صفحه اصلی / آپدیت / افزونه Booster Plus | جعبه ابزار همه کاره پیشرفته ووکامرس به نسخه 4.5.0 آپدیت شد…

افزونه Booster Plus | جعبه ابزار همه کاره پیشرفته ووکامرس به نسخه 4.5.0 آپدیت شد…

– columns – refund_title param fixed.
* Dev – Core – WCJ_Module – Create get_option() method to get an option from database or from the class itself for performance reasons.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Custom Fields – Allow fields to be updated from order admin edit page.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Fees – Add Overlap field.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Fees – Add Cart Min field.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Fees – Add Cart Max field.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Fees – Add Priority field.
* Dev – EMAILS & MISC. – Booster WPML – General Options – Add new option ‘Auto Switch Booster Currency’ to automatically switch Booster currency according to WPML.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Price Filter Widget Compatibility now works with wcj_multicurrency_per_product_enabled option enabled.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Change wcj_multicurrency_compatibility_wc_price_filter option default value from ‘yes’ to ‘no’
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Create new option to make the “Sort By Price” work with wcj_multicurrency_per_product_enabled option enabled.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Create new option to save min and max prices on currency rate update via background processing.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Add new compatibility option with native WooCommerce coupons.
* Dev – PRODUCTS – Cost of Goods – Price Fields – Add ‘Profit Percentage Type’ option to choose between ‘Margin’ and ‘Markup’ values.
* Dev – PRODUCTS – Product Addons – Add option to ignore strike-through price on AJAX update. If a product has both regular and sale prices, only the sale price will be updated on AJAX. The regular price will be ignored.
* Dev – PRODUCTS – Product Input Fields – Add option to preserve line breaks on admin and frontend.
* Dev – Shortcodes – Orders – [wcj_order_refunds_table] – columns – refund_date param added.
* Dev – Orders Shortcodes – Add param plus_fees for [wcj_order_subtotal_plus_shipping] shortcode.
* Dev – Functions – Orders – Add wcj_get_order_fees_total() and wcj_get_order_fees_total_tax().
* Dev – Functions – General – Add option to overwrite WooCommerce IP detection method by Booster.
* Tweak – Functions – General – Change default options from wcj_general_advanced_ip_detection on wcj_get_the_ip() function to ‘REMOTE_ADDR’, ‘HTTP_CLIENT_IP’, ‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’.

= ۴٫۴٫۱ – ۲۶/۰۶/۲۰۱۹ =
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Custom Shipping – Fix missing custom shipping settings.

= ۴٫۴٫۰ – ۲۴/۰۶/۲۰۱۹ =
* Fix – PRODUCTS – Product Addons – Add price with correct currency value on change_price() function using maybe_convert_currency().
* Fix – PRODUCTS – Product Input Fields – Fix URL on variable uploaded files.
* Fix – PRODUCTS – Product Input Fields – Check if order is null on add_files_to_email_attachments().
* Fix – PRODUCTS – Product MSRP – Improve section detection on display() function, i.e if it’s on “single” or “archive”.
* Fix – CART & CHECKOUT – Checkout Custom Fields – Fix problem where select and radio fields values are lost on order status change.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Custom Shipping – Check if add_table_rows() isn’t getting called multiple times.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Custom Shipping – Fix module for “Load Modules on Init Hook” option.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Quantities – Fix problem preventing _wcj_order_quantities_min meta from being saved on variable products.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Quantities – Fix problem where Quantity steps is checked against parent variation id instead of variation id.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Quantities – Check _wcj_order_quantities_step from parent id if variation doesn’t have the _wcj_order_quantities_step meta.
* Fix – Shortcodes – Orders – “A non-numeric value encountered…” notice fixed in [wcj_order_total_width], [wcj_order_total_height], [wcj_order_total_length], [wcj_order_total_weight] shortcodes.
* Fix – Functions – Admin – Check if object is from WC_Product class on wcj_get_ajax_settings().
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Currency Exchange Rates – Add option to set API key for Free Currency Converter API server.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Add new option to make it compatible with WooCommerce import tool, preventing it from converting some uppercase meta to lowercase.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency Product Base Price – Improve compatibility with “Price Filter” widget.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency Product Base Price – Add option to make it compatible with third party “Price Filter” widgets.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Offer Your Price – Exclude – “Out of stock” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Offer Your Price – Now collecting more customer’s data: User IP (%user_ip%) and User Agent (%user_agent%).
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Offer Your Price – “Offer Price History Meta Box Columns” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Prices and Currencies by Country – Add option “Price Format Method” to control the moment the “Rounding” and “Pretty Prices” will be applied.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Product Open Pricing (Name Your Price) – “Advanced: Price Changes” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Product Open Pricing (Name Your Price) – Compatibility with “WPC Product Bundles for WooCommerce” plugin added (and “Product Bundles” option added).
* Dev – PRODUCTS – Product MSRP – Create option to add compatibility with Multicurrency module.
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Min/Max Amounts – Create option to add compatibility with Multicurrency module.
* Dev – EMAILS & MISC. – Email Verification – Create new option preventing users from login in any situation. It is necessary to fix automatic login in some cases, like after registration on checkout.
* Dev – EMAILS & MISC. – Export – Forcing date format in datepicker to yy-mm-dd.
* Dev – Dashboard – Manage Settings – “Load Modules on Init Hook” option added. It will load the locale appropriately if users change it from the profile page.
* Dev – Shortcodes – Add possibility for multiple location and not_location attributes with comma values, like location=”US, CA, NZ, AU”.
* Dev – Shortcodes – Orders – [wcj_order_items_table] – product_shipping_class and product_shipping_class_id columns added.
* Dev – Functions – Exchange Rates – Update Free Currency Converter API to v6 and read API key from settings.
* Dev – Functions – General – Add wcj_get_cart_item_quantities() to get cart items quantities, with correct variation id, where native function from WooCommerce fails getting only the parent id if Manage Stock option is enabled.
* Dev – Functions – Price and Currency – Create wcj_price_by_country_pretty_price() and wcj_price_by_country_rounding() functions.
* Tested up to: 5.2.

= ۴٫۳٫۱ – ۲۵/۰۴/۲۰۱۹ =
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Quantities – Decimal Quantities – init hook priority lowered. This fixes the issue with “PDF Invoicing & Packing Slips” module not displaying decimal quantities.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Fix “failed to delete buffer” warning when generating pdf.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Create new option to add compatibility with Smart Coupons plugin.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Create new option to add compatibility with WooCommerce Price Filter widget.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency Product Base Price – Add option to make module compatible with “Price Filter” widget.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Order Quantities – Decimal Quantities – Setting float number pattern for quantity input.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Order Quantities – Module renamed (was “Order Min/Max Quantities”) and description updated.
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Create new option on advanced settings to manage output buffer.

= ۴٫۳٫۰ – ۱۶/۰۴/۲۰۱۹ =
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Fix PHP warning about headers already sent.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Improve compatibility with Add-ons plugin.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Offer Your Price – Check if $_product really exists on offer_price().
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Replace woocommerce_before_main_content hook by wp_footer for adding the form on frontend as some themes don’t use the original hook.
* Fix – PRODUCTS – Add to Cart – Fix compatibility between Order Min/Max Quantities and radio buttons for variations.
* Fix – CART & CHECKOUT – Checkout Custom Fields – Fix some special characters (e.g Russian) being wiped out on checkout by using urldecode().
* Fix – CART & CHECKOUT – Checkout Custom Fields – Display field value instead of key when using radio or select as fields.
* Fix – CART & CHECKOUT – EU VAT Number – Default EU VAT number value on the checkout page fixed.
* Fix – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Currency Converter – Replace commas by periods on change_price_by_gateway() avoiding wrong calculations.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Check if TCPDF class exists before loading it, avoiding possible errors with other plugins.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Fix Too many redirects when using Generate Invoice from Bulk actions.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Fix “Failed to load PDF document” in some environments by putting the pdf inside buffer instead of displaying it directly.
* Fix – Functions – Admin – Make wcj_get_settings_as_multiselect_or_text() compatible with wcj_get_ajax_settings().
* Fix – Functions – Booster Core – wcj_is_module_enabled() – Checking if it is a REST API call before requiring pluggable.php.
* Fix – Functions – Exchange Rates – Fix ‘Division by zero’ PHP warning.
* Fix – Functions – Exchange Rates – Ignore warnings from simplexml_load_file() depending on WP_DEBUG constant.
* Fix – Functions – General – wcj_session_maybe_start() Improve session detection method.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Add compatibility with Smart Coupons plugin.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Add compatibility with WooCommerce Price Filter widget.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Wholesale Price – Add ajax search to Product fields.
* Dev – PRODUCTS – Add to Cart – Add radio inputs template using woocommerce_before_variations_form hook instead of replacing the entire add-to-cart/variable.php.
* Dev – PRODUCTS – Add to Cart – Change radio buttons for variations mechanism. Now the native WooCommerce dropdown for variations will be on DOM but hidden. That will make some js functions unnecessary like maybe_hide_unavailable().
* Dev – PRODUCTS – Add to Cart – Add attributes label on top of the radio inputs table.
* Dev – PRODUCTS – Bookings – Add loader on frontend while ajax is loading.
* Dev – PRODUCTS – Bookings – Add bookings price beneath dates table instead of replacing prices avoiding possible duplicated prices.
* Dev – PRODUCTS – Bookings – Add new option to enable/disable the variable product calculation per day.
* Dev – PRODUCTS – Product Images – Add options to control the callback and priority from some hooks.
* Dev – PRODUCTS – Product Info Settings – Add ajax search to Product fields.
* Dev – PRODUCTS – Product Input Fields – Add ajax search to Product fields.
* Dev – PRODUCTS – Sorting – Add new option to restore default WooCommerce Sorting on Avada theme.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Left to Free Shipping – Info on Checkout – “Order review: Before shipping” and “Order review: After shipping” positions added.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Shipping Methods by Min/Max Order Quantity – Initial module release.
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Update WordPress filters used to create bulk actions.
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Add security check check_admin_referer( ‘bulk-posts’ ) on bulk_actions_handle().
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Tools – Invoices Report – wcj_pdf_invoicing_report_tool_row filter added.
* Dev – EMAILS & MISC. – My Account – “Custom Menu Pages” section added.
* Dev – Functions – Admin – Add wcj_get_ajax_settings() making it possible to search products and categories by ajax.
* Dev – Functions – General – Add option to include read_and_close parameter to session_start.
* Dev – Functions – General – Sanitize IP Detection methods on wcj_get_the_ip().
* Dev – Functions – General – Add option to increase control over IP Detection methods.
* Dev – Booster Module – maybe_fix_settings() adds ‘wc-enhanced-select’ class only if ‘remove_class’ parameter is not present.
* Dev – Shortcodes – General – [wcj_country_select_drop_down_list] shortcode will be hidden if Prices and Currencies by Country module is not enabled, unless parameter force_display have been passed as true.

= ۴٫۲٫۰ – ۰۶/۰۲/۲۰۱۹ =
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Offer Your Price – Enable – “Enable per product and per product category” option added.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Product Open Pricing (Name Your Price) – “Advanced: Multicurrency (Currency Switcher) Module” option added (i.e. “Allow price entering in switched currency”).
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Maximum Products per User – “Block Add to Cart” option added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – General Options – “Decimal Quantities” option added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – General Options – “Force Initial Quantity on Single Product Page” option added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – Quantity Step Options – “Additional Validation” and “Message” options added.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Product Price by Formula – Fix final price preview on metabox if ‘Disable Admin Scope’ option is disabled.
* Fix – BUTTON & PRICE LABELS – Add to Cart Button Labels – Per Product Type Labels – Fix a possible error when global $product is set as a String.
* Fix – PRODUCTS – Product Addons – Replace ajax content by price instead of html avoiding duplicated content.
* Fix – PRODUCTS – Product Input Fields – Fix $item->legacy_values temporary solution using woocommerce_checkout_create_order_line_item hook.
* Fix – PRODUCTS – Product Input Fields – Fix warning related to YITH Request a Quote plugin.
* Fix – PRODUCTS – Product Tabs – Get tabs title correctly when using WPML plugin.
* Fix – CART & CHECKOUT – Checkout Custom Fields – Fix “Include Categories” option from interrupting other checkings.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – Sync quantity input with add to cart button quantity attribute even on infinite scrolling.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – “Per Item Quantity on Per Product Basis” checkboxes fixed.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Numbers – Fix Order Admin Search by Custom Number.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Shipping Methods by Products – Using continue in switch fixed.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Page Settings – Set margin bottom as 10 by default.
* Dev – PRODUCTS – Product Input Fields – Minor code refactoring.
* Dev – PRODUCTS – Product Input Fields – Minor admin settings descriptions update.
* Dev – PRODUCTS – Product Input Fields – Add Compatibility with YITH Request a Quote plugin.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – Form Template Options – Field – Default value updated (max-width:50vw; added).
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Currency Converter – Minor admin settings descriptions update.
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – TCPDF library updated (from v6.2.13 to v6.2.26).
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – FPDI library updated (from v2.0.0 to v2.1.1).
* Dev – Functions – HTML – wcj_get_table_html() – Add wcj-row-even, wcj-row-odd for even and odd row classes and wcj-row1 and so on for each row number.
* Dev – Functions – Price and Currency – Add wc_get_variable_product_purchase_price() function to get purchase price from variable products.
* Dev – Functions – Users – Add current user role to wcj_get_user_roles().
* Dev – Shortcodes – Orders – [wcj_order_products_terms] shortcode added.
* Dev – Shortcodes – Products – [wcj_product_purchase_price] – Get min purchase price from variable product by default instead of zero.
* Dev – Shortcodes – Products – [wcj_product_purchase_price] – search parameter added for variable products. Possible values are: min_variation, max_variation, all_variations, min_max_variations.
* Dev – Shortcodes – Products – [wcj_product_purchase_price] – format parameter added to return purchase prices of variable products as html or raw. Possible values are: yes, no.

= ۴٫۱٫۰ – ۱۲/۱۲/۲۰۱۸ =
* Feature – CART & CHECKOUT – Checkout Customization – Add option to recalculate checkout.
* Feature – CART & CHECKOUT – Checkout Customization – Add option to update checkout when some field have its value changed.
* Feature – PAYMENT GATEWAYS – Gateways per Product or Category – “Use Variations” option added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Maximum Products per User – “Order Status” option added.
* Feature – EMAILS & MISC. – Admin Tools – Products Options – “JSON Product Search Limit” option added.
* Feature – Shortcodes – General – [wcj_post_meta_sum] shortcode added.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Price Formats – Current currency issue fixed (e.g. price format on admin order edit page).
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Product Price by Formula – Fix shortcodes as parameters miscalculating price on cart by adding product_id attribute on shortcodes.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Product Open Pricing (Name Your Price) – Empty price issue fixed.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Product Open Pricing (Name Your Price) – “Multicurrency (Currency Switcher)” module support added.
* Fix – PRODUCTS – Product Images – product_images_hide_on_archive() – Issue with replacing single product’s image with custom HTML on archives fixed.
* Fix – PRODUCTS – Product Input Fields – Fix multiple uploads generating a single file by renaming them uniquely.
* Fix – PRODUCTS – Product MSRP – Comma decimal separator issue fixed.
* Fix – PRODUCTS – Related Products – Relate Manually – Fix warning if there aren’t any products selected.
* Fix – CART & CHECKOUT – Checkout Custom Fields – Hidden fields are not added to order meta now (i.e. not showing hidden fields on thank you page and in emails now).
* Fix – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Fees and Discounts – init_options() is now initialized on init hook for better translation and performance.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – Fix quantity attribute of add to cart button on loop pages.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Minimum Amount – Add compatibility with Price by country module.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Bulk actions – “Undefined variable: sendback” PHP notice fixed.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Possible deprecated each() PHP notice fixed (compatibility with PHP v7.2.0).
* Fix – EMAILS & MISC. – Admin Bar – Page reload added after “Enable Module” checkbox is enabled (so admin bar is shown at once).
* Fix – EMAILS & MISC. – Custom Emails – $_GET[‘order_id’] param added (fixes the issue with bulk status update emails on some servers).
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Product Open Pricing (Name Your Price) – Message on Price too Small / too Big – %price%, %min_price% and %max_price% replaced values added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Wholesale Price – “Advanced: Price Filters Priority” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Product Price by Formula – Add option to use the module on admin scope.
* Dev – PRODUCTS – Product Images – wcj_product_images_loop_product_thumbnail_filter, wcj_product_images_loop_product_thumbnail_filter_priority, wcj_product_images_single_product_images_filter and wcj_product_images_single_product_images_filter_priority filters added.
* Dev – PRODUCTS – Tax Display – Add shop scope on display by user role option.
* Dev – PRODUCTS – Products per Page – Add compatibility with DIVI theme.
* Dev – PRODUCTS – Related Products – Relate Manually – Add new option to set the related products metabox value by default.
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Fees and Discounts – Shortcodes are now processed in fee titles.
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Fees and Discounts – Add new option to include taxes when calculating total cart amount.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – Sync quantity button with add to cart button quantity.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – Prevent add to cart button on shop pages from being clicked if input requirements haven’t been met.
* Dev – EMAILS & MISC. – Admin Bar – “WooCommerce” Admin Bar – “List product categories” and “List product tags” options added.
* Dev – EMAILS & MISC. – Admin Tools – “Products Attributes” tool and “Product Revisions” option moved from “General” module.
* Dev – EMAILS & MISC. – Admin Tools – Module description updated. Admin settings restyled and descriptions updated. “Show extended info” link added.
* Dev – EMAILS & MISC. – Debug Tools – Initial module release (tools moved from “Admin Tools” module). Admin settings descriptions updated. Log restyled.
* Dev – EMAILS & MISC. – General – “PHP Options” options moved from “Admin Tools” module.
* Dev – EMAILS & MISC. – General – Module description updated. Admin settings descriptions updated.
* Dev – Functions – Products – wcj_get_products() – Code optimized.
* Dev – Shortcodes – Orders – [wcj_order_total_in_words] – whole attribute now automatically gets order currency symbol or currency code (set by use_currency_symbol attribute) (instead of Dollars). decimal attribute set to ¢ (instead of Cents).
* Dev – Shortcodes – Products – [wcj_product_you_save_percent] – Add compatibility with “Dynamic Pricing” plugin.
* Dev – Shortcodes – Products Crowdfunding – get_product_orders_data() – start_date and order_status optional attributes added.
* Dev – Shortcodes – Products Crowdfunding – get_product_orders_data() – Code cleaned up.
* Dev – Classes – WCJ_Module_Product_By_Condition – pre_get_posts – WP_Query optimized (post__not_in added).

= ۴٫۰٫۱ – ۱۲/۱۰/۲۰۱۸ =
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Shipping Methods by Current Date/Time – Admin settings section title fixed.
* Dev – EMAILS & MISC. – Custom PHP – Module description updated.

= ۴٫۰٫۰ – ۱۱/۱۰/۲۰۱۸ =
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Widget – “Form Method”, “Class” and “Style” options added.
* Feature – PRODUCTS – Product Addons – Frontend Templates – “Each Addon – Type: Select Box (Each Option)” option added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Order Custom Statuses – “Add Custom Statuses Buttons to Admin Order Preview Actions” option added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Orders – “Editable Orders” options added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Shipping Methods by City or Postcode – “Shipping Methods by Postcodes” subsection added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Shipping Methods by Current Date/Time – Initial module release.
* Feature – EMAILS & MISC. – Admin Tools – “Suppress Admin Connect Notice” and “Suppress Admin Notices” options added.
* Feature – EMAILS & MISC. – Custom CSS – “Code Position” option added.
* Feature – EMAILS & MISC. – Custom JS – “Code Position” option added.
* Feature – EMAILS & MISC. – Custom PHP – Initial module release.
* Feature – EMAILS & MISC. – General – Add/Manage Custom Roles tool – “Capabilities” option added.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Prices and Currencies by Country – Default values for options and empty string checks added.
* Fix – CART & CHECKOUT – EU VAT Number – Possible “Undefined index: wcj_eu_vat_number_to_check…” PHP notice fixed.
* Fix – PAYMENT GATEWAYS – Gateways by Shipping – Use Shipping Instances – Trying to extract shipping instance number from form with underscore symbol (e.g. “Flexible Shipping” plugin).
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – isEmptyObject check added in wcj-order-quantities.js.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Invoices Report tool – “Disable Saving PDFs in PHP directory for temporary files…” notice fixed.
* Fix – EMAILS & MISC. – General – Add/Manage Custom Roles tool – sanitize_key() added for role ID (when adding new role).
* Fix – EMAILS & MISC. – General – Products Attributes tool – Column titles fixed.
* Fix – EMAILS & MISC. – Template Editor – Checking for modified template file to exist before replacing the original template.
* Fix – Shortcodes – Products – [wcj_product_time_since_last_sale] – date_query fixed.
* Fix – Functions – General – wcj_is_frontend() – AJAX part improved (woocommerce_load_variations backend action added).
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Global Discount – “Global Discount in Admin” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Module description updated.
* Dev – PRODUCTS – Sale Flash – Code refactoring – “Per Category” and “Per Tag” options are stored in arrays now.
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways by Country, State or Postcode – Code refactoring.
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Currency Converter – “Show Converted Prices” option added.
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Currency Converter – Admin settings minor restyling.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Order Custom Statuses – Code refactoring.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Order Numbers – wcj_order_number_meta filter added.
* Dev – EMAILS & MISC. – Admin Tools – Admin settings restyled (“Debug Tools Options” subsection added, “Debug Log” tool renamed).
* Dev – EMAILS & MISC. – General – Add/Manage Custom Roles tool – Restyled; JS confirmation added etc.
* Dev – EMAILS & MISC. – Template Editor – Admin settings minor restyling.
* Dev – Shortcodes – General – [wcj_country_select_drop_down_list] – Code refactoring.
* Dev – Shortcodes – Products – [wcj_product_available_variations] – param attribute added.
* Dev – Shortcodes – Products – [wcj_product_time_since_last_sale] – Code refactoring.
* Dev – Shortcodes – Products – [wcj_product_wholesale_price_table] – user_role attribute added.
* Dev – Functions – Price and Currency – wcj_update_products_price_by_country() – WP_Query optimized to return ids only.
* Dev – Classes – WCJ_Module – Modules’ “extra description” restyled.
* Dev – Code clean up.

= ۳٫۹٫۱ – ۰۶/۰۹/۲۰۱۸ =
* Fix – Shortcodes – General – [wcj_cross_sell_display] – Returning the result instead of echoing.
* Fix – Shortcodes – General – [wcj_cross_sell_display] – Additional checks added for WC()->cart to exist before executing the shortcode’s code.
* Dev – PRODUCTS – Product Input Fields – “Strip Slashes” option added.
* Dev – Translations – Files updated: az, es_ES, fr_FR, is_IS, it_IT, ja, nl_NL, pt_BR, ro_RO, ru_RU, sv_SE.
* Dev – Translations – New files added: cs_CZ, el.

= ۳٫۹٫۰ – ۰۵/۰۹/۲۰۱۸ =
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Currencies – Shortcodes (e.g. [wcj_wpml]) can now be used in currency symbol fields.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Currency Exchange Rates – Exchange Rates Server – “The Free Currency Converter API” server added.
* Feature – BUTTON & PRICE LABELS – Add to Cart Button Labels – Per Product Type – “Products not in stock” option added.
* Feature – PRODUCTS – Cross-sells – “Exclude Not in Stock Products” option added.
* Feature – PRODUCTS – Cross-sells – “Replace Cart Products with Cross-sells” option added.
* Feature – PRODUCTS – Product Images – Placeholder Image – “Custom Placeholder Image URL” option added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Custom Shipping – Shortcodes can now be used in “Cost” field (e.g.: [wcj_shipping_costs_table]).
* Feature – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Advanced – Add PDF Invoices Meta Box to Admin Edit Order Page – Editable date added.
* Feature – EMAILS & MISC. – Email Verification – “Redirect User After Successful Verification to Custom URL” option added.
* Feature – EMAILS & MISC. – Reports – Stock – “product type” option added.
* Feature – EMAILS & MISC. – Reports – Stock – “Include deleted products” option added.
* Feature – EMAILS & MISC. – Template Editor – Initial module release.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Currency Exchange Rates – Discontinued servers (Yahoo, Google, Fixer) removed.
* Fix – BUTTON & PRICE LABELS – Add to Cart Button Labels – Per Product Type – Products with empty price – Default value fixed.
* Fix – PRODUCTS – Cost of Goods – Products List Columns – Variable products fixed in both (“Profit” and “Cost”) columns.
* Fix – PRODUCTS – Cost of Goods – Products List Columns – Profit – Checking for price to be is_numeric().
* Fix – PRODUCTS – Product Addons – maybe_convert_currency() – “Global Discount” module conversion added.
* Fix – PRODUCTS – Product by Condition – pre_get_posts() – Additional checks added (to prevent possible “Call to undefined function is_user_logged_in() …” error).
* Fix – PRODUCTS – Products XML Feeds – html_entity_decode() added to XML header and footer.
* Fix – PRODUCTS – Related Products – Relate Manually – Hiding related products for current product (i.e. if enabled and no products selected) fixed.
* Fix – CART & CHECKOUT – Checkout Fees – “Checkout Field” option fixed.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Admin Orders List – Additional checks for wp_get_current_user() function to exist added (wcj_current_user_can() function added).
* Fix – EMAILS & MISC. – Email Verification – “Login User After Successful Verification” admin description fixed.
* Fix – EMAILS & MISC. – Email Verification – “Message – Resend” default value fixed.
* Fix – EMAILS & MISC. – Email Verification – “Message – Failed (no user ID)” option added.
* Fix – EMAILS & MISC. – Reports – Stock – is_numeric() checks added.
* Fix – EMAILS & MISC. – Reports – Stock – “Last sale” column fixed.
* Fix – EMAILS & MISC. – User Tracking – Fatal error on “Update now” button fixed.
* Fix – Core – WCJ_Module – save_meta_box() – delete_post_meta() added.
* Fix – Functions – Country – wcj_get_country_by_ip() – Additional checks added (to prevent possible “Call to undefined function wc_format_country_state_string() …” error).
* Fix – Functions – Exchange Rates – Average exchange rates function fixed (used in “Booster: Monthly Sales (with Currency Conversion)” report).
* Fix – Functions – General – wcj_wrap_in_wc_email_template() – {site_title} in footer replaced with blog name.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Bulk Price Converter – WP_Query optimized to return ids only.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Bulk Price Converter – Tool restyled. “Pretty prices threshold” option description added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Currencies – Major code refactoring and optimization.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Global Discount – Advanced Settings – “Price Filters Priority” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Revert Currency to Shop’s Default – “Revert on cart page only” and “Revert on both cart & checkout pages” options added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency Product Base Price – Advanced Settings – “Price Filters Priority” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Prices and Currencies by Country – Autogenerate Groups – Cleaned up; restyled; Yahoo exchange rates server related buttons removed; “PayPal supported currencies only” button added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Product Price by Formula – Advanced Settings – “Price Filters Priority” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Wholesale Price – Discount Info on Cart Page – %original_price% replaced value added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Wholesale Price – Admin settings restyled.
* Dev – BUTTON & PRICE LABELS – Add to Cart Button Labels – Admin settings restyled.
* Dev – PRODUCTS – Add to Cart Button Visibility – All Products – “Advanced: Method” options added.
* Dev – PRODUCTS – Product Addons – Advanced Settings – Apply Price Filter – “… modules to apply …” option added.
* Dev – PRODUCTS – Product Addons – Advanced Settings – “Price Filters Priority” option added.
* Dev – PRODUCTS – Related Products – Relate Manually – “Select box type” option added.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – Advanced Options – “Notice Type” option added.
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways by Country, State or Postcode – Trying to get customer country and state from $_REQUEST first (before accessing WC()->customer). Postcode code part rewritten.
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Currency Converter – “Advanced: Fix Chosen Payment Method” option added.
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Currency Converter – Code refactoring (get_chosen_payment_method() function added; global $woocommerce replaced with WC()).
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Custom Shipping – Admin settings restyled.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Left to Free Shipping – Info on Checkout – Position – New positions added.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Shipping Methods by Products – Minor code changes.
* Dev – EMAILS & MISC. – Admin Bar – “Booster: Active” admin bar can now be added without adding “Booster” admin bar.
* Dev – EMAILS & MISC. – Custom Emails – Code cleaned up and refactored.
* Dev – EMAILS & MISC. – Email Verification – Admin settings restyled. Code refactored.
* Dev – EMAILS & MISC. – Reports – Admin settings restyled.
* Dev – Functions – Price and Currency – wcj_get_woocommerce_currencies_and_symbols() function added. wcj_get_currency_symbol(), wcj_get_currencies_names_and_symbols() and wcj_get_currencies_array() functions removed. Affected modules: “Currency Exchange Rates”, “Admin Orders List”, “Currency for External Products”, “Currency per Product”, “Multicurrency Product Base Price”, “Multicurrency (Currency Switcher)”, “Gateways by Currency”, “Gateways Currency Converter”, “Prices and Currencies by Country”, “Price Formats”, “Orders”, “Currencies”.
* Dev – Shortcodes – General – [wcj_get_option] shortcode added.
* Dev – Shortcodes – General – [wcj_image] shortcode added.
* Dev – Shortcodes – General – [wcj_shipping_costs_table] shortcode added.
* Dev – Shortcodes – Orders – [wcj_order_items_meta] – sep attribute added.
* Dev – Shortcodes – Orders – [wcj_order_products_meta] shortcode added.
* Dev – Shortcodes – Products – [wcj_product_price] – min_or_max attribute added (for variable products).
* Dev – Settings – Shipping by Condition – Code optimized.
* Dev – Unnecessary woocommerce_currency_symbol hooks removed (affected modules: “Prices and Currencies by Country”, “Currency for External Products”, “Multicurrency (Currency Switcher)”, “Currency per Product”, “Gateways Currency Converter”).
* Dev – Code cleaned up.

= ۳٫۸٫۰ – ۲۸/۰۷/۲۰۱۸ =
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Global Discount – “Final Correction” options added.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Multicurrency on per Product Basis – “Add option to make empty price” options added.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Offer Your Price – “Advanced: Custom Position(s)” options added.
* Feature – CART & CHECKOUT – Checkout Custom Fields – “Description” options added.
* Feature – CART & CHECKOUT – Checkout Fees – “Checkout Field” options added.
* Feature – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – “Send Additional Email to Admin on User Actions” options added.
* Feature – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – “Order Template Options” and “Email Template Options” subsections added.
* Feature – EMAILS & MISC. – Booster WPML – “Automatically Regenerate”, “Modules to Skip” and “Option IDs to Skip” options added.
* Feature – EMAILS & MISC. – My Account – “Customize Menu & Endpoints” options added.
* Feature – EMAILS & MISC. – My Account – “Dashboard Customization” options added.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Global Discount – Empty price bug fixed.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Wholesale Price – “Advanced: Price Changes” option added.
* Fix – PRODUCTS – Add to Cart – Open External Products on Add to Cart in New Window – Enable on Single Product Pages – Fixed for WC >= v3.4.0.
* Fix – PRODUCTS – Product Addons – Not outputting “before” and “after” templates for cart & order details table info, in case if no addons info was added.
* Fix – PRODUCTS – Products per Page – XSS vulnerability fixed (esc_url() added).
* Fix – CART & CHECKOUT – Checkout Customization – Disable Fields on Checkout for Logged Users – Empty value fixed for “Fields to Disable” option.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Left to Free Shipping – is_array() check added to the wcj_get_left_to_free_shipping() function.
* Fix – Functions – Products – wcj_get_product_display_price() – Extra checks for valid $_product added.
* Fix – Dashboard – Manage Settings – UTF-8 BOM sequence removal added on “Import”. Unnecessary HTTP headers removed on “Export”.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Prices and Currencies by Country – “Advanced: User IP Detection Method” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Prices and Currencies by Country – Speed optimized ($this->customer_country_by_ip and $this->customer_country_group_id added).
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Price based on User Role – Admin Settings – Minor update in settings descriptions.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Product Open Pricing (Name Your Price) – “Advanced: Check for Outputted Data” option added.
* Dev – PRODUCTS – Bookings – “Advanced: Check for Outputted Data” option added.
* Dev – PRODUCTS – Product Addons – “Advanced: Check for Outputted Data” option added.
* Dev – PRODUCTS – Product Input Fields – Advanced Options – “Check for Outputted Data” option added.
* Dev – PRODUCTS – Product MSRP – In case if variations prices are equal, taking first variation’s MSRP.
* Dev – PRODUCTS – Products per Page – “Saving Method” option added.
* Dev – PRODUCTS – Products per Page – Code refactoring.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Customization – Disable Fields on Checkout for Logged Users – Admin Settings – Minor restyling.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Custom Fields – “Textarea Field Values” and “Textarea Line Breaks” options added.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – wcj_checkout_files_upload filter – remove_file – File name parameter added.
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Fees and Discounts – Code refactoring – Standalone options replaced with options arrays.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Custom Shipping – wcj_custom_shipping_do_add_table_rows filter added.
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Advanced – “Disable Saving PDFs in Temp Directory” option moved from “General” module.
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Email Options – “WooCommerce Vendor Marketplace” plugin support added.
* Dev – EMAILS & MISC. – Booster WPML – custom_textarea type options added to the wpml-config.xml regeneration algorithm.
* Dev – EMAILS & MISC. – Booster WPML – General Options – “Use Translation Product IDs” option added.
* Dev – EMAILS & MISC. – Booster WPML – Serialized values properly handled, when regenerating wpml-config.xml file.
* Dev – EMAILS & MISC. – Booster WPML – wpml-config.xml file updated.
* Dev – Core – Options – wcj_version_updated hook added (wp_schedule_single_event()).
* Dev – Core – Options – Deprecated options handling added.

= ۳٫۷٫۰ – ۲۲/۰۶/۲۰۱۸ =
* Feature – BUTTON & PRICE LABELS – Add to Cart Button Labels – Per Product Type – “Products on sale” options added.
* Feature – CART & CHECKOUT – Checkout Fees – Initial module release.
* Feature – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – Form Template Options – “Show images in field” options added.
* Feature – CART & CHECKOUT – Empty Cart Button – “Button HTML Class” option added.
* Feature – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Fees and Discounts – “Require Products” and “Exclude Products” options added.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Currency per Product – “Per Product Options” settings section added.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Currency per Product – Meta box – “Default” (i.e. empty) currency option added.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency Product Base Price – “Convert Product Prices in Admin Products List” option added.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Offer Your Price – “Enable per product category” options added.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Offer Your Price – “Styling Options” section added (and default header text color set to white).
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Offer Your Price – Position On Single Product Page – “Before add to cart form” and “After add to cart form” positions added.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Prices and Currencies by Country – Per Product – “Per product options – backend user role visibility” option added.
* Feature – PRICES & CURRENCIES – Wholesale Price – “Product Categories to include” and “Product Categories to exclude” options added.
* Feature – PRODUCTS – Product Addons – “Advanced: Apply Price Filter” option added.
* Feature – PRODUCTS – Product Addons – “Position on Frontend” option added.
* Feature – PRODUCTS – Product Info – Single Product Pages – Position – “Product meta start” and “Product meta end” positions added.
* Feature – PRODUCTS – SKU – Categories Options – “Multiple Categories” options added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Admin Orders List – Multiple Status – “Add Presets to Admin Menu” options added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – “Quantity Step Options” section added.
* Feature – SHIPPING & ORDERS – Orders – Orders Auto-Complete – “Payment methods” option added.
* Fix – CART & CHECKOUT – Cart Custom Info – Cart Items Table Custom Info – If available, now setting up variation (instead of parent) product for the shortcodes.
* Fix – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – User file download – Fixed for order downloads.
* Fix – EMAILS & MISC. – Email Options – Product Info in Item Name – If available, now setting up variation (instead of parent) product for the shortcodes.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Email Options – Additionally checking for WC_Order class before adding email attachments.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency Product Base Price – Currency symbol fixed in admin products list.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Product Open Pricing (Name Your Price) – add_open_price_input_field_to_frontend() – is_open_price_input_field_displayed class property added.
* Fix – PRODUCTS – Bookings – add_input_fields_to_frontend() – are_bookings_input_fields_displayed class property added.
* Fix – PRODUCTS – Product Addons – Price, labels and tooltips are trimmed now.
* Fix – PRODUCTS – Product Addons – add_addons_to_frontend() – are_addons_displayed class property added.
* Fix – PRODUCTS – Product Input Fields – add_product_input_fields_to_frontend() – are_product_input_fields_displayed class property added.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Admin Orders List – Multiple Status – “Trash” order status added to the list.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Admin Orders List – Multiple Status – Multiple select list restyled as “chosen select” class input. Checkboxes size fixed.
* Fix – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – Cart quantities fixed.
* Fix – Functions – Products – wcj_is_product_term() – Checking for empty $term_ids param now.
* Fix – Functions – Users – wcj_is_user_role() – Checking for wp_get_current_user() function to exist.
* Fix – Shortcodes – General – [wcj_currency_select_radio_list] and [wcj_currency_select_drop_down_list] – Setting session value, when default attribute is set.
* Fix – Shortcodes – Products – [wcj_product_wholesale_price_table] – “Non-numeric value encountered” warning fixed (warning appeared in PHP 7.1 for products with empty price).
* Dev – PAYMENT GATEWAYS – Gateways Fees and Discounts – Rounding Precision option default value changed.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Currency per Product – wcj_currency_per_product_cart_checkout_currency and wcj_currency_per_product_is_cart_or_checkout filters added.
* Dev – PRODUCTS – Add to Cart – Add to Cart Variable Product – Radio buttons template – Updated to the latest template version (WooCommerce v3.4.1).
* Dev – PRODUCTS – Product Addons – “Multicurrency Product Base Price” conversions added.
* Dev – PRODUCTS – Product Addons – Admin Settings – Minor restyling.
* Dev – Code clean up.
* Dev – Descriptions updated for the plugin and for the most modules.
* Dev – Classes – WCJ_Module – reset_settings() – Array type options reset handling added.
* Dev – Functions – Products – wcj_maybe_get_product_id_wpml() – Code refactoring (wcj_get_wpml_default_language() function added).

= ۳٫۶٫۱ – ۰۴/۰۶/۲۰۱۸ =
* Fix – Functions – Products – wcj_maybe_get_product_id_wpml() – “Call to a member function get_default_language() on null …” fatal error fixed.

= ۳٫۶٫۰ – ۰۳/۰۶/۲۰۱۸ =
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Currency Exchange Rates – Admin settings – Description updated.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Currency Exchange Rates – wcj_currency_exchange_rates_servers and wcj_currency_exchange_rate filters added.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Currency per Product – Safety checks added, so no division by zero could happen.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Meta box options – Minor code refactoring.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Multicurrency (Currency Switcher) – Multicurrency on per Product Basis – “Variable products: list available/active variations only” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Price based on User Role – “Advanced: Price Changes” option added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Price based on User Role – Admin Settings – “Copy price to all user roles”, “Copy price to all variations” and “Copy to all user roles & variations” buttons added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Price based on User Role – Module renamed (from “Price by User Role”).
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Price based on User Role – By Products Categories/Tags – Negative multiplier option added (and default multipliers set to -1).
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Price based on User Role – WPML support added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Price based on User Role – wcj_price_by_user_role_do_change_price filter added.
* Fix – PRICES & CURRENCIES – Prices and Currencies by Country – Price by country disabled for admin product edit page.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Prices and Currencies by Country – WPML support added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Product Price by Formula – “Rounding” options added.
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Wholesale Price – “Use total cart quantity instead of product quantity” option replaced with “Quantity calculation” (“Product quantity”, “Total cart quantity (wholesale products only)”, “Total cart quantity”).
* Dev – PRICES & CURRENCIES – Wholesale Price – Admin settings – Minor restyling and descriptions updated.
* Dev – BUTTON & PRICE LABELS – Custom Price Labels – Per product – Algorithm re-written.
* Dev – PRODUCTS – Cost of Goods – Admin Settings – Minor descriptions updates.
* Fix – PRODUCTS – Cross-sells – Hide Cross-sells – Fixed.
* Dev – PRODUCTS – Cross-sells – “Cross-sells Position” option added.
* Dev – PRODUCTS – Cross-sells – “Global Cross-sells” options added.
* Dev – PRODUCTS – Product Addons – Shortcodes are now processed in labels, titles, placeholders and tooltips.
* Dev – PRODUCTS – Product Availability by Date – Advanced Options – “Action” option added.
* Dev – PRODUCTS – Product Availability by Date – Per Product – “Direct Date Admin Input Date Format” option added.
* Fix – PRODUCTS – Product Custom Visibility – Modify Query – Pagination issue fixed.
* Dev – PRODUCTS – Product Custom Visibility – Admin Options – “Visibility Method”, “Products List Column”, “Quick Edit”, “Bulk Edit” options added. Modify Query – “Widgets” option added.
* Dev – PRODUCTS – Product MSRP – Initial module release.
* Dev – PRODUCTS – Product Tabs – WPML support added.
* Fix – PRODUCTS – Product Visibility by Country – Modify Query – Pagination issue fixed.
* Dev – PRODUCTS – Product Visibility by Country – Admin Options – “Quick Edit”, “Bulk Edit” options added.
* Fix – PRODUCTS – Product Visibility by User Role – Modify Query – Pagination issue fixed.
* Dev – PRODUCTS – Product Visibility by User Role – “Admin Options” section added (“Quick Edit”, “Bulk Edit” and “Products List Column” options).
* Dev – PRODUCTS – Product Visibility by User Role – Admin Options – “Visibility Method” option added. Modify Query – “Widgets” option added.
* Dev – PRODUCTS – Product Visibility by User Role – Code refactoring.
* Dev – PRODUCTS – Products XML Feeds – “Sort Products by”, “Sorting Order” and “Max Products” options added to each XML file.
* Dev – PRODUCTS – SKU – “Characters Case” option added.
* Dev – PRODUCTS – SKU – Minor code refactoring.
* Dev – PRODUCTS – SKU – Shortcodes are now processed in template.
* Dev – PRODUCTS – SKU – {product_slug_acronym}, {parent_product_slug_acronym}, {attribute=X}, {parent_attribute=X}, {variation_attribute=X} replaced values added.
* Dev – PRODUCTS – Stock – Module description updated.
* Dev – PRODUCTS – Stock – Custom “Available on backorder” – Section added.
* Dev – PRODUCTS – Stock – Custom “In Stock” – “Low amount” and “Can be backordered” text options added.
* Dev – PRODUCTS – Stock – Major code refactoring.
* Fix – PRODUCTS – Upsells – Hide Upsells – Fixed.
* Dev – PRODUCTS – Upsells – “Global Upsells” options added.
* Dev – PRODUCTS – Upsells – “Upsells Position” option added.
* Dev – PRODUCTS – WCJ_Module_Product_By_Condition – WPML support added.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Core Fields – “description” options added to each field.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Custom Fields – select2 – “min input length” and “max input length” options added.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Customization – Disable Fields on Checkout for Logged Users – “Advanced: Custom fields (readonly)” and “Advanced: Custom fields (disabled)” options added.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Customization – Disable Fields on Checkout for Logged Users – Code refactoring.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Customization – Disable Fields on Checkout for Logged Users – Fields to Disable – “Billing country” and “Shipping country” fields added.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – “USER ROLES to show this field” and “USER ROLES to hide this field” options added.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – Admin Settings – Restyling.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – General Options – “Remove All Uploaded Files on Empty Cart” options added.
* Dev – CART & CHECKOUT – Checkout Files Upload – wcj_checkout_files_upload action added.
* Dev – CART & CHECKOUT – Coupon by User Role – Initial module release.
* Dev – CART & CHECKOUT – URL Coupons – Minor code refactoring.
* Fix – PAYMENT GATEWAYS – Gateways by Country, State or Postcode – “European Union” selection fixed.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Left to Free Shipping – “Shipping Methods by Users” module support added.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Order Custom Statuses – “Enable Colors in Status Column” option added.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Order Custom Statuses – Tool – “Text Color” option added.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Order Min/Max Quantities – “Single Item Cart” options section added.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Shipping Descriptions – “Use Shipping Instances” option added.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Shipping Icons – “Use Shipping Instances” option added.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Shipping Methods by Cities – Initial module release.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Shipping Methods by Products – “Cart or Package” options added.
* Dev – SHIPPING & ORDERS – Shipping Methods by Products – “Shipping Methods by Product Shipping Classes” section added.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – wcj_tcpdf_method() – Params fixed.
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Advanced – General Display Options – PDF Invoices Meta Box on Admin Edit Order Page – “Open docs in new window” option added.
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Display & Misc. – “Thank You Page” options added.
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Invoices Report – Restyling. Code refactoring.
* Dev – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – http://storage.algoritmika.com/booster/tcpdf_fonts/ changed to http://storage.booster.io/tcpdf_fonts/.
* Fix – EMAILS & MISC. – Admin Bar – Checking for current_user_can( ‘manage_woocommerce’ ) before displaying the menus.
* Fix – EMAILS & MISC. – Email Verification – Skip Email Verification for User Roles – Default value (being not an array) bug fixed.
* Dev – EMAILS & MISC. – My Account – “Add User Role Selection to Registration Form” options added.
* Dev – EMAILS & MISC. – Reports – Orders – “Payment Gateways” report added.
* Dev – EMAILS & MISC. – Reports – Orders – Monthly Sales (with Currency Conversion) – Forecast – Year forecast added and output restyled.
* Dev – EMAILS & MISC. – User Tracking – Track Orders – “Order List Columns” option added.
* Dev – Shortcodes – General – [wcj_cross_sell_display] shortcode added.
* Dev – Shortcodes – General – [wcj_upsell_display] shortcode added.
* Dev – Shortcodes – Products – [wcj_product_slug] shortcode added.
* Fix – Functions – Admin – wcj_is_admin_product_edit_page() – AJAX loading variations included.
* Fix – Functions – General – wcj_get_select_options() – Handling empty string ($select_options_raw) correctly now.
* Dev – Functions – Code refactoring – wcj-functions-math.php added.
* Dev – Classes – WCJ_Module_Product_By_Condition class added (affected modules: “Product Custom Visibility”, “Product Visibility by User Role”, “Product Visibility by Country”).
* Dev – Classes – WCJ_Module_Shipping_By_Condition – Changed to abstract.
* Dev – Classes – WCJ_Module – save_meta_box() – Global post setup added.
* Dev – Admin – Booster global message restyled.
* Dev – “Standard PHP sessions” is now the default option for WCJ_SESSION_TYPE. Affected modules: Checkout Files Upload, EU VAT Number, Multicurrency (Currency Switcher), Product Visibility by Country, Product Custom Visibility, Tax Display, Prices and Currencies by Country.

= ۳٫۵٫۳ – ۱۲/۰۴/۲۰۱۸ =
* Dev – PRODUCTS – Cross Sells – Initial module release.
* Dev – PRODUCTS – Product Input Fields – Shortcodes are now processed in product input fields titles and placeholders.
* Dev – PRODUCTS – Upsells – Initial module release.
* Fix – CART & CHECKOUT – Empty Cart Button – Button position on the Checkout page – Some possible positions removed (fixes the issue with “Place order” button not working etc.).
* Dev – CART & CHECKOUT – Empty Cart Button – Button position on the Cart page – More possible positions added.
* Fix – PDF INVOICING & PACKING SLIPS – Email Options – Checking for invoice to be created before attaching it to email (fixes the issue with empty invoices attached with zero total orders, and “Do not create if order total equals zero” option enabled).
* Dev – EMAILS & MISC. – Admin Tools – “Show Booster Menus Only to Admin” option added.

 


دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد...

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد…

  UPDATES Version 4.9.35.1 (24 Sep 2019) ============================ - Fixed bug : Remove files from …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *