table WordPress 4.2 compatibility fix – you can bulk select one more!

۲۰۱۵٫۰۴٫۲۳ – version 1.0.7
* Fix – Ensure search engines don’t follow the upvote and downvote links

۲۰۱۵٫۰۴٫۲۱ – version 1.0.6
* Fix – Escape all instances of add_query_arg and remove_query_arg to avoid a potential XSS attack
* Fix – Points and Rewards compatibility – points are now awarded only for the review contribution type (requires the latest version of Points and Rewards)
* Fix – You’re not a mind reader, so login error messages will actually tell you what’s wrong now
* Fix – Obey “Newest first” Sorting order option 🙂
* Tweak – Introduce the `wc_product_reviews_pro_review_points_contribution_types` filter
* Tweak – Option to add Employee badges to employee contributions and comments

۲۰۱۵٫۰۴٫۲۱ – version 1.0.5
* Fix – Potential XSS with add_query_arg

۲۰۱۵٫۰۳٫۲۵ – version 1.0.4
* Fix – Logging in and registering via the modal window now works on sites running in subfolders
* Fix – Fix submission of all other contribution types when ratings are required on reviews
* Tweak – You can now edit the contribution title from the WordPress admin 🙂

۲۰۱۵٫۰۳٫۱۰ – version 1.0.3
* Tweak – Reset any default

styling
* Tweak – Load scripts and styles on posts using the [product_page] shortcode2015.02.19 – version 1.0.2
* Fix – Respect the ‘ratings required’ setting
* Fix – Added `itemReviewed` Schema.org property
* Tweak – Move the rating inputs below the review if ratings are not required۲۰۱۵٫۰۲٫۰۹ – version 1.0.1
* Misc – WooCommerce 2.3 Compatibility۲۰۱۵٫۰۲٫۰۶ – version 1.0.0
* Initial Release

دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

قالب وردپرس شرکتی نجمه najma

قالب وردپرس شرکتی نجمه najma

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات قالب najma :   تغییرات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *