صفحه اصلی / آپدیت / افزونه راکت ( موشک ) | Wp Rocket

افزونه راکت ( موشک ) | Wp Rocket

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه rocket  : 
لیست تغییرات و آپدیت افزونه راکت

۳٫۳٫۱ April 16, 2019

 • Enhancement: Update the integrated documentation and support system to the new version. It’s now easier to search for answers and doc right from the plugin (#1580)
 • Enhancement: Whenever possible, use the original image dimensions for the placeholder image dimensions when using lazyload to reduce content reflow and be more compatible with various themes and plugins
 • Enhancement: Add more patterns from inline JavaScript to combine JavaScript exclusions to prevent cache directory size issues
 • Enhancement: Prevent WP Rocket from trying to clear the cache multiple times when updating a post (#1558)
 • Enhancement: Add a link to the documentation if there was an error during Critical CSS generation (#1512)
 • Third Party Compatibility: Auto-exclude Themify Builder Custom Post Types from Critical CSS generation (#1582)
 • Third Party Compatibility Prevent defer JavaScript from being applied to scripts from widget.reviews.co.uk (#1533)
 • Third Party Compatibility: Prevent defer JavaScript and combine JavaScript for scripts from SyntaxHighlighter (#1476)
 • Third Party Compatibility: Improve compatibility with Flywheel hosting (#1581)
 • Third Party Compatibility: Prevent the cache from being cleared too often when using Elementor (#1485)
 • Third Party Compatibility: Make sure CSS changes are showing when using the external file option when using Elementor and WP Rocket combine CSS (#1516)
 • Third Party Compatibility: Fix an issue fetching the RankMath SEO sitemap URL after a change in the plugin code (#1620)
 • Third Party Compatibility: Auto-disable lazyload for background images on Bridge theme
 • Third Party Compatibility: Disable NGG resource manager to prevent conflict with JS minification/combine
 • New filters: rocket_css_asset_source_path and rocket_css_target_source_path, to filter the source and target paths when performing CSS minification

New feature: Lazyload picture elements (#1563)
New feature: Lazyload background images added inline in the HTML content with the background-image CSS attribute (#1563)
New feature: NGINX FastCGI Cache Add-on, to synchronize WP Rocket cache purge with NGINX Cache purge (#1565)
Enhancement: Update the way lazyload is applied to catch more images and be more compatible (#1563)
Enhancement: Add preload fallback system for sitemap preload in case there is an error during parsing of the sitemaps (#1306)
Enhancement: Automatic compatibility with Pressable hosting. WP Rocket is now usable on Pressable (#1572)
Enhancement: Ignore utm_term parameter during caching when used in the URL (#1564)
Bugfix: Prevent cache file not being generated if filename is longer than 255 characters (#1538)
Bugfix: Prevent PHP warning when using the GDPR plugin (#1537)

۳٫۲٫۶ February 20, 2019

 • Enhancement: Increase request timeout for homepage and sitemaps preload to 10 seconds to reduce cURL 28 errors on some websites
 • Enhancement: Don’t verify SSL on local preload requests to prevent cURL 60 errors on some websites
 • Bugfix: Prevent a matching issue when URL contains pattern matching with a file type during homepage preload
 • Bugfix: Correctly delete previous preload errors when launching a new preload

۳٫۲٫۵ February 11, 2019

 • Enhancement: Serve cache page when the _ga query string parameter is set
 • Enhancement: Add the rocket_disable_htaccess filter to disable edition of the htaccess file
 • Enhancement: Auto-exclude additional inline JS patterns from the combine JS files option
 • Enhancement: Add action hooks before and after WP Rocket resets OPCache
 • Bugfix: Correctly exclude custom login page set in WPS Hide Login from cache
 • Bugfix: Prevent a PHP notice in some cases when using the disable WordPress embeds option
 • Bugfix: Prevent a PHP fatal error when trying to use sitemap preload on an environment with the SimpleXML extension disabled
 • Bugfix: Prevent a PHP fatal error caused by other plugins using deprecated WP Rocket functions
 • Bugfix: Prevent a 500 error on Windows Server using Apache caused by end of line characters
 • Bugfix: Prevent a PHP fatal error when using minify/combine CSS or remove query strings on a server without the mbstring PHP extension

۳٫۲٫۴ January 29, 2019

 • Enhancement: Add versioning on the local Google Analytics file to ensure it’s refreshed in the browser cache
 • Enhancement: Automatically clear cache on theme update
 • Enhancement: Add link to WP Rocket settings page after a rollback
 • Enhancement: Improve compatibility with WPML when using the different directories per language option
 • Enhancement: Improve compatibility with Polylang when using the page name in the homepage URL
 • Enhancement: Provide more specific feedbacks when the license can’t be automatically validated on plugin activation
 • Enhancement: Provide more specific feedbacks when issues are encountered during cache preloading
 • Bugfix: Prevent HTML inserted inside iframe tags from breaking the lazyload
 • Bugfix: Correctly optimize CSS/JS assets using relative URLs
 • Bugfix: Correctly rewrite path of images in CSS files in some cases
 • Bugfix: Prevent a potential PHP fatal error when using Polylang pll_get_post_language() in specific contexts
 • Bugfix: Correctly clear cache even when no languages are set in Polylang
 • Bugfix: Don’t clear minify files when clearing cache for a specific language to prevent 404 errors on the other languages
 • Bugfix: Correctly apply assets optimizations when using different domains per language with multilingual plugins
 • Bugfix: Correctly rewrite assets URLs to the CDN URL when using different domains per language with multilingual plugins
 • Bugfix: Prevent WordPress rules from being deleted from the htaccess in some cases when WP Rocket updates the file

Compatibility fix: Following SG Optimizer 5.0 update, adapt our compatibility code to also work with the new version
Compatibility fix: Following WordPress 5.0.1 security update, re-enable WP Rocket import settings feature
۳٫۲٫۳ December 12, 2018
Enhancement: Auto-detect Rank Math SEO plugin sitemap for preload
Enhancement: Display warning message if the Sucuri API Key inputted is not correct
Enhancement: Apply lazyload on Genesis images
Enhancement: Display a warning if WP Rocket Footer JS plugin is active, as it is preventing some WP Rocket options from being able to be used
Enhancement: Add more patterns to the auto-exclude inline JavaScript list when using combine JavaScript
Enhancement: Don’t try to generate the Critical Path CSS for the elementor_library and oceanwp_library Custom Post Types
Enhancement: Auto-exclude Hubspot from deferred JavaScript
Enhancement: Add a placeholder on the CDN input field to hint on the correct syntax to use
Bug fix: Prevent a PHP Fatal Error on PHP < 5.5 when using the Facebook Pixel Add-on
Bug fix: Prevent a 404 error on the Facebook Pixel add-on cache file when using a 32 bits server
Bug fix: Correctly apply the CDN URL on images links when using the All zone
Bug fix: Prevent PHP warning and notice in some cases when using preload
Bug fix: Correctly remove the query string when inputting an URL in the JavaScript exclusion field
Bug fix: Starting with this version, the rollback feature will correctly roll back to the latest release of the previous Major version.
Bug fix: Correctly preserve parameters with encoded video URLs when using the Replace YouTube iframe with preview image option
Bug fix: Correctly display the customizer link on the front-end when using logged-in user cache

۳٫۲٫۲ November 14, 2018

 • Enhancement: Add additional inline JS patterns to the combine JS exclusion
 • Enhancement: Ignore cn-reloaded query string to serve the cache file even if it’s set
 • Enhancement: Increase browser caching of images to 4 months to match new Google PageSpeed expectations
 • Enhancement: Insert critical CSS after the title tag instead of at the start of the head tag
 • Enhancement: Improve preload homepage URLs discovery
 • Enhancement: Support relative URLs in default preload
 • Enhancement: Remove pages excluded from cache from the preload list
 • Bugfix: Remove duplicate URLs found before doing the preload
 • Bugfix: Correctly check for https version of the cache file during preload
 • Bugfix: Prevent too many requests to Sucuri API if using our Sucuri Add-On
 • Bugfix: Correctly handle array parameters in URL when having query strings
 • Bugfix: Prevent PHP notice for HTTP_USER_AGENT if it’s not set
 • Bugfix: Correctly display the SEO Framework sitemap checkbox in WP Rocket preload settings

۳٫۲٫۱٫۱ November 9, 2018

 • Regression fix: Revert serve the gzip version of the cache file even without the Apache rewrite rules as its causing display issues on some configurations
 • Regression fix: Remove mandatory cookies for Cookie Notice and GDPR plugins
 • Bugfix: Correct an issue stopping preload too early when triggering it from the admin menu

۳٫۲٫۱ November 8, 2018

 • Enhancement: Improve the query strings caching handling, removing specific parameters from the URLs and ordering the remaining alphabetically, to improve cache file creation
 • Enhancement: Serve the gzip version of the cache file even without the Apache rewrite rules
 • Enhancement: Ignore mandatory cookies on known hostings with server-side cache to correctly apply other optimizations on the cached file
 • Enhancement: Improve new partial preload efficiency
 • Enhancement: Apply CDN on custom media uploads folder
 • Enhancement: Apply CDN on links to images when only images is selected in the CDN settings
 • Enhancement: Add a way to hide the “my account” section on the dashboard with the WP_ROCKET_WHITE_LABEL_ACCOUNT constant
 • Enhancement: Add webP to the htaccess expires rules
 • Regression fix: Don’t apply lazyload on wp_get_attachment_image() as it’s causing issues with some themes removing the custom HTML attributes necessary for the lazyload process
 • Bugfix: Prevent a 404 error related to the lazyload script source map file missing
 • Bugfix: Correct a browser caching issue for some customers
 • Bugfix: Correct a bug preventing query strings caching on Windows servers
 • Bugfix: Prevent a PHP fatal error when WPML is disabled via the network setup on multisite
 • ۳rd Party Compatibility: Auto-detect The SEO Framework XML Sitemap
 • ۳rd Party Compatibility: Apply CDN on Beaver Builder Parallax images

۳٫۲٫۰٫۱ November 7, 2018

 • Improve compatibility with loading time testing tools when using a plugin requiring cookies, like the various GDPR plugins

۳٫۲ November 6, 2018

 • New feature: Control WordPress Heartbeat API directly from WP Rocket. You can reduce its activity or disable it, independently on the admin, post editor page and frontend
 • New feature: Facebook tracking local cache. Create a local copy of Facebook tracking scripts, to improve browser caching. This will improve your score on GTMetrix
 • Enhancement: Revamped the preload feature. It no longer uses an external bot, but a background process instead. This will make the process faster and more efficient. We also updated WP Rocket preload settings tab to make the options easier to understand, and added the possibility to stop a preload currently running
 • Enhancement: Favicons and touch icons URLs are now rewritten to use the CDN URL if the CDN is active for images
 • Enhancement: You can now define a custom cache path and URL, using the constants WP_ROCKET_CACHE_ROOT_PATH and WP_ROCKET_CACHE_ROOT_URL
 • Enhancement: You can now decide to serve the mobile version of the cache to tablets instead of the desktop version, by using the new filter rocket_cache_mobile_files_tablet
 • Enhancement: Lazyload is now applied on image displayed using the wp_get_attachment_image() function
 • Enhancement: Add additional inline JS patterns to auto-exclusion from combine JS
 • ۳rd party compatibility: Added a new Rocket Add-On for Sucuri compatibility. You can now activate it and add your Sucuri API Key, and Sucuri cache will be automatically cleaned and synced with WP Rocket cache
 • ۳rd party compatibility: Improve compatibility with the Cookie Notice plugin
 • ۳rd party compatibility: Improve compatibility with the WeePie Cookie Allow plugin
 • ۳rd party compatibility: Improve compatibility with the GDPR plugin
 • Bugfix: Prevent a fatal error related to composer when changing the installation path, either by moving it manually or using a staging system
 • Bugfix: Lazyload was not correctly applied on some iframes.

۳٫۱٫۴ September 17, 2018

 • Enhancement: automatically move some inline JS depending on jQuery after the combined file to prevent JS errors
 • Enhancement: any external or inline JS between noptimize HTML comments will be ignored during JS combine
 • Enhancement: optimize Youtube play image used for the Replace YouTube iframe with preview image option
 • Bugfix: caching now works with a URL using a port number
 • Bugfix: prevent the Google recaptcha iframe fallback from being incorrectly displayed when using the Lazyload iframes option

۳٫۱٫۳٫۲ September 2, 2018

 • Notice: This patch is only to prevent the false positive warning about the rocket-mobile-detect.php file containing a suspected malware URL. The URL in question was present in a comment in the file concerned. Comments are not executable code, and thus, the presence of this URL in the comment cannot cause any direct harm to our users websites. We removed the URL to stop the warning in Wordfence.
 • If you are not using Wordfence, you can skip this version

۳٫۱٫۳٫۱ August 30, 2018

 • Bugfix: Prevent issues when inline javascript has comments in it with combine JS active

۳٫۱٫۳ August 29, 2018

 • Enhancement: Update Pagely compatibility to handle cache deletion
 • Enhancement: Add a new textarea field to include inline Javascript from WP Rocket settings
 • Enhancement: 3rd party Javascript can be excluded from the same textarea field as the internal Javascript files
 • Enhancement: Automatically exclude inline Javascript added by wp_localize_script() from combine Javascript, as it is not necessary and can cause issues
 • Bugfix: Auto-exclude gist.github.com and content.jwplatform.com from defer JS to prevent display issues
 • Bugfix: Prevent a possible PHP fatal error when importing settings from a site with Cloudflare active to a site with Cloudflare inactive
 • Bugfix: Prevent cache not working when the site path ended with the character 2
 • Bugfix: Prevent cross-origin fonts htaccess rules from being added when they shouldn’t

۳٫۱٫۲ August 21, 2018

 • Enhancement: Auto-exclude additional inline scripts to improve compatibility for the combine JS option
 • Enhancement: The option Replace YouTube iframe with preview image new works with Youtube cookieless domain
 • ۳rd party enhancement: Clear WP Rocket cache when Beaver Builder clears its own cache
 • Bugfix: Prevent minifying/combinying styles/scripts that are commented in the HTML markup
 • Bugfix: Prevent a PHP fatal error when trying to make a donation with Give and the sequential order option active
 • Bugfix: Prevent display issue on a Youtube playlist with the option Replace YouTube iframe with preview image
 • Bugfix: Preserve video parameter when using the option Replace YouTube iframe with preview image
 • Bugfix: Prevent a 404 error in Google Search Console for the lazyload script
 • Bugfix: Prevent returning to Beaver Builder builder page when using the clear cache link in the admin bar

۳٫۱٫۱٫۱ August 10, 2018

 • Regression fix: Prevent a PHP fatal error “undefined function” on activation on Apache, because the fuctions were in a file not loaded in the activation hook

۳٫۱٫۱ August 10, 2018

 • Bugfix: Prevent the plugin from removing custom cron schedules if the Google Tracking Add-on is not active
 • Bugfix: Prevent a PHP Fatal Error is a call to a deprecated WP Rocket function is made by another plugin
 • Bugfix: Improve URL to path conversion function to prevent errors with some relative CSS/JS URLs during minification/combine/remove query strings
 • Bugfix: Add more default exclusions to combine Javascripts files to prevent errors
 • Bugfix: WP Rocket can now be correctly disabled if activated on the network level on multisite
 • Bugfix: Correctly exclude the REST API on multisite sub-sites
 • Bugfix: Correctly recreate the wp-rocket-config folder if it doesn’t exist
 • Bugfix: Correctly position the show sidebar slider for RTL languages
 • Bugfix: Don’t display the show sidebar slider on the license screen

۳٫۱ August 06, 2018

 • Requirements change: WP Rocket now requires WordPress 4.7 or higher
 • New feature: Create a cache of WooCommerce empty cart content to improve loading time of the wc-ajax=get_refreshed_fragments AJAX request
 • New feature: Google Tracking one-click add-on enables you to create a local cache version of Google Analytics and Google Tag Manager files, improving browser caching for them
 • Enhancement: Combining JS files also combines inline and 3rd party scripts, resulting in a better compatibility and no render-blocking files
 • Enhancement: Improve compatibility with WooCommerce Multilingual currency switcher
 • Enhancement: Improve detection of some CSS files during minification/combine
 • Enhancement: Specific compatibility for Uncode theme related to the combine JavaScript option, to prevent display issues
 • Enhancement: Automatic compatibility with o2switch Varnish xTremCache when active
 • Fix: Correctly assign the return value of the set_rocket_wp_cache_define filter
 • Fix: Prevent incorrect display of the license expiration date in the dashboard in some cases
 • Fix: Prevent caching of pages with a 403 or 500 error code
 • Fix: Prevent entire site from being excluded from cache when WooCommerce pages are not correctly defined or published
 • Fix: Prevent a php warning in some cases with a multilingual plugin when clearing the cache
 • Fix: Prevent a fatal error on WPS Hide Login activation with the new version of this plugin
 • Fix: Correctly rewrite inline styles images URLs to the CDN only if the CDN is set to all or images

۳٫۰٫۵٫۱ June 05, 2018

 • Regression fix: correct an issue which prevented sitemap-based preloading from working

۳٫۰٫۵ June 05, 2018

 • Enhancement: Settings page design update to improve readability and contrast, following our customers feedbacks since the 3.0 release
 • Enhancement: Add a show sidebar switcher on the settings page, to show/hide the sidebar that is mainly useful for new users
 • Enhancement: Revert the CDN field to the pre-3.0 implementation, improving it’s usability and fixing a bug with the reserved for selection
 • Enhancement: Specify directly the zone ID in Cloudflare settings instead of using the domain
 • ۳rd party compatibility: Improve compatibility with Polylang detect browser language option
 • ۳rd party compatibility: Improve compatibility with WeePie Cookie Allow new features
 • ۳rd party dependency: Update Minify library version to 1.3.60
 • Bugfix: Correctly minify relative CSS and JavaScript URLs
 • Bugfix: Correctly rewrite referenced file paths in CSS files when using minification/cache busting on a subfolder installation
 • Bugfix: Prevent full cache clear when an image is uploaded to a draft
 • White label: You can replace the default WP Rocket footprint by a generic one by using the WP_ROCKET_WHITE_LABEL_FOOTPRINT constant.

۳٫۰٫۴ April 24, 2018

 • Enhancement: Improve compatibility with Kinsta in the case where the installation is missing Kinsta mu-plugin, and correctly clear Kinsta cache when using “Purge this URL” on the front-end
 • Enhancement: Generate WP Rocket caching files on Siteground even for sites with a version older than 4.0.5 of SG Optimizer
 • Enhancement: Add back placeholders in some WP Rocket textareas fields to hint at the correct syntax to use
 • Bugfix: Prevent incorrectly rewritten URL paths in minified/busted CSS files in some cases
 • Bugfix: Fix a conflict with the SumoMe plugin which prevented WP Rocket settings tabs navigation from working
 • Bugfix: Prevent database optimization counting the number of items to optimize on all admin pages instead of only WP Rocket settings apge
 • Bugfix: Database optimization “Optimize” button now optimize correctly even if the settings didn’t change
 • Dependency: Update lazyload script the to latest available version

۳٫۰٫۳ April 9, 2018

 • Enhancement: Re-introduce cache SSL option, as many website use https but the WordPress home URL doesn’t reflect it, which prevented correct caching of https page
 • Bugfix: Display all options if a JavaScript conflict occurs, to keep them accessible even if the navigation doesn’t work
 • Bugfix: Fix an issue with the rollback not working for old PHP/WordPress versions installations
 • Bugfix: Fix a PHP Notice related to the database automatic cleanup frequency

۳٫۰٫۲ April 3, 2017

 • Bugfix: Prevent white screen on Kinsta hosting because of incorrect classes names

۳٫۰٫۱ April 3, 2018

 • Bugfix: Correct an issue preventing logged-in users cache from working

۳٫۰ April 3, 2018

 • The minimum required PHP version required for this version has been upgraded to 5.4.
 • The minimum required WordPress version required for this version has been upgraded to 4.2.
 • Enhancement: a whole new settings page! We redesigned our settings to be clearer, easier to use and with more helpers for you to understand what an option does. We also removed unused options to streamline your experience.
 • Enhancement: Automatic compatibility with Kinsta caching system and CDN
 • Bugfix: Correctly minify/cache busting on subdirectory installations and with custom content path

۲٫۱۱٫۷ March 11, 2018

 • Enhancement: Save dynamic CSS/JS as static file when the only query string is the WP version
 • Enhancement: Require composer autoload only if it exists to improve compatibility with site wide composer installation
 • Enhancement: Exclude PDF from gzip
 • Enhancement: Apply lazyload on WPTouch version of the website
 • Bugfix: Prevent wrong URLs in some cases for CSS @import or url() after minification or remove query strings
 • Bugfix: Minification and remove query strings are correctly applied on languages other than the default one when using a multilingual plugin
 • Bugfix: Improve home path detection function to prevent some cases where the value was incorrect and prevented minification/remove query strings
 • Bugfix: Prevent the homepage from being excluded from cache when WPS Hide Login URL is empty
 • Bugfix: Clear cache when a post is updated via XML-RPC
 • Bugfix: Correctly add the htaccess rewrite rules when disabling mobile cache option without disabling specific cache for mobile option first
 • Bugfix: Correctly load critical CSS on taxonomy archive pages
 • Bugfix: Correctly auto-detect Yoast SEO 7 sitemap

۲٫۱۱٫۶ February 5, 2018

 • Enhancement: Automatic compatibility Cookie Notice by dFactory plugin
 • Enhancement: Update Minify library to include latest improvements and bugfixes
 • Bugfix: Prevent Premium SEO Pack from rendering WP Rocket Settings Page inaccessible
 • Bugfix: Remove critical CSS from AMP pages to prevent validation error
 • Bugfix: Prevent a PHP notice when analytics is activated and the type of web server could not be correctly detected

۲٫۱۱٫۵ January 29, 2018

 • Enhancement: Add filter rocket_youtube_thumbnail_resolution to be able to modify the resolution of the Youtube Preview image
 • Enhancement: Add filter do_rocket_critical_css_generation to control the autogeneration of the critical CSS
 • Enhancement: Insert critical CSS before CSS files when combine CSS is active
 • Enhancement: Check for minified file existence earlier in the minify process to improve cache generation time
 • Enhancement: Prevent adding DNS prefetch on uncached pages
 • Bugfix: Correct an issue with rocket_realpath() on windows server which was preventing minification and remove query strings from working
 • Bugfix: Prevent some code to be displayed when optimize CSS delivery is active because the stylesheet tag contains special characters
 • Bugfix: Correctly apply remove query strings even when there is no file to minify
 • Bugfix: Prevent a PHP warning because of a wrongly named variable in 2.11.4
 • Bugfix: correctly apply sizes to image when lazyload is active
 • Bugfix: correctly process files for minification and remove query strings when content folder is outside the WordPress directory

۲٫۱۱٫۴ January 8, 2018

 • Bug fix: Correctly apply JS minification/combine if there is no JS files in the header when combine option is active
 • Bug fix: Correctly display some embeds from Jetpack with lazy load for iframes option active
 • Bug fix: Correct conflict between Lazy Load and Cloudflare Rocket Loader
 • Bug fix: Prevent 404 errors in some cases because the browser was trying to load a lazyload-v.min.js file
 • Bug fix: Correct display issue with Optimize CSS delivery if the CSS tag doesn’t have any content after the file URL
 • Bug fix: Correctly save CSS/JS dynamic files as static files
 • Bug fix: Exclude MasterSlider images from Lazy Load to prevent display issues
 • ۳rd party compatibility: Auto exclude s2member dynamic files from being saved as static files to prevent issues
 • ۳rd party compatibility: Display warning if WP Super Minify is active at the same time as WP Rocket minification options

۲٫۱۱٫۳ December 19, 2017

 • Bug fix: prevent a 404 on lazyload script if URL contains “-v”
 • Bug fix: correctly display initially hidden images when they come into view when lazyload is active. This should improve compatibility with sliders, tabs, accordions or carousels

۲٫۱۱٫۲ December 18, 2017

 • Enhancement: use a different version of the lazyload script depending on browser support of IntersectionObserver. Browsers supporting this feature should see a great improvement.`
 • Enhancement: update rel=”preload” polyfill to latest version
 • Bug fix: prevent minified file returning a 404 error because of a query string in the filename
 • Bug fix: correctly prevent jQuery from being deferred when WordPress is installed in a subdirectory
 • Bug fix: prevent a fatal error “undefined method cancel_process()” related to database optimization, critical CSS generation or sitemap preload
 • Bug fix: prevent a white screen in some cases when HTML minification is enabled
 • Bug fix: prevent PHP warning on $rocket_js_enqueue_in_head because it’s not set
 • Bug fix: prevent white label from being applied when it shouldn’t
 • Bug fix: prevent a conflict between CDN and combine CSS/JS where the original files were being removed but the combined files were not added to the HTML

۲٫۱۱٫۱ December 15, 2017

 • Bug fix: Prevent PHP warning related to open_basedir on some servers
 • Bug fix: Correct required PHP version for Cloudflare feature in WP Rocket
 • Bug fix: Correctly pass the $item parameter to rocket_cpcss_job_request filter
 • Bug fix: Prevent display the full path to the file when using minification on a file without version query string
 • Bug fix: Prevent jQuery from being removed when using defer JS and minification without combine
 • Bug fix: Prevent PHP fatal error because of redeclared function in some cases

۲٫۱۱ December 14, 2017

 • Backward compatibility: This new version of WP Rocket is not compatible with PHP 5.2. If you update on a PHP 5.2 server, you will receive a warning notice and an option to rollback to the previous version.
 • New Feature: You can now generate the critical path CSS automatically from WP Rocket settings. It will generate a different critical path CSS for your homepage, your blog page and every types of pages/taxonomies you have.
 • New Feature: We added an opt-in, anonymized analytics tracking to better understand our customers usage of the plugin and help us use this data to improve  in the future
 • Enhancement: Completely new lazy load script, with better performance and compatibility
 • Enhancement: As a new lazyload option, you can now replace Youtube videos by clickable thumbnails, which can help your loading time if you have a lot of videos on the same page
 • Enhancement: Completely new minification system, faster and better. It is not relying on HTTP requests anymore, which should prevent a number of common issues we had
 • Enhancement: Remove query strings option doesn’t rely on HTTP requests anymore, which should prevent a number of common issues we had
 • Enhancement: Database optimization process is now done in the background, preventing any long wait or timeout
 • Enhancement: Added more notices after actions are triggered to give more feedbacks about what is going on with the plugin
 • Enhancement: the gzip version of the cache file is now served even when you don’t have WP Rocket rewrite rules enabled

۲٫۱۰٫۱۲ November 21, 2017

 • Bug fix: Prevent fatal error when WP Offload S3 and WP Offload S3 Assets are activated but disabled because not compatible with the new version of AWS plugin
 • Bug fix: Prevent error 500 on some hostings that don’t support the Options in .htaccess
 • Bug fix: Prevent cache deletion not working on some multilingual installations

۲٫۱۰٫۱۱ November 03, 2017

 • Enhancement: Prevent showing the directory listing in cache folder on a host which doesn’t disable it by default
 • Fix: Prevent possible PHP warning on NGINX server when using the specific cache for mobile option
 • Fix: Prevent PHP notice when using CSS minification and PHP 7.1

۲٫۱۰٫۱۰ October 23, 2017

 • Fix: Google fonts concatenation could cause display issues in some cases
 • Fix: White label was applied when it shouldn’t. Note: If you’ve started using WP Rocket with 2.10.9, you now see content on the settings page and toolbar menu you had not seen before. Please consider this as “back to normal” rather than “new”. We apologise for any confusion caused.
 • Fix: Settings import was not working in some cases

۲٫۱۰٫۹ September 20, 2017

 • Fix: prevent google fonts being removed when combine google fonts option is active

۲٫۱۰٫۸ September 20, 2017

 • Enhancement: Add usqp query string to query strings to receive default cache (AMP compatibility)
 • Enhancement: Use different User agents for the different WP Rocket preloads to differentiate them
 • Fix: prevent conflict between Elementor and combine Google Fonts option
 • Fix: import settings should be working correctly on all browsers
 • Fix: change the default lazyload placeholder for iframes to prevent alert in some browsers
 • Fix: when load css asynchronously is active, attach the noscript tags added to the close body tag instead of close html to prevent warning in W3C validator
 • Fix: correctly exclude jQuery from concatenation when defer JS safe mode is active on website with site_url() as a subfolder
 • Fix: exclude WooCommerce shipping class URLs from pages to purge to prevent a full domain clear instead of a partial one
 • Fix: limit maximum dimensions of custom flags in WP Rocket admin menu when using Polylang
 • Fix: correct placeholder for the htaccess warning message
 • Fix: prevent display of WP Rocket banner on plugin information when white label is active

۲٫۱۰٫۷ August 2, 2017

 • Enhancement: automatically detect WP Offload S3 & Assets to deactivate the corresponding CDN options in WP Rocket
 • Enhancement: CDN URL is applied to internal images links
 • Enhancement: clear cache when changing values on Advanced Custom Fields options page
 • Enhancement: introduce rocket_remove_empty_lines filter to control removal of empty lines in htaccess
 • Bugfix: settings import now work correctly on Internet Explorer, Edge and Chrome Windows
 • Bugfix: CDN rewrite for images should be less likely to break with JavaScript inserted HTML
 • Bugfix: don’t include the footprint of WP Rocket for not HTML files in the gzipped version
 • Bugfix: made our regex less greedy to improve minification
 • Bugfix: prevent a PHP warning if there is no scripts included in the by WordPress

۲٫۱۰٫۶ July 17, 2017

 • Bugfix: cache was not working on Windows Servers and on custom configuration with symlinks
 • Bugfix: prevent CDN to be applied where it shouldn’t when using wp_get_attachment_image_src()
 • Bugfix: don’t exclude homepage from cache when WooCommerce cart/checkout/account page are set on the homepage
 • Bugfix: add a polyfill for the hash_equals() function to make it work on PHP < 5.6
 • Bugfix: prevent the common cache for logged-in users variable to be added multiple times in the WP Rocket config file

۲٫۱۰٫۵ ۲۸ June, 2017

 • Enhancement: Feeds are no longer cached by default. They can be cached again by using the rocket_cache_reject_uri filter
 • Enhancement: Easy Digital Downloads purchase confirmation page is automatically excluded from cache
 • Bugfix: fix an issue preventing the cache from working for some configurations using subfolder

۲٫۱۰٫۴ ۲۲ June, 2017

 • Enhancement: Automatic compatibility with GeotargetingWP plugin
 • Enhancement: Elementor JS files are not longer automatically excluded from JS minication
 • Enhancement: WPML JS file is no longer moved to the footer
 • Bugfix: prevent potential issue when using the remove query strings option and the HTTP request fails
 • Bugfix: prevent conflict between remove query strings option and CDN
 • Bugfix: correctly activate the improved JS & CSS minifiers
 • i18n: fix missing translation strings, update translations & improve RTL support
 • Security fix: Possible to trigger a LFI, and exploit it using a deprecated PHP version. Dread score: low risk, thank’s to Paulos Yibelo

۲٫۱۰٫۳ ۰۸ June, 2017

 • Regression fix: fix an incompatibility between Jetpack and WP Rocket preventing the cache from being served
 • Bugfix: modify class for flags displayed on WP Rocket admin menu when WPML is active to prevent any display issue with custom flags

۲٫۱۰٫۲ ۰۸ June, 2017

 • Regression Fix: correctly insert concatenated JS files in the footer
 • Regression Fix: correctly display the clear cloudflare cache button in the admin bar

۲٫۱۰٫۱ ۰۸ June, 2017

 • Enhancement: Add automatic compatibility with JetPack cookie law
 • Enhancement: Don’t auto-activate CDN option on WP Engine anymore
 • Bugfix: prevent a fatal error on GoDaddy

۲٫۱۰ ۰۷ June, 2017

 • New: Option to load CSS files asynchronously and add the critical CSS to the header of the page
 • New: Option to defer loading of JS files
 • New: Minification and concatenation are now separate options
 • New: Option to disable WordPress embeds
 • Enhancement: Overhaul of our admin panel to make it clearer and simpler
 • Enhancement: Export WP Rocket options as JSON instead of gzip
 • Enhancement: Use more performant libraries for minification
 • Enhancement: Prevent warnings when using the PHP compatibility checker plugin for PHP 7
 • Bugfix: Fix cases where JS files supposed to stay in the footer where moved to the header during concatenation
 • Bugfix: Prevent issue with some page builders and the remove query string option
 • Bugfix: Prevent issue when WordPress is in a subdirectory and the remove query string option is active
 • Bugfix: Prevent error message when clearing the cache using Varnish HTTP Purge & WP Rocket
 • Bugfix: Correct some issues with CDN and background images
 • New filter: Possibility to use the filter rocket_fetch_minify_args to allow minification to work behind basic auth

۲٫۹٫۱۱ ۰۵ April, 2017

 • Fix: PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function jetpack_sitemap_uri() in …/inc/3rd-party/jetpack.php – Since Jetpack 4.8, the jetpack_sitemap_uri() function doesn’t exists anymore. The Jetpack team is going to deprecated it in the 4.8.1.

۲٫۹٫۱۰ ۲۹ March, 2017

 • [PHP 5.2] Fix Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /inc/3rd-party/hosting/godaddy.php on line 117

۲٫۹٫۹ ۲۲ March, 2017

 • Enhancement: Compatibility with GoDaddy Managed Hosting
 • Enhancement: Update Mobile_Detect class to recent version
 • Enhancement: Allow caching when the ao_noptimize query string is set
 • Fix: LazyLoad Iframes & Videos no longer crashes Android Facebook browser
 • Fix: CDN URL no longer applied on SVG URL by reference
 • Fix: Remove query string is now correctly applied when minification disabled on a single post
 • Fix: Imagify install button works again

۲٫۹٫۸٫۱ ۰۲ March, 2017

 • Regression Fix: PHP Fatal error: Can’t use function return value in write context in ../inc/front/cdn.php on line 138

۲٫۹٫۸ ۰۲ March, 2017

 • Fix: PHP notice when saving options since 2.9.7
 • Fix: image URL in Envira Gallery Lightbox was incorrectly rewritten when using a CDN
 • Fix: CDN feature was not working correctly with schemeless URL on PHP < 5.4
 • Fix: Revert to previous htaccess in /min/ directory to prevent 403 issue on some setups
 • Fix: Prevent cache not working when the reject UA variable is empty

۲٫۹٫۷ ۲۷ February, 2017

 • Enhancement: Check the API key validation only during the first installation and when the options are saved.

۲٫۹٫۶ ۲۳ February, 2017

 • Enhancement: Compatibility with Minification & Sucuri’s .htaccess hardening
 • Enhancement: Save WP Engine CDN value in transient to reduce number of requests
 • Enhancement: Exclude cdn.jsdelivr.net & cdnjs.cloudflare.com from JS minification
 • Fix: Remove query strings is now applied on page excluded from cache when CSS/JS minification enabled
 • Fix: Prevent CDN URL replacement on images posted via XMLRPC.php
 • Fix: Prevent Gravatar file duplicated with JS Minification enabled
 • Fix: Correctly apply CDN URL on images with relative path

۲٫۹٫۵ ۱۰ February, 2017

 • Enhancement: When a minification option is enabled in Autoptimize, it will be disabled in WP Rocket
 • Enhancement: Add version to SCCSS static filename to improve cache busting
 • Enhancement: Add version to dynamic CSS/JS save as static file to improve cache busting
 • Enhancement: Automatically exclude Elementor JS files from minification
 • Enhancement: Auto-exclude “http://www.industriejobs.de” external domain from the JS minification
 • Fix: Import options now works again for WP 4.7.1 and above
 • Fix: Prevent a PHP warning on filemtime()
 • Fix: Don’t add the full path to a CSS background url when the value is empty

۲٫۹٫۴ ۲۱ January, 2017

 • [PHP 5.2] Fix PHP Parse error: syntax error, unexpected T_FUNCTION, expecting ‘)’ in ../inc/3rd-party/plugins/sf-move-login.php on line 39.

۲٫۹٫۳ ۱۹ January, 2017

 • Enhancement: add filters for cache busting filename and static file created from dynamic CSS/JS
 • Enhancement: use a text field instead of a dropdown list for the CloudFlare domain value, prefilled with the domain of the current website
 • Fix: prevent some files from being saved in the cache busting if they don’t use ?ver or use an unusual query string
 • Fix: prevent fatal error with SF Move Login 2.4 and above
 • Fix: prevent an issue with background-image URL and CDN when the URL is surrounded by “
 • Fix: prevent a JS file being loaded twice when using remove query strings + CDN + defer loading

۲٫۹٫۲ ۱۱ January, 2017

 • Enhancement: Apply CDN URL to images displayed with wp_get_attachment_image_src()
 • Enhancement: Preserve Yandex comments during HTML minification
 • Enhancement: save CloudFlare IPs in a transient to prevent calls to the CloudFlare API
 • Fix: Replace spaces in cache busting path to prevent loading issue with the cache busting files
 • Fix: Do not minify if request is a POST method to prevent JS files to be added in the footer of a not cached page
 • Fix: Check if post type is an object before purge to prevent a PHP warning
 • Fix: Correctly remove the cache busting folder when uninstalling WP Rocket
 • Fix: Force int type for CloudFlare browser cache TTL value

۲٫۹٫۱ ۲۸ December, 2016

 • Enhancement: Improved compatibility with WP Retina 2x
 • Enhancement: Compatibility with WeePie cookie allow plugin
 • Fix: Correctly add version number to filename when the option “remove query strings from static resources is active”
 • Fix: Don’t apply the CDN URL on some links that should not have it
 • Fix: Insert static Simple Custom CSS file later to respect the stylesheets order
 • Fix: Use the correct host value when using a subdomain on a multisite with domain mapping
 • Update Brazilian translation

۲٫۹ ۲۰ December, 2016

 • New: CSS and JS content loaded using a php file are now saved as static files instead to improve the loading time
 • New: Reworked cache busting – file version is now encoded in the filename, keeping the browser cache busting compatibility while improving the remove query strings scores in testing tools
 • New: New option to use a common cache folder for all logged-in users
 • Improvement: CDN URL is now applied on CSS background images in HTML content
 • Improvement: CDN URL is now applied to custom files like videos or documents
 • Improvement: CDN URL is now applied to images using a relative path
 • Improvement: CloudFlare connection – Success and error messages will now be displayed when you modify the options
 • Improvement: Automatically set CloudFlare dev mode value to off after 3 hours to reflect CloudFlare behaviour
 • Improvement: Update minify library to latest stable version (2.3) fixing known bugs
 • Improvement: WooCommerce product cache is automatically cleared when updating variations
 • Improvement: Compatibility with the currency switcher in WooCommerce Multilingual plugin
 • Improvement: Auto-Exclude Salvattore JS from minification when using Divi
 • Improvement: Auto-exclude SecuPress custom login pages from cache
 • Improvement: Auto-exclude WP-AppKit path from cache
 • Improvement: Auto-exclude Disqus JS files from minification
 • Improvement: FAQ tab is now available in more languages
 • Improvement: Don’t remove comments for ESI tags
 • Fix: No longer delete all cache under a CPT archive when updating a post from this CPT
 • Fix: Prevent an empty value in minify URL causing a 400 bad request
 • Fix: Regex can now be correctly used in User Agent exclusion field
 • Fix: Prevent a JS error because of sessionStorage when displaying WP Rocket settings in a private window

دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد...

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد…

  UPDATES Version 4.9.35.1 (24 Sep 2019) ============================ - Fixed bug : Remove files from …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *